Bejelentkezés
 Fórum
 
 
2007/9/IV/1. sz. MAB-határozat a törvényességi felülvizsgálatokról

A MAB 2007/9/IV/1. sz. határozata

A doktori iskolák törvényi megfelelési eljárásáról - MAB 2007. október 26.

A 2005. évi felsőoktatási törvény és végrehajtása érdekében kiadott 33/2007. (IV.3.) kor­mányrendelet számos ponton módosította a doktori képzés és fokozatszerzés rendjének fel­tételeit.

·         Az Ftv . most hatalmazta fel a kormányt, hogy határozza meg - többek között - „ a doktori iskola létesítésének eljárási rendjét és feltételeit, a doktori iskola tagságára és szervezetére, a doktori tanács számára biztosított hatáskörre, a doktori tézisek, a doktori értekezés nyilvánosságára, a doktori fokozatszerzési eljárásra vonatkozó általános szabályokat, a doktori fokozat megszerzésének feltételeit [Ftv. 32. § (11)] Ennek alapján született a 33/2007-es kormányrendelet , amely tehát nem csak a DI-k létesítésére, hanem az idézet szerint tagságára, stb. állapít meg új szabá­lyokat. Így pl. a korábbi alapító tag helyett a törzstag fogalmat és annak új kritériumait vezeti be. [Kr. 6. § (2) „ Törzstag az lehet, aki a) a létesítendő doktori iskola tudományágában tudományos vagy művészeti fokozattal rendelkezik - figyelembe véve a felsőoktatási törvény 150. §-ának (3) bekezdésében meghatározottakat is -, továbbá, b) a doktori iskola tudományágában, illetve kutatási területén folyamatos, magas szintű tudományos tevékenységet folytat, valamint c) az adott felsőoktatási intézményben teljes munkaidőben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszony­ban foglalkoztatott oktató vagy tudományos kutató, aki a felsőoktatási törvény 84. § (5) bekezdése alapján, a költségvetési támogatás megállapítására ezt a felsőoktatási intézményt jelölte meg.” … Egy személy egyidejűleg csak egy doktori iskolában lehet törzstag.] Nyilvánvaló továbbá, hogy a doktori tanácsok számára biztosított - módosított - hatáskörök nem korlátozódhatnak csak az új DI-kre, azok, akárcsak a doktori értekezés nyilvá­nossága vagy minden más változás, így a törzstagi kritériumok is, a teljes magyar doktori rendszerre vonatkoznak.

·   Az Ftv. a doktori képzési jogosultságot mesterszak akkreditációjához köti. [ Ftv. 67. § (1) Doktori képzésre az a felsőoktatási intézmény szerezhet jogosultságot, amelyben mesterképzés folyik az adott tudományterületen vagy művészeti ágban. ] A mesterszakok akkreditációja most folyik, a jelenlegi DI-k döntő többsége mögött nem állnak (nem állhatnak) akkreditált mesterszakok (kivéve az osztatlan mesterképzéseket). Ha valamelyik intézmény ezt a feltételt nem teljesíti, az a doktori képzés jogának elvesztésével jár. Ennek vizsgálata most aktuális.

·   A kormányrendelet az intézményi doktori szabályzatok záros határidejű módosítását írja elő. Ezek véleményezése a MAB Ftv-ben rögzített joga, ill. kötelessége. A módosított sza­bályzatok nyilván­valóan rendelkeznek pl. a törzstagságról is, így a MAB azt is véleményezi. [Kr. 12. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. E rendelet alapján a felsőokta­tási intézményeknek 60 napon belül módosítaniuk kell doktori szabályzatukat. (2) E rendelet hatályba­lépésével egyidejűleg hatályát veszti a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről szóló 51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet, az egyes tudományterületekhez tartozó tudományágak, valamint a művészeti ágak felsorolásáról szóló 169/2000. (IX. 29.) Korm. rendelet . ]

·   Az utóbbi rendelet hatályon kívül helyezése az Alkotmánybíróság azon döntésének kö­vetkezménye, amelyik a felsőoktatási autonómiához, (s nem állami szervhez) rendeli a tudo­mányágak meghatározásának jogát. Ezt - a felsőoktatás érintett intézményeinek és szerveinek egyetértésével - a MAB 2007. május 1-től érvényes állásfoglalása tartalmazza. Ezzel elvileg új helyzet jött létre a DI-k ilyen értelmű besorolását illetően is, ami megfeleltetési eljárást indukál.

Ezek, és még más módosult törvényi/jogi elemek szükségessé tették a jogszabályi változások alapján módosuló magyar doktori képzés és fokozatszerzés kereteit adó doktori iskolák törvé­nyességi felülvizsgálatát (nem akkreditációját). A törvényi jogosultságot általános értelemben az Ftv. 109. §-a adja: „ (3) A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság közreműködik a) a felsőoktatásban folyó oktatási, tudományos kutatási, művészeti alkotótevékenység értékelésében, ” … Ennek lényegét és ütemezését a MAB 2007. április 27-i állásfoglalása tartalmazza. Az állásfoglalás a Magyar Rektori Konferencia és az Országos Doktori Tanács egyetértésével született és az Oktatási és Kulturális Minisztérium át­iratban jóváhagyta. A MAB az egye­temek rektorait a fentiek értelmében május elején levélben tájékoztatta a teendőkről, határ­időkről, eljárási rendről. Egyetlen rektortól sem érkezett elvi vagy gyakorlati kifogás. Az Or­szá­gos Doktori Tanács, mint az egyetemi doktori tanácsok elnökeinek törvényben is kodi­fikált testülete, saját maga döntött saját doktori adatbázisának létrehozásáról. A MAB erre az adatbázisra alapozva végzi a törvényességi megfeleltetést, ill. az új DI-k akkreditációját.

Ha valaki ezt a törvényességi megfeleltetési eljárást nem tartja jogszerűnek, úgy az oktatási és kulturális miniszterhez, ill. bírósághoz fordulhat.2015. VIII. 26.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2015. október 9-én kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
nyomtatás utolsó módosítás: 2007. X. 27. 19:38:34
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.1959 ( 2015. IX. 29. )