Bejelentkezés
 Fórum
 
 
2007/9/IV/1. sz. MAB-határozat a törvényességi felülvizsgálatokról

A MAB 2007/9/IV/1. sz. határozata

A doktori iskolák törvényi megfelelési eljárásáról - MAB 2007. október 26.

A 2005. évi felsőoktatási törvény és végrehajtása érdekében kiadott 33/2007. (IV.3.) kor­mányrendelet számos ponton módosította a doktori képzés és fokozatszerzés rendjének fel­tételeit.

·         Az Ftv . most hatalmazta fel a kormányt, hogy határozza meg - többek között - „ a doktori iskola létesítésének eljárási rendjét és feltételeit, a doktori iskola tagságára és szervezetére, a doktori tanács számára biztosított hatáskörre, a doktori tézisek, a doktori értekezés nyilvánosságára, a doktori fokozatszerzési eljárásra vonatkozó általános szabályokat, a doktori fokozat megszerzésének feltételeit [Ftv. 32. § (11)] Ennek alapján született a 33/2007-es kormányrendelet , amely tehát nem csak a DI-k létesítésére, hanem az idézet szerint tagságára, stb. állapít meg új szabá­lyokat. Így pl. a korábbi alapító tag helyett a törzstag fogalmat és annak új kritériumait vezeti be. [Kr. 6. § (2) „ Törzstag az lehet, aki a) a létesítendő doktori iskola tudományágában tudományos vagy művészeti fokozattal rendelkezik - figyelembe véve a felsőoktatási törvény 150. §-ának (3) bekezdésében meghatározottakat is -, továbbá, b) a doktori iskola tudományágában, illetve kutatási területén folyamatos, magas szintű tudományos tevékenységet folytat, valamint c) az adott felsőoktatási intézményben teljes munkaidőben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszony­ban foglalkoztatott oktató vagy tudományos kutató, aki a felsőoktatási törvény 84. § (5) bekezdése alapján, a költségvetési támogatás megállapítására ezt a felsőoktatási intézményt jelölte meg.” … Egy személy egyidejűleg csak egy doktori iskolában lehet törzstag.] Nyilvánvaló továbbá, hogy a doktori tanácsok számára biztosított - módosított - hatáskörök nem korlátozódhatnak csak az új DI-kre, azok, akárcsak a doktori értekezés nyilvá­nossága vagy minden más változás, így a törzstagi kritériumok is, a teljes magyar doktori rendszerre vonatkoznak.

·   Az Ftv. a doktori képzési jogosultságot mesterszak akkreditációjához köti. [ Ftv. 67. § (1) Doktori képzésre az a felsőoktatási intézmény szerezhet jogosultságot, amelyben mesterképzés folyik az adott tudományterületen vagy művészeti ágban. ] A mesterszakok akkreditációja most folyik, a jelenlegi DI-k döntő többsége mögött nem állnak (nem állhatnak) akkreditált mesterszakok (kivéve az osztatlan mesterképzéseket). Ha valamelyik intézmény ezt a feltételt nem teljesíti, az a doktori képzés jogának elvesztésével jár. Ennek vizsgálata most aktuális.

·   A kormányrendelet az intézményi doktori szabályzatok záros határidejű módosítását írja elő. Ezek véleményezése a MAB Ftv-ben rögzített joga, ill. kötelessége. A módosított sza­bályzatok nyilván­valóan rendelkeznek pl. a törzstagságról is, így a MAB azt is véleményezi. [Kr. 12. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. E rendelet alapján a felsőokta­tási intézményeknek 60 napon belül módosítaniuk kell doktori szabályzatukat. (2) E rendelet hatályba­lépésével egyidejűleg hatályát veszti a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről szóló 51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet, az egyes tudományterületekhez tartozó tudományágak, valamint a művészeti ágak felsorolásáról szóló 169/2000. (IX. 29.) Korm. rendelet . ]

·   Az utóbbi rendelet hatályon kívül helyezése az Alkotmánybíróság azon döntésének kö­vetkezménye, amelyik a felsőoktatási autonómiához, (s nem állami szervhez) rendeli a tudo­mányágak meghatározásának jogát. Ezt - a felsőoktatás érintett intézményeinek és szerveinek egyetértésével - a MAB 2007. május 1-től érvényes állásfoglalása tartalmazza. Ezzel elvileg új helyzet jött létre a DI-k ilyen értelmű besorolását illetően is, ami megfeleltetési eljárást indukál.

Ezek, és még más módosult törvényi/jogi elemek szükségessé tették a jogszabályi változások alapján módosuló magyar doktori képzés és fokozatszerzés kereteit adó doktori iskolák törvé­nyességi felülvizsgálatát (nem akkreditációját). A törvényi jogosultságot általános értelemben az Ftv. 109. §-a adja: „ (3) A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság közreműködik a) a felsőoktatásban folyó oktatási, tudományos kutatási, művészeti alkotótevékenység értékelésében, ” … Ennek lényegét és ütemezését a MAB 2007. április 27-i állásfoglalása tartalmazza. Az állásfoglalás a Magyar Rektori Konferencia és az Országos Doktori Tanács egyetértésével született és az Oktatási és Kulturális Minisztérium át­iratban jóváhagyta. A MAB az egye­temek rektorait a fentiek értelmében május elején levélben tájékoztatta a teendőkről, határ­időkről, eljárási rendről. Egyetlen rektortól sem érkezett elvi vagy gyakorlati kifogás. Az Or­szá­gos Doktori Tanács, mint az egyetemi doktori tanácsok elnökeinek törvényben is kodi­fikált testülete, saját maga döntött saját doktori adatbázisának létrehozásáról. A MAB erre az adatbázisra alapozva végzi a törvényességi megfeleltetést, ill. az új DI-k akkreditációját.

Ha valaki ezt a törvényességi megfeleltetési eljárást nem tartja jogszerűnek, úgy az oktatási és kulturális miniszterhez, ill. bírósághoz fordulhat.2014. IV. 07.
Meghívó az ODHT megalakulásának 20. évfordulójára rendezett ünnepi ülésre2014. I. 02.
Utóbbi öt év publikációi
Az évváltás miatt az utóbbi öt év publikációin a 2009-2013(2014) időszakban megjelent közleményeket értjük.

 
nyomtatás utolsó módosítás: 2007. X. 27. 19:38:34
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.1255 ( 2013. XII. 17. )