Bejelentkezés
 Fórum
 
 
2008/8/II.2. sz MAB hat. doktori iskolák létesítéséről - 2009.12.04-től hatályos kiegészítésekkel

DOKTORI ISKOLÁK LÉTESÍTÉSÉNEK ÉS MŰKÖDÉSÉNEK
AKKREDITÁCIÓS KÖVETELMÉNYEI

A MAB 2008/8/II.2. sz. HATÁROZATA
HATÁLYBAN: 2009. JANUÁR 1.

KIEGÉSZÍTÉSEK:

Arial betűtípussal,

HATÁLYBAN: 2009. DECEMBER 4.

 1. Doktori iskola törzstagjaival szemben támasztott követelmények

A MAB a törzstagot a saját maga által megadott adatok (kutatási, művészeti alkotói terület, közlemények, előadások, témakiírások stb. ld. 1. melléklet f. pont) alapján értékeli. Hamis adatok közlése esetén a törzstag automatikusan „nem felel meg” minősítést kap.

A doktori iskola törzstagja „megfelel”-nek minősül, ha

1.1. Általános szakmai követelmények

1.1.1 A törzstagnak a doktori iskola tudomány/művészeti ágában tudományos/művészeti fokozata van. (Lásd a 3. melléklet a) pontját is.)

1.1.2. Kutatási/művészeti/alkotó tevékenysége aktív és folyamatos (ld. 2. melléklet).

1.1.3. Megadja a tudományos közleményeinek , mérnöki, művészeti alkotásainak a számát (külön jelölve a tudományos monográfiák és szakkönyvek számát), össz impakt faktorát vagy - az impakt faktor helyett - külföldön megjelent vagy hazai kiadásban nemzetközi megjelenésű idegen nyelvű közlemények számát. Adjon linket az interneten elérhető teljes publikációs listájához (ld. 2. melléklet) - ha van ilyen.

1.1.4. A (kivonatos) publikációs lista (a www.doktori.hu honlapon) mindenkor tartalmazzon az utóbbi 5 évben (2009-ben: 2004-2008 között), lektorált és referált, nyilvánosan hozzáférhető médián megjelent öt közleményt, (ha van) internetes hozzáférési linkkel, és a korábbi évekből még öt közleményt, amelyeket a törzstag a legfontosabbaknak tart. A törzstagnak figyelnie kell az idézettséget, és fel kell tüntetnie az adatbázisban. Az idézettség a törzstagi megfelelés fontos fokmérője.

1.1.5. A publikációs listát évente frissíteni kell, hogy minden évben megfeleljen a törzstag annak a követelménynek, hogy az adatbázisban legyen az utóbbi 5 évből 5 publikációja. A törzstagnak van az adott doktori iskolában témakiírása.

1.1.6. Van legalább 0,5 fokozatot szerzett hallgatója , vagyis legalább társ-témavezetője volt fokozatot szerzett hallgatónak (ld. még a 2.10. pontot).

1.1.7. Megadja a fokozatot szerzett doktoranduszainak teljes névsorát, a fokozatszerzés évével együtt, jelölve a többes témavezetést.

1.1.8. Tudományos, művészeti tevékenysége releváns a doktori iskola képzési/kutatási területéhez (ld. 3. melléklet).

1.1.9. A „releváns” követelmény vizsgálatakor a törzstagot a doktori iskola egészének összefüggésében vizsgálja a MAB. Egy tudomány/művészeti ágas DI esetén is releváns lehet kapcsolódó tudomány/művészeti ágban tevékenykedő törzstag munkája.

1.1.10. Törzstag a doktori iskola létesítésekor, illetve az abba való belépésekor nem lehet tartósan szabadságon vagy egy évnél hosszabb külföldi tanulmányúton.

1.2. Munkajogi követelmények

1.2.1. Az anyaintézményben foglalkoztatottak

1.2.1.1. A törzstag a doktori iskolát működtető felsőoktatási intézményben teljes munkaidőben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott (beleértve az MTA által támogatott kutatócsoportok munkatársait),

1.2.1.2. Az adott felsőoktatási intézménynek (FOI) adott akkreditációs nyilatkozatot,

1.2.1.3. Egyetemi tanár , és a köztársasági elnök nevezte ki (vagyis nem külföldön nevezték ki), vagy professor emeritus ,

vagy egyetemi oktató/kutató .

1.2.2. Kutatóintézetben foglalkoztatottak

1.2.2.1. Olyan kutató, akinek a beosztása tudományos tanácsadó vagy kutatóprofesszor

1.2.2.2. A FOI és az adott kutató munkahelye között megfelelő együttműködési megállapodás van (ld. még a 2.11. pontot). A kutatóintézetben a törzstag teljes munkaidőben foglalkoztatott.

1.3. Életkori követelmények

1.3.1. Doktori iskola létesítésekor:

1.3.1.1. Nem egyetemi tanár oktató: aki az értékelés évében 61 . életévét még nem tölti be

1.3.1.2. Egyetemi tanár és kutatóintézeti kutató: aki az értékelés évében 66. életévét még nem tölti be

1.3.2. Működő doktori iskola akkreditálásakor:

1.3.2.1. Nem egyetemi tanár oktató: aki az értékelés évében 66. életévét még nem tölti be (2009-ben ilyen, aki 1944-ben vagy később született)

1.3.2.2. Egyetemi tanár és kutatóintézeti oktató/kutató: aki az értékelés évében 71. életévét még nem tölti be (2009-ben ilyen, aki 1939-ben vagy később született)

2. Doktori iskola akkreditálható, és az intézmény a vonatkozó tudomány/művészeti ág(ak)ban fokozatot adhat, ha

2.1. Megadta valamennyi adatát az 1. melléklet szerint.

2.2. A vezetője nemzetközi elismertséggel bíró, „megfelel” minősítésű egyetemi tanár, aki a doktori iskola anyaintézményében foglalkoztatott, van (lehetőleg több) fokozatot szerzett doktorandusza és 2012. szeptember 1. után más munkahelyen teljes munkaidős állást nem tölt be (ld. még a 2.7 pontot).

2.3. A működési szabályzata (benne a fokozatszerzési követelmények, a felvételi eljárási rend (pontozás, kiválasztás stb.) az interneten elérhető, tartalmas, informatív.

2.4. A képzési terve (program, kurzusok stb.) az interneten elérhető, szakmailag alapos, tartalmas, informatív.

2.5. A minőségbiztosítási terve az interneten elérhető, tartalmas, a (minőség)célok eléréséhez megfelelő.

2.6. A honlapja az interneten elérhető, tartalmas, informatív: a doktori képzésről és fokozatszerzésről rendszeres tájékoztatást ad, a felvételi követelményeket évente közzéteszi.

2.7. Legalább 1 éve működő doktori iskola esetében: a doktori iskola nyolc-tíz oldalas önértékelést készít, amely a doktori iskola tevékenységéről (feltételeiről, működéséről, eredményeiről) szól, és az önértékelésben C-SWOT analízis van. Az önértékelés dokumentálja a doktori iskola vezetőjének nemzetközi elismertségét. Több tudomány/művészeti ágas doktori iskola az önértékelés külön fejezetében dokumentálja az érdemi együttműködést (koherenciát) a tudomány/művészeti ágak művelői között.

2.8. A FOI a doktori iskola összes tudomány/művészeti ágában akkreditált mesterképzési szakon oktatást folytat. (ld. 4. melléklet). A szakra vonatkozó MAB akkreditációs határozat számát meg kell adni.

2.8.1. 1. Tanári mesterszakra épülően a MAB neveléstudományi doktori iskola létesítését tartja megfelelőnek. A tanári mesterszakon végzett hallgatók felvételt nyerhetnek a szakképzettségi moduljuk szaktárgyi tudomány/művészeti ágának megfelelő doktori iskolába is. Önmagában azonban a tanári szakképzettségi modul nem elegendő doktori iskola létesítéséhez.

2.8.1.2. Állam- és jogtudományi doktori iskolák létesítésének és működésének alapvető feltétele, hogy a törzstagok, oktatók és témavezetők kutatási területe az állam- és jogtudományok minden fontos (a jogászképzésben egyébként általánosan oktatott) ágát lefedje, amihez az alapot az akkreditált osztatlan jogász mesterszak megléte jelenti.

2.9.1. Egy tudomány/művészeti ágas doktori iskola esetén: koherencia van a törzstagok kutatási területe, közleményei ill. a doktori iskola képzési terve és a témakiírások között

2.9.2. Több tudomány/művészeti ágas doktori iskola esetén: koherencia van a törzstagok kutatási területe, közleményei ill. a doktori iskola képzési terve és a témakiírások között. A művelt tudomány/művészeti ágak megalapozottak és képviseletük erős; a DI tagjai között eredményes, dokumentált szakmai együttműködés van.

DLA és PhD fokozatot kiadó doktori iskola több tudományágasnak minősül. Művészeti ágban szerezhető PhD fokozat elnevezése: művészet-tudomány PhD (+művészeti ág megnevezése).

2.10. A doktori iskolának folyamatosan van legalább 7 „megfelel” minősítésű törzstagja (beleértve az 1.3. szerinti életkori követelményeknek való megfelelést is). Ezen belül, egy tudomány/művészeti ágas doktori iskolában legalább 4 egyetemi tanár (a professor emeritusok ezen felül számítanak) törzstag; több tudomány/művészeti ágas doktori iskolában: tudomány/művészeti áganként 3 törzstag, akik közül tudomány/művészeti áganként 2 egyetemi tanár.

Újonnan létesítendő, továbbá legfeljebb 3 éves doktori iskola akkreditálható akkor is, ha csak 3 törzstagnak van fokozatot szerzett hallgatója.

2.11. Ha a doktori iskola törzstagja nem az adott FOI dolgozója, akkor a FOI-nak együttműködési megállapodást kell kötnie a kutatóintézettel. A megállapodás akkor felel meg, ha kiderül belőle az oktatási/kutatási együttműködés tárgya és az együttműködő(k) személye . (2009. január 30-i technikai frissítés)

2.12. A doktori iskola a működés első három évében évente vegyen fel legalább 2-2 doktorandusz hallgatót. A későbbi években ezt a követelményt a MAB nem vizsgálja.

2.13. Egy intézményben egy tudomány/művészeti ágban több doktori iskola csak akkor működhet, ha azok más-más kutatási területen jönnek létre, és önállóan is megfelelnek a doktori iskola létesítési feltételeinek.

2.14. A MAB fontosnak tartja, hogy minden tudomány/művészeti ágban lehetőség legyen hazánkban is doktori képzésre és fokozatszerzésre, ezzel a tudományos utánpótlás biztosítására. Ezért olyan, az 5. sz. mellékletben felsorolt tudományágban, ahol a doktori iskola létesítésének személyi feltételei átmenetileg az ország egyetlen intézményében sem teljesülnek, az érintett intézmények véleményének kikérése után, egy (és csakis egy) doktori iskola létesítését - meghatározott időre - olyan formában is támogathatja a MAB , hogy a tudományágat művelő négy egyetemi tanár mellett további három törzstag más, az adott tudományághoz kapcsolódó tudomány/művészeti ág művelője legyen.

2.15. Az akkreditáció hatálya 5 év (2009-ben 2014. december 31-ig) - a jelen működési feltételek biztosítása esetén.

2.16. A fenti követelményeknek való megfelelés folyamatosságát a MAB a doktori adatbázisban évente végzett programozott vizsgálattal ellenőrzi. Az éves ellenőrzés eredményeként a MAB megváltoztathatja az akkreditáció hatályát.

 

3. Intézmények együttműködése doktori iskolák keretében

3.1 Az együttműködés típusai

3.1.1 Felsőoktatási intézmény és kutatóintézet együttműködése mind a doktori képzésre, mind a kutatásra kiterjedhet, azzal, hogy a doktori fokozatot minden esetben a felsőoktatási intézmény ítéli oda és adja ki. [Felsőoktatási törvény: Ftv. 5. § (7), Ftv. 31. § (2)]

   1. Együttműködések általában (hazai vagy külföldi szervezettel) - így a doktori képzés tekintetében is.[ Ftv. 31. § (1)]
   2. Hazai felsőoktatási intézmények (egyetemek, főiskolák) együttműködése [Ftv. 31. § (2)]
   3. Hazai és külföldi felsőoktatási intézmények együttműködése [Ftv 117. § (4)]

3.2. Hazai felsőoktatási intézmények akkor létesíthetnek közös doktori iskolát, ha külön-külön is megfelelnek az adott tudomány/művészeti ágban a doktori iskola létesítési feltételeinek és az új doktori iskola olyan szinergikus előnyökkel jár, melyek külön-külön működéssel nem biztosíthatók. A közös doktori oklevelet mindkét egyetem rektora és doktori tanácsának elnöke aláírja.

3.3. Hazai és külföldi egyetem akkor létesíthet írásos megállapodása alapján közös doktori iskolát, és ítélhet oda közösen doktori fokozatot ( joint degree ), ha a hazai egyetem - a MAB szakértői véleménye alapján - önállóan is megfelel a jelen követelményeknek, és a külföldi intézmény is önállóan jogosult országában doktori fokozat odaítélésére. A közösen kiállított doktori oklevelet mindkét intézmény saját szabályai szerint jegyzi.

3.4. Minden együttműködési forma esetén a MAB-hoz írásban benyújtott közös képzési kérelemhez csatolni kell az erre vonatkozó részletes írásos megállapodást is.

3.3 * . Hazai felsőoktatási intézmények együttműködése a doktori képzésben és fokozatszerzésben témavezetők és oktatók felkérése/fogadása keretében valósulhat meg. Törzstag csak egy doktori iskolában lehet valaki, abban az intézményben, ahova akkreditációs nyilatkozatát adta. Erről az intézmények megállapodást köthetnek, amit a doktori iskola honlapján, továbbá a www.doktori.hu adatbázisban is meg kell jeleníteni, és erről a MAB-ot értesíteni kell. A képzés az akkreditált intézmény székhelyén vagy a beadványban megnevezett telephelyén folyik. Kihelyezett képzés új doktori iskola akkreditálását igényli. A fokozat kiadására mindig az az akkreditált doktori iskolát működtető intézmény jogosult, amelyik a doktorjelölt jelentkezését elfogadta.

3.4. Hazai és külföldi egyetem akkor indíthat közös doktori fokozat ( joint degree) kiadására irányuló képzést, ha a közös képzésről készített írásos megállapodás tartalmazza, hogy

a) az közös doktori képzésre és közös PhD fokozat kiadására irányul,

b) a magyar együttműködő partner akkreditált felsőoktatási intézmény akkreditált doktori iskolája,

c) a külföldi együttműködő partner(ek) is akkreditált felsőoktatási intézmény(ek)/doktori iskolá(i). Ezt a megállapodást is meg kell jeleníteni a doktori iskola honlapján, továbbá a www.doktori.hu adatbázisban, és erről a MAB-ot értesíteni kell.

4. Doktori iskolák működése

4.1. Az akkreditált doktori iskola működését - a doktori képzést és a doktori fokozatszerzést - az Ftv , kormányrendelet , az intézmény doktori szabályzata és a doktori iskola saját működési rendje szabályzata szabályozza. A MAB a működés tekintetében a létesítéshez előírt akkreditációs követelmények formájában és a következő, minőségellenőrzési fejezetben fogalmazza meg a működéssel kapcsolatos „ mérlegelési követelményeit ”. (33/2007-es kormányrendelet.)

4.2. A doktori iskola - a MAB honlapján ( http://www.mab.hu ) közétett szempontrendszert figyelembe vevő - hiteles, az iskolát érintő történések függvényében folyamatosan, de legalább havonta frissített honlapot működtet. A doktori iskola honlapja legyen elérhető az intézmény honlapjáról is.

5. Doktori iskolák működésének minőségellenőrzése

  1. Az intézmény feladata
  2. 5.1.1. A felsőoktatási intézmény doktori tanácsa kialakítja a doktori képzés és a fokozatszerzés minőségbiztosításának elveit és módszereit. Ennek alapján folyamatosan figyelemmel kíséri a doktori iskolák működését. Munkájához felhasználja a doktoranduszok, a doktorjelöltek és a közelmúltban fokozatot szerzettek és a doktori fokozatot szerzők munkáltatóinak véleményét is, szükség esetén külső szakértőt kér fel.

   5.1.2. Az intézményi vagy a párhuzamos akkreditáció során - vagy a doktori tanács felszólítására - a doktori iskola önértékelést készít.

  3. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság feladatai

5.2.1. A MAB a működő doktori iskolák minőséghitelesítését is a jelen dokumentumban lefektetett követelmények alapján végzi.

5.2.2. A MAB a rendszeres (nyolcévenkénti) intézményi akkreditáció vagy a képzések párhuzamos akkreditációja keretében vagy jogszabályi intézkedés alapján megvizsgálja és értékeli a doktori iskolák működését is.

5.2.3. A MAB a párhuzamos akkreditáció során „ Kiválósági hely” címet adományozhat a címre a MAB által közzétett szempontrendszer alapján pályázó doktori iskoláknak.

6. Doktori iskolák működésének megszüntetése

  1. Az intézmény kezdeményezése
  2. 6.1.1. Az intézmény doktori tanácsa javasolhatja a szenátusnak, illetve a fenntartónak a doktori iskola megszüntetését, ha a személyi (törzstagi, hallgatói), mesterképzési, tárgyi, pénzügyi feltételek változása ezt szükségessé teszi. A megszüntető döntésről a szenátus a MAB-ot haladéktalanul értesíti.

   6.1.2. A doktori tanács javasolhatja a szenátusnak doktori iskolák átszervezését, összevonását, szétválasztását, megszüntetését, ha az oktatás személyi vagy tárgyi feltételei lényegesen megváltoznak.

   6.1.3. Az intézmény rektora a javaslatot részletes indoklással ellátva - szakértői vélemény kérésével - a MAB-nak megküldheti.

   6.1.4. A MAB szakértők és az illetékes képzési ági bizottság(ok) bevonásával a javaslatot megvizsgálja, a MAB plénuma állást foglal a javaslatról, és az indokolt állásfoglalást - szakértői véleményként - közli a rektorral

   6.1.5. A doktori iskolát ennek alapján a szenátus vagy a fenntartó szünteti meg.

  3. A MAB kezdeményezése
  4. 6.2.1. Ha a MAB akár az intézményi, akár a párhuzamos akkreditáció, akár az éves folyamatos ellenőrzés során vagy dokumentált bejelentés révén a doktori iskola működésében a minőséget veszélyeztető jelenségeket tapasztal, arról tájékoztatja az intézmény rektorát és felkéri őt azok kijavítására. A MAB által jelzett problémákról a rektor köteles tájékoztatni az érintett doktori iskola hallgatóit, illetve a fokozatszerzésre jelentkezetteket is.

   6.2.2. Ha a MAB a képzés, illetve a fokozatok színvonala, vagy a feltételek olyan alapvető romlását tapasztalja, ami az előző pont alatti eljárásnál szigorúbb intézkedéseket igényel, akkor közbülső akkreditációs eljárást folytat le, melynek elindításához a doktori iskola önértékelését kéri. Ezt az önértékelést a felsőoktatási intézmény doktori tanácsa véleményezi.

   6.2.3. A MAB a fentiek birtokában látogató bizottságot küld ki. A látogató bizottságba - indokolt esetben - külföldi szakértőt is fel kell kérni.

   6.2.4. A látogató bizottság jelentést készít, amelynek alapján a MAB plénuma megerősíti (esetleg határozott időre és feltételekkel), vagy visszavonja az akkreditációt. Ha visszavonja, gondoskodik a határozat nyilvánosságra hozataláról és a kormányrendelet 7. § (6) bekezdés alapján kezdeményezi a doktori iskola megszüntetését a rektornál, illetve a fenntartónál.

   6.2.5. Az akkreditáció visszavonása ellen az egyetem rektora a MAB elnökéhez címezve fellebbezést nyújthat be, és a MAB Felülvizsgálati Bizottság eljárását kérheti.

  5. Doktori iskola megszüntetésének következményei

6.3.1. Ha a MAB visszavonja a doktori iskola akkreditációját, akkor a felsőoktatási intézmény a doktori iskola tudomány/művészeti ágában - amennyiben e tudomány/művészeti ágban az intézményben másik doktori iskola nem működik - elveszti a jogosultságát

  1. doktori képzésre,
  2. PhD, illetve DLA fokozat adására,
  3. habilitációs eljárás lefolytatására, valamint,
  4. külföldön szerzett tudományos (doktori) fokozat honosítására.

6.3.2. A doktori iskola akkreditációjának visszavonásáról szóló MAB határozatban rendelkezni kell

  1. a hatályba lépés időpontjáról;
  2. a doktori iskolában folytatott képzés lezárásának határidejéről;
  3. az abszolutórium megszerzéséig még nem jutott doktoranduszok tanulmányai továbbfolytatásának módjáról (a javasolt fogadó intézmény(ek) megjelölésével);
  4. az abszolutóriummal rendelkezőknek, ill. a doktorjelölteknek a doktori fokozat odaítélésének módjáról (a javasolt fogadó intézmény(ek) megjelölésével).

Az I. és II. éves doktoranduszok a munkájukat egy másik doktori iskola keretében folytatják. Erre téma- és témavezető-váltás nélkül is jogszerű lehetőséget nyújt az, hogy a témavezetőt egy másik intézmény hasonló DI-ja témavezetőként elfogadhatja.

A III. éves doktoranduszt a képzési idő végéig, az értekezés megírásáig a témavezető segítheti, de a doktori fokozat megszerzésére másik intézmény hasonló doktori iskolájában kell jelentkezni. Ennek megkeresése a DI erkölcsi kötelessége. Ha ezt nem tudja biztosítani, akkor a MAB intézkedik.

Az intézmény rektorának írásbeli kérésére a MAB hozzájárul, hogy a fokozatszerzési eljárásra jelentkezett doktorjelöltek a jogszabály szerinti két éven belül megvédhetik disszertációjukat a megszüntetés alatt álló doktori iskolában.

6.3.3. A szükséges pénzügyi rendelkezéseket (kutatási támogatások, ösztöndíjak stb.) - a befogadó intézmény kérésére - a doktori képzés finanszírozásának sajátosságaira tekintettel a miniszter hozza meg.

6.4. A „nem felelt meg” törzstagi minősítés következményei

6.4.1. A „nem felelt meg” törzstag minősítése a doktori adatbázis nyilvános felületén nem jelenik meg, csak a törzstag és a doktori iskola vezetője számára elérhető.

A MAB kifejezetten ajánlja a „nem felelt meg” minősítésű törzstagot témavezetőként vagy oktatóként szerepeltetni a doktori adatbázisban. Ha ez nem történik meg, a minősítés után 30 nap elteltével a „nem felelt meg” minősítés a nyilvános felületen láthatóvá válik.

6.4.2 „Nem felelt meg” értékelésű törzstag-jelöltek felülvizsgálata

a) A NFM értékelést kapott törzstagjelöltek joga indoklással alátámasztott felülvizsgálati kérelem benyújtása. Az ilyen kérelmeket az intézmény minden DI vezetője véleményes javaslatával együtt továbbítja a rektornak, aki dönt arról, hogy mely kérelmeket küldi meg egy csomagban a MAB-nak. Az így, és csakis így beérkezett kérelmeket a MAB Felülvizsgálati Bizottsága rendes eljárás formájában elbírálja. Az FvB döntéseiről a MAB elnöke a rektort írásban értesíti, és a www.doktori.hu adatbázisban a pozitív döntéseket megjeleníti. Ezek a felülvizsgálati kérelmek csak a 2009. április 14-én lementett állapotra alapulhatnak.

b) Ha a NFM értékelést kapott, és ezért témavezetőként besorolt törzstagjelöltek nem kérnek felülvizsgálatot, hanem 2010. február 1. után - bármikor - feltöltik adatlapjukat, akkor már a legfrissebb eredményekkel kiegészítve (újabb közlemények, jobb tudománymetriai adatok, fokozatot szerzett doktoranduszok) teszik azt. Az adatbázisban automatikusan „ még nem értékelt törzstag” megjelölést kapnak, mint más egészen új törzstag-jelöltek, s a MAB 2010 őszén értékeli minden (korábbi és egészen új) törzstag-jelölt megfelelőségét. Ez esetben a MAB tehát nem a 2009. április 14-i lementett állapotot, hanem a 2010-es új, nyilván több eredményt mutató helyzetet értékeli. Az adatfrissítésről a MAB az értékelés előtt egy hónappal külön felhívást jelentet meg. A MAB ezt az eljárást tartja célszerűbbnek, de nem kötelezőnek.

Mellékletek :

1. melléklet: Az akkreditációs értékeléshez szükséges adatok

2. melléklet: A tudományos publikációk köre

3. melléklet: A törzstagi megfelelés kritériumrendszere 2009

4.1. melléklet: A tudományterületekhez tartozó tudomány- és művészeti ágak

4. 2. melléklet: A mesterszakok tudomány/művészeti ági besorolása

5. melléklet: A tudomány/művészeti ágak és a képzési ágak megfeleltetése

6. melléklet: Fogalom-meghatározások

 

1. melléklet

AZ AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉSHEZ SZÜKSÉGES ADATOK

 1. A doktori iskola adatai és létesítésének dokumentumai:

Adatok

 1. Az intézmény neve, (ha releváns, érintett egysége)
 2. a DI tudományterületi (8), tudományági (45) (művészeti ági ) besorolása;
 3. a DI neve, kutatási területe (ha megnevezik);
 4. a kiadható doktori fokozat tudomány/művészeti ágának megnevezése ;
 5. az intézményben oktatott akkreditált releváns mesterképzési szak(ok) , MAB akkreditációs határozat száma. A határozatszám helyét akkor lehet üresen hagyni, ha a mesterszak akkreditálása várhatóan a tárgyév szeptember 1-jéig megtörténik.
 6. a doktori iskola személyi feltételei:
  • vezetőjének jelölt személy,
  • a DI törzstagjai,
  • a DI témavezetői ,
  • a DI további intézményi oktatói ,
  • meghívott hazai és külföldi oktatók , művészek, kutatók.

Minden esetben név , születési dátum (a doktori adatbázis nyilvános felületén csak az év jelenik meg), e-mail cím, telefonszám, legmagasabb tudományos/művészeti fokozat, a fokozat, ill. cím tudomány/művészeti ága, megszerzésének éve és intézménye, munkahely(ek), beosztás, legfontosabb tudományos, művészeti eredményeinek, alkotásainak dokumentációja (publikációs jegyzék: az utóbbi 5 évben megjelent 5 közlemény, és a korábbi évekből még 5 közlemény) , összes tudományos közlemény száma, internetes hozzáférési link a teljes publikációs listához (ha van), impakt faktor vagy - ha nincs ilyen, akkor (2009. január 30-i technikai frissítés) - idegen nyelvű közlemények száma, független hivatkozások száma, a törzstagnál PhD/DLA fokozatot szerzett doktoranduszok teljes névsora + fokozatszerzésük éve.

Dokumentumok:

 1. a DI képzési terve (program, kurzusok, doktori témák stb.)
 2. a DI minőségbiztosítási terve ;
 3. a DI működési szabályzata , benne felvételi eljárási rendje (pontozás, kiválasztás stb.)
 4. a DI honlapjának címe,
 5. Önértékelés (csak a legalább 1 éve működő doktori iskoláktól kérjük)

2. Az intézményi dokumentumok sorában

 1. A felsőoktatási intézmény doktori szabályzata ;
 2. Együttműködési megállapodás más intézménnyel a doktori képzésben (ha van ilyen).

 

2. melléklet

A TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK KÖRE

A törzstagság szempontjából figyelembe vesszük - oldalszám megjelölésével (2009. január 30-i technikai frissítés) - az olyan nyomtatott és/vagy elektronikus közleményt (folyóiratcikk, egyetemi/főiskolai tankönyv, szakkönyv, tudományos monográfia, könyvrészlet, fordítás ókori klasszikus nyelvből stb.), amely:

 1. a szerző saját kutatási eredményeit mutatja be (könyv esetén ilyenekre tételesen is hivatkozik),
 2. pontos szakirodalmi hivatkozásokat tartalmaz,
 3. ISBN vagy ISSN számmal ellátott,
 4. lektorált,
 5. referált (közismert adatbázisban fellelhető),
 6. a tudomány/művészeti ág függvényében impakt faktoros,
 7. szakmai kiadványban vagy kiadványként jelent meg, s ez a kiadvány

h) nemzetközileg vagy legalább országosan jegyzett kiadónál,

i) lehetőleg szakmai körökben elterjedt idegen nyelven,

j) jelentős közkönyvtárakban fellelhető és hozzáférhető,

k) megrendelhető vagy megvásárolható.

Figyelembe vesszük publikációként az elkészült műszaki vagy művészi alkotást, az elfogadott hazai és külföldi szabadalmat; hivatkozásként pedig a szabadalom dokumentált megvalósítását, ipari sorozatgyártását.

A törzstagság szempontjából nem vesszük figyelembe a következőket:

 • napilapban vagy nem szakmai hetilapban megjelent írás (akkor sem, ha a témája szakmai jellegű),
 • saját kiadásban megjelentetett mű (ha az sem nyelvileg, sem szakmailag nem lektorált)
 • egyetemi, főiskolai jegyzet, segédanyag, handout, példatár, kompiláció, szerkesztés, szöveggondozás stb.
 • rövid (egyoldalas) írás konferencia kiadványban vagy poszteren,
 • (könyv)fordítás, kivéve az ókori klasszikusok fordítását szöveggondozással
 • recenzió (könyvismertetés) vagy kritika (kivéve a hosszabb műelemzést),
 • pályázat keretében vagy megrendelésre készített kutatási jelentés,
 • szakdolgozat, diplomamunka, disszertáció (dr.univ., PhD, DLA, CSc, DSc, székfoglaló),
 • egyéb kézirat-jellegű értekezés, írás,
 • tudománynépszerűsítő írás (pl. Élet és Tudomány -ban)
 • nem kutatási célú és igényű interjú (sem riporterként, sem interjú-alanyként)
 • még meg nem jelent (tervezett vagy „megjelenés alatt álló”) írás.

3 . melléklet

A törzstagi megfelelés kritériumrendszere 2009

(* a program ellenőrzi: a)-b) ; # a bíráló értékeli: c)-d))

 1. * A törzstagi megfelelőség kritériuma a kormányrendelet szerint a DI tudományágában meglévő tudományos vagy művészeti fokozat . Ennek megszerzését a program értékeli, de az új tudományágak esetén annak relevanciáját értelemszerűen tartalmilag, elsősorban a TT-jelölt tudományos eredményei alapján értékeljük. (Pl. a mai TT-jelöltek korosztálya anyagtudományból nem szerezhetett fokozatot, ezért elfogadjuk a fizika, kémia, mérnöki stb. fokozatokat, ha a tudományos munkásság ezt alátámasztja.)
 2. * Témavezetői eredményesség
 • eddigi összes doktoranduszainak száma (+ a kandidátusi témavezetések)
 • eddigi összes, abszolutóriumot szerzett doktoranduszainak száma
 • eddigi PhD/DLA fokozatot szerzett doktoranduszainak száma (+ kandidátusok)
 • doktoranduszainak neve, fokozatszerzésük éve
 • közös témahirdetéssel indult, doktori anyakönyvben és disszertációban dokumentált kettős témavezetés
 • Folyamatosan, azaz negyedik vagy több éve működő DI minden TT-jánál megfelelőségi feltétel a fokozatot szerzett doktorandusz. Akinek nincs ilyen, az TT-ként nem felel meg.
 • Új vagy legfeljebb 3 éves DI-k esetén legalább 3 TT-nak legyen fokozatot szerzett doktorandusza. A 4. évtől viszont a fokozatot szerzett doktorandusz már minden TT-ra egyedileg érvényes kritérium.

 1. # A törzstagi megfelelőség értékelésének szempontjai:

A bíráló a megfelelést a megadott 10 közlemény mérlegelése, továbbá az alábbi adatok alapján, érdemi indoklással javasolja vagy nem javasolja.

Tudományos teljesítmény számszerű adatai

 • összes tudományos közleményeinek száma
 • összes impakt faktora vagy idegen nyelvű közleményeinek száma referált folyóiratokban
 • munkára történt független hivatkozások száma

 1. # Relevancia

A TT-jelölt tudományos/művészeti tevékenysége releváns és integráns része a DI oktatási és kutatási programjának. A DI egésze ilyen releváns TT-ok révén alkot koherens programot. Ennek együttes mérlegelésével döntünk a TT-jelöltek relevanciájáról, ill. a DI koherenciájáról.

4.1. melléklet

A TUDOMÁNYTERÜLETEKHEZ TARTOZÓ TUDOMÁNY- ÉS MŰVÉSZETI ÁGAK

1. Természettudományok

Natural Sciences

1.1. Matematika- és számítástudományok

Mathematics and computer sciences

1.2. Fizikai tudományok

Physical sciences

1.3. Kémiai tudományok

Chemical sciences

1.4. Földtudományok

Earth sciences

1.5. Biológiai tudományok

Biological sciences

1.6. Környezettudományok

Environmental sciences

2. Műszaki tudományok

Engineering and technology

2.1. Építőmérnöki tudományok

Civil engineering

2.2. Villamosmérnöki tudományok

Electrical engineering

2.3. Építészmérnöki tudományok

Architectural engineering

2.4. Anyagtudományok és technológiák

Material sciences and technologies

2.5. Gépészeti tudományok

Mechanical engineering

2.6. Közlekedéstudományok

Transportation engineering

2.7. Bio-, környezet- és vegyészmérnöki tudományok

Bio-, environmental- and chemical engineering

2.8. Informatikai tudományok

Informatics

2.9. Agrárműszaki tudományok

Agricultural engineering

2.10. Katonai műszaki tudományok

Military engineering

3. Orvostudományok

Health sciences

3.1. Elméleti orvostudományok

Theoretical medicine

3.2. Klinikai orvostudományok

Clinical medicine

3.3. Egészségtudományok

Health sciences

3.4. Gyógyszerészeti tudományok

Pharmaceutical sciences

3.5. Sporttudományok

Sports sciences

4. Agrártudományok

Agricultural sciences

4.1. Növénytermesztési és kertészeti tudományok

Crop production and horticulture

4.2. Állatorvosi tudományok

Veterinary science

4.3. Állattenyésztési tudományok

Animal husbandry

4.4. Élelmiszertudományok

Food sciences

4.5. Erdészeti és vadgazdálkodási tudományok

Forestry and wildlife management

5. Társadalomtudományok

Social sciences

5.1. Gazdálkodás- és szervezéstudományok

Business and management

5.2. Közgazdaságtudományok

Economic science(s)

5.3. Állam- és jogtudományok

Legal studies

5.4. Szociológiai tudományok

Sociology

5.5. Politikatudományok

Political science(s)

5.6. Hadtudományok

Military sciences

5.7. Regionális tudományok

Regional studies

5.8. Média- és kommunikációs tudományok

Media and communication studies

6. Bölcsészettudományok

Humanities

6.1. Történelemtudományok

History

6.2. Irodalom- és kultúratudományok

Literary and cultural studies

6.3. Nyelvtudományok

Linguistics

6.4. Filozófiai tudományok

Philosophy

6.5. Neveléstudományok

Educational sciences

6.6. Pszichológiai tudományok

Psychology

6.7. Néprajz és kulturális antropológiai tudományok

Ethnography, folklore and cultural anthropology

6.8. Művészettörténeti és művelődéstörténeti tudományok

History of art and culture

6.9. Vallástudományok

Religious studies

7. Művészetek

Arts

7.1. Építőművészet

Architecture

7.2. Iparművészet

Design

7.3. Képzőművészet

Fine arts

7.4. Színházművészet

Drama and theatre

7.5. Film- és videoművészet

Motion picture and video arts

7.6. Zeneművészet

Music

7.7. Tánc- és mozdulatművészet

Dance and eurhythmics

7.8. Multimédia művészet

Multimedia studies

7.9. Művészet-tudomány (zárójelben a művészeti ág megjelölésével)

PhD in arts (....)

8. Hittudományok

Theology

 

4. 2. melléklet

A MESTERSZAKOK TUDOMÁNY/MŰVÉSZETI ÁGI BESOROLÁSA

Tudományág/művészeti ág

Mesterszak

agrárműszaki tudományok

 

 

birtokrendező mérnöki

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

tájépítész mérnöki

állam- és jogtudományok

jogász

európai és nemzetközi igazgatási

közigazgatási

rendészeti vezető

állattenyésztési tudományok

 

 

 

 

agrármérnöki

állattenyésztő mérnöki

mezőgazdasági biotechnológus

ökotoxikológus

takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki

állatorvosi tudományok

állatorvosi

anyagtudományok és technológiák

 

 

 

 

anyagmérnöki

anyagtudomány

faipari mérnöki

kohómérnöki

könnyűipari mérnöki

bio-, környezet- és vegyészmérnöki tudományok

biomérnöki

gyógyszervegyész-mérnöki

környezetmérnöki

műanyag- és száltechnológiai mérnöki

ökotoxikológus

vegyészmérnöki

biológiai tudományok

 

 

 

 

 

 

 

biofizikus

biológus

biomérnöki

biotechnológia

hidrobiológus

humánbiológia-antropológia

immunológia

info-bionika

mezőgazdasági biotechnológus

molekuláris biológia

orvosi biotechnológia

ökotoxikológus

egészségtudományok

egészségpolitika, tervezés és finanszírozás

egészségpszichológia

egészségügyi menedzser

egészségügyi mérnöki

egészségügyi szociális munka

humánkineziológia

népegészségügyi

orvosi biotechnológia

rekreáció

ápolás

komplex rehabilitáció

klinikai laboratóriumi kutató

általános orvos

fogorvos

gyógyszerész

táplálkozástudományi

élelmiszertudományok

 

 

élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki

élelmiszermérnöki

táplálkozástudományi

elméleti orvostudományok

 

általános orvos

fogorvos

építészmérnöki tudományok

építész (osztatlan)

ingatlanfejlesztő építészmérnöki

tervező építészmérnöki

urbanista építészmérnöki

szerkezettervező építészmérnöki

építőmérnöki tudományok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bánya és geotechnika mérnöki

előkészítés-technikai mérnöki

földmérő- és térinformatikai mérnöki

földtudományi mérnöki

hidrogeológus mérnöki

infrastruktúra-építőmérnöki

létesítménymérnöki

olaj- és gázmérnöki

szerkezet-építőmérnöki

településmérnöki

építőművészet

építész (osztatlan)

építőművész (osztatlan is)

építőművészet

erdészeti és vadgazdálkodási

tudományok

  

erdőmérnöki (osztatlan is)

környezetgazdálkodási agrármérnöki

természetvédelmi mérnöki

vadgazda mérnöki

film- és videoművészet

 

animáció

film - és televízió producer

filmdramaturg

filmtudomány

televíziós műsorkészítő művész

filozófiai tudományok

 

 

 

 

 

esztétika

etika

filozófia

kognitív tanulmányok

kulturális örökség tanulmányok

logika és tudományelmélet

a természettudomány története és filozófiája

vizuális kultúratudományok

fizikai tudományok

 

 

 

 

  

anyagtudomány

biofizikus

csillagász

fizikus

geofizikus

meteorológus

földtudományok

 

 

 

 

 

 

  

földtudomány

földtudományi mérnöki

geofizikus

geográfus

geológus

hidrogeológus mérnöki

meteorológus

térképész

gazdálkodás- és szervezés-tudományok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

biztosítási és pénzügyi matematika

logisztikai menedzsment

marketing

master of business administration (MBA)

műszaki menedzser

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

pénzügy

regionális és környezeti gazdaságtan

sportmenedzser

számvitel

turizmus menedzsment

vállalkozásfejlesztés

vezetés és szervezés

gépészeti tudományok

 

 

 

 

 

 

 

  

energetikai mérnöki

épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnöki

fa- és bútoripari terméktervező mérnöki

forma- és vizuális környezettervező mérnöki

gépészeti modellezés

gépészmérnöki

ipari teméktervező mérnöki

létesítménymérnöki

mechatronikai mérnöki

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

műszaki menedzser

gyógyszerészeti tudományok

  

gyógyszerész

orvosi biotechnológia

hadtudományok

 

 

 

 

biztonság- és védelempolitikai

büntetés-végrehajtási vezető

határrendészeti és -védelmi vezetői

katonai vezetői

nemzetbiztonsági

védelmi igazgatási

hittudományok

buddhista tanító

buddhizmus

katolikus kánonjogász

katolikus teológus

pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés

rabbi

teológia

zsidó kultúratörténet

informatikai tudományok

 

 

 

gazdaságinformatikus

info-bionika

mérnök informatikus

orvosi biotechnológia

programtervező informatikus

iparművészet

divat- és textiltervezés

fotográfia

kerámiatervezés

tervezőgrafika

üvegtervezés

design- és művészetelmélet

látványtervező művész

irodalom - és kultúra tudományok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

amerikanisztika

anglisztika

bolgár nyelv és irodalom

Cseh nyelv és irodalom

finnugrisztika

francia nyelv, irodalom és kultúra

horvát nyelv és irodalom

hungarológia

irodalom- és kultúratudomány

japanológia

klasszika-filológia

lengyel nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom

néderlandisztika

német nyelv, irodalom és kultúra

német nemzetiségi nyelv és irodalom

olasz nyelv, irodalom és kultúra

orosz nyelv és irodalom

összehasonlító irodalom- és művelődéstudomány

portugál nyelv, irodalom és kultúra

reneszánsz tanulmányok

román nyelv, irodalom és kultúra

romológia

ruszisztika

skandinavisztika

spanyol nyelv, irodalom és kultúra

szerb nyelv és irodalom

színháztudomány

szlavisztika

szlovák nyelv és irodalom

szlovén nyelv és irodalom

ukrán nyelv és irodalom

katonai műszaki tudományok

 

 

 

biztonságtechnikai mérnöki

katasztrófavédelmi mérnöki

katonai logisztikai

védelmi vezetéstechnikai rendszertervező

kémiai tudományok

 

 

  

anyagtudomány

gyógyszerész

környezetmérnöki

orvosi biotechnológia

vegyész

vegyészmérnök

képzőművészet

 

 

 

 

festőművész

intermédia-művész

grafikusművész

restaurátorművész

szobrászművész

klinikai orvostudományok

 

 

 

általános orvos

fogorvos

info-bionika

orvosi biotechnológia

környezettudományok

 

  

hidrobiológus

környezetmérnöki

környezettudomány

közgazdaságtudományok

egészségpolitika, tervezés és finanszírozás

gazdaság-matematikai elemző

közgazdálkodás és közpolitika

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

közgazdasági elemző

közlekedéstudományok

 

 

járműmérnöki

közlekedésmérnöki

logisztikai mérnöki

matematika- és számítástudományok

 

 

 

alkalmazott matematikus

biztosítási és pénzügyi matematika

gazdaság-matematikai elemző

matematikus

média- és kommunikációs

tudományok

kommunikáció- és médiatudomány

multimédia-művészet

média design 

művészet történeti és művelődéstörténeti tudományok

 

 

filmtudomány

irodalom- és kultúratudomány

muzikológus

művészettörténet

színháztudomány

művészet-tudomány

design- és művészetelmélet

neveléstudományok

neveléstudományi

néprajz és kulturális antropológia

 

kulturális antropológia

néprajz

neveléstudományok

 

 

 

andragógia

emberi erőforrás tanácsadó

gyógypedagógia

interkulturális pszichológia és pedagógia

neveléstudományi

tanári

növénytermesztési és kertészeti tudományok

 

 

 

 

 

 

agrármérnöki

díszkertészeti mérnöki

kertészmérnöki

mezőgazdasági biotechnológus

növényorvosi

növénytermesztő mérnöki

ökotoxikológus

nyelvtudományok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alkalmazott nyelvészet

altajisztika

amerikanisztika

anglisztika

arabisztika

asszíriológia

bolgár nyelv és irodalom

cseh nyelv és irodalom

egyiptológia

elméleti nyelvészet

finnugrisztika

fordító és tolmács

francia nyelv, irodalom és kultúra

hebraisztika

horvát nyelv és irodalom

indológia

iranisztika

iszlám tanulmányok

japanológia

klasszika-filológia

lengyel nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom

mongolisztika

néderlandisztika

német nyelv, irodalom és kultúra

német nemzetiségi nyelv és irodalom

nyelvtudomány

olasz nyelv, irodalom és kultúra

orosz nyelv és irodalom

portugál nyelv, irodalom és kultúra

román nyelv, irodalom és kultúra

sinológia

skandinavisztika

spanyol nyelv, irodalom és kultúra

szerb nyelv és irodalom

szlavisztika

szlovák nyelv és irodalom

szlovén nyelv és irodalom

tibetológia

turkológia

ukrán nyelv és irodalom

politikatudományok 

kisebbségpolitika

nemzetközi tanulmányok

politikatudomány

pszichológiai tudományok

 

 

 

 

egészségpszichológia

emberi erőforrás tanácsadó

interkulturális pszichológia és pedagógia

kognitív tanulmányok

pszichológia

regionális tudományok

 

vidékfejlesztési agrármérnöki

regionális és környezeti gazdaságtan

sporttudományok

 

 

 

humánkineziológia

rekreáció

sportmenedzser

szakedző

színházművészet

 

 

 

színházi dramaturg

színházrendező

színháztudomány

színművész

szociológiai tudományok

 

 

 

 

 

 

informatikus könyvtáros

kulturális antropológia

survey statisztika

szociális munka

szociálpolitika

szociológia

társadalmi nemek tanulmánya

tánc - és mozdulat művészet

 

 

 

klasszikus balettművész

koreográfus

kortárstánc művész

néptáncművész

történelemtudományok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

altajisztika

arabisztika

asszíriológia

buddhizmus

egyiptológia

hebraisztika

hungarológia

indológia

iranisztika

iszlám tanulmányok

japanológia

klasszika-filológia

kulturális örökség tanulmányok

levéltár

mongolisztika

művészettörténet

régészet

reneszánsz tanulmányok

sinológia

romológia

ruszisztika

a természettudomány története és filozófiája

terminológia

tibetológia

történelem

turkológia

vallástörténet

vallástudományok

iszlám tanulmányok

vallástudomány

villamosmérnöki tudományok

 

 

 

energetikai mérnöki

egészségügyi mérnöki

info-bionika

villamosmérnöki

zeneművészet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

egyházzene-művész

karmester

klasszikus énekművész

klasszikus hangszerművész

kóruskarnagy

Kodály-zenepedagógia

muzikológus

régi-zene hangszerművész

zeneszerző

zeneteoretikus

 

 

5. melléklet

A TUDOMÁNY/MŰVÉSZETI ÁGAK ÉS A KÉPZÉSI ÁGAK MEGFELELTETÉSE

DOKTORI ISKOLÁK LÉTESÍTÉSE CÉLJÁBÓL

TUDOMÁNY/MŰVÉSZETI ÁG

(MAB állásfoglalás)

KÉPZÉSI ÁG (289/2005.Korm.rend.: mesterképzések)

agrárműszaki tudományok

agrárműszaki

erdészeti és vadgazdálkodási tudományok

erdőmérnöki

környezetgazdálkodási és természetvédelmi mérnöki

élelmiszertudományok

élelmiszer- és kertészmérnöki

növénytermesztési és kertészeti tudományok

mezőgazdasági

állattenyésztési tudományok

állatorvosi tudományok

állatorvos

regionális tudományok

gazdasági, vidékfejl. és informatikus agrármérnöki

irodalomtudományok

magyar; modern; ókori és keleti filológia

drámakultúra

nyelvtudományok

magyar; modern; ókori és keleti filológia

pszichológiai tudományok

pszichológia

neveléstudományok

pedagógia

filozófiai tudományok

szabad bölcsészet

művészet- és művelődéstörténeti tudományok

vallástudományok

média-és kommunikációs tudományok

történelemtudományok

történelem

néprajz- és kulturális antropológia

politikatudományok

politikatudomány

szociológiai tudományok

szociális képzések; társadalomismeret

állam- és jogtudományok

igazgatási; jogász

közgazdaságtudományok

közgazdasági

gazdálkodás- és szervezéstudományok

üzleti (gazdálkodási), menedzser szakok

katonai műszaki tudományok

védelmi; katonai

had-és biztonságtechnikai mérnöki

hadtudományok

védelmi; katonai

had- és biztonságtechnikai mérnöki

informatikai tudományok

informatikai

anyagtudományok és technológiák

anyag-, fa-és könnyűipari mérnök

vegyészmérnöki tudományok

bio-, környezet-és vegyészmérnöki

építőmérnöki tudományok

építőmérnöki és műszaki földtudományi

építészmérnöki tudományok

építészmérnök

gépészeti tudományok

gépész-, közlekedés-, mechatronikai mérnöki

ipari termék-és formatervező mérnöki

közlekedéstudományok

villamosmérnöki tudományok

villamos-és energetikai mérnöki

egészségtudományok

egészségtudományi, testkultúra

elméleti orvostudományok

orvos; fogorvos

klinikai orvostudományok

gyógyszertudományok

gyógyszerész

sporttudományok

sport; testkultúra

biológiai tudományok

élő természettudomány

fizikai tudományok

élettelen természettudomány

kémiai tudományok

földtudományok

föld- és földrajztudományok

környezettudományok

környezettudomány, természetismeret

matematika- és számítástudományok

matematika tudomány

művészetek :

építő-, ipar-, képző-, színház-, film- és
video-, zene-, táncművészet, multimédia

építőművészet, építészet

iparművészet

képzőművészet

színházművészet

film-és videoművészet

zeneművészet

táncművészet

multimédia

hittudományok

hitéleti képzések

 

6. melléklet

Fogalom-meghatározások

6.1. A törzstag szakmai kritériuma , hogy

  1. az adott tudomány/művészeti ágban , illetve a doktori iskola létesítési dokumentumában megnevezett kutatási területen tudományos/művészeti fokozattal bírjon,
  2. eddigi tudományos teljesítményét, a törzstagi megfelelőségi eljárás keretében, különös tekintettel az utóbbi öt évre, a MAB a doktori iskola kapcsán megfelelőnek értékelte és
  3. a doktori iskolában témavezetést vállaljon.

Törzstag - munkajogi feltétel alapján - az lehet,

 1. aki oktató vagy kutató , és az Ftv 84.§ (5) bekezdése alapján, az akkreditációs nyilatkozatában ezt a felsőoktatási intézményt jelölte meg, vagy az MTA által támogatott, ill. egyéb, az intézményben működő kutató csoport, vagy kutatóhelyekre „kihelyezett tanszék” munkatársaként vesz részt a doktori iskola munkájában;
 2. vagy aki az intézménnyel a doktori képzésben való részvétel céljából szerződést kötő kutatóintézetben teljes munkaidejű tudományos tanácsadó vagy kutatóprofesszor ;
 3. vagy az intézmény aktív kutató tevékenységet folytató professor emeritusa .

6.2. A doktori iskola vezetője olyan - a működés során 70, a doktori iskola létesítésének időpontjában 65 éven aluli - törzstag egyetemi tanár , aki felelős az iskola tudományos színvonaláért és oktatási munkájáért. A vezető személyének szakmai alkalmasságát a létesítéskor vagy későbbi változáskor a MAB megvizsgálja, ha a vezető a MAB által (még) nem minősített törzstag.

6.3. A doktori iskola oktatója az a tudományos fokozattal rendelkező oktató és kutató, akit - a doktori iskola vezetőjének javaslatára - a doktori (iskola) tanácsa alkalmasnak tart a doktori iskola keretében oktatási feladatok ellátására. Valamely doktori iskola törzstagjai és oktatói más doktori iskolában is vállalhatnak oktatói megbízást.

6.4. A doktori téma vezetője az a tudományos fokozattal rendelkező, aktív kutatói tevékenységet folytató oktató vagy kutató, akinek témahirdetését a doktori tanács jóváhagyta, és aki - ennek alapján - felelősen irányítja és segíti a témán dolgozó doktorandusz(ok) tanulmányait, kutatási munkáját, illetve a doktorjelölt(ek) felkészülését a fokozatszerzésre. Egy témavezetőnek egy időben hatnál több állami ösztöndíjas doktorandusza nem lehet. Egy doktorandusznak legfeljebb két témavezetője lehet, ilyen közös témavezetés alapján fogadjuk el a 0,5 fokozatot szerzett doktoranduszt eredményes témavezetésként.

6.5. Doktori tanács (intézményi): a doktori képzés szervezésére és a doktori fokozat odaítélésére a felsőoktatási intézmény szenátusa által létrehozott testület, amely doktori ügyekben döntéshozatali jogosultsággal rendelkezik, különösen a képzés programjának jóváhagyása, felvétel a képzésre, valamint a fokozat odaítélése tekintetében. A doktori tanács tudományos kérdésekben független testület, doktori ügyekben döntései ellen csak a doktori szabályzat megsértése, eljárási hiba esetén lehet fellebbezni. A fellebbezési ügyekben a rektor dönt.

A szenátus - az intézmény szabályzatban meghatározott jogokkal és feladatokkal - tudományterületenként, -áganként, művészeti áganként is létrehozhat doktori tanácsot.

Az intézményi doktori tanács a képzés szervezésével a doktori fokozat odaítélésével kapcsolatos eljárásokról intézményi doktori szabályzatot alkot, amelyet - a MAB előzetes szakértői véleménye alapján - a szenátus fogad el.

6.6. A doktori iskola tanácsa a doktori iskola vezetőjének munkáját segítő, rendszeresen ülésező testület. Tagjait az intézményi doktori szabályzat szerint választják és mentik fel.

6.7. A doktori iskola - a doktori tanács állásfoglalása alapján - alakítja ki belső működési rendjét úgy, hogy az hatékonyan szolgálja a képzés és a fokozatszerzés magas színvonalát, és biztosítsa az iskola minden doktorandusz hallgatójának az értelemszerű hozzáférést az iskolában koncentrált teljes szellemi potenciálhoz és minden tárgyi feltételéhez. A MAB a hallgatók számára biztosított feltételeket nyomatékosan figyelemmel kíséri.

6.8. Az Országos Doktori Tanács a felsőoktatási intézmények doktori tanácsai elnökeiből álló testület. [Ftv 114.§ (5)]

6.9. A tudományterületek - a Ftv. 147. § 44. pontja szerint - „a bölcsészettudományok, a hittudomány, az agrártudományok, a műszaki tudományok, az orvostudományok, a társadalomtudományok, a természettudományok és a művészetek, amelyek tudományágakra tagozódnak .”

6.10. A tudományágakat a felsőoktatás gyakorlatában - a képzési ágakkal összevetve - a jelen dokumentum 5. sz. melléklete tartalmazza. [Az egyes tudományterületekhez tartozó tudományágak , valamint a művészeti ágak felsorolásáról szóló 169/2000. (IX. 29.) Korm. rendeletet a 33/2007. (III. 7.) kormányrendelet hatályon kívül helyezte.]

6.11. A kutatási terület a tudományágon belüli, illetve a több tudományágat érintő, a doktori iskola működési kereteit tükröző, a program gerincét alkotó fő tevékenységi terület azonosítására szolgál. [ Kormányrendelet 2. § (3) bekezdés.]

6.12. A doktori iskolán belül témacsoportokat, témákat, doktori programokat vagy egyéb szervezeti és működési formákat az intézmény saját autonómiájának keretein belül jogosult meghatározni.2015. VIII. 26.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2015. október 9-én kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
nyomtatás utolsó módosítás: 2011. IX. 19. 19:41:44
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.1959 ( 2015. IX. 29. )