Bejelentkezés
 Fórum
 
 
295/2008. (XII. 11.) Korm. rendelet a felsőoktatási hallgatói és doktorjelölti diákigazolványról

A Kormány 295/2008. (XII.11.) Korm. rendelete

a felsőoktatási hallgatói diákigazolványról és a doktorjelölti diákigazolványról

 

A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) 153. § (1) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya a felsőoktatási törvény 3. § -ában meghatározott természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, valamint az általuk folytatott tevékenységre terjed ki.

 

A felsőoktatási hallgatói diákigazolványra és a doktorjelölti diákigazolványra jogosultak köre

2. §

(1) Felsőoktatási hallgatói diákigazolványra (a továbbiakban: hallgatói diákigazolvány) jogosult

a ) a felsőoktatási törvény 1. számú mellékletében szereplő felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló személy,

b) a felsőoktatási törvény 118. § - a alapján külföldi felsőoktatási intézményben Magyarországon tanulmányokat folytató

ba ) magyar állampolgárságú személy, vagy

bb ) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik,

bc ) a letelepedett, bevándorolt személy,

c) a külföldi felsőoktatási intézményben Magyarországon kívül tanulmányokat folytató

ca ) magyar állampolgárságú személy, vagy

cb ) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, illetve

cc ) a letelepedett, bevándorolt személy [a továbbiakban az a)-c) pontban foglaltak együttesen: hallgató].

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogosultság feltétele az is, hogy az ott meghatározott felsőoktatási intézmény azon országban, ahol működik, államilag elismert legyen.

(3) Doktor jelölti diákigazolványra (a továbbiakban a hallgatói diákigazolvánnyal együttesen: felsőoktatási diákigazolvány) a felsőoktatási törvény 1. számú mellékletében szereplő felsőoktatási intézménnyel doktorjelölti jogviszonyban álló személy (a továbbiakban: doktorjelölt) jogosult.

(4) A hallgatónak, doktorjelöltnek egyidejűleg egy felsőoktatási diákigazolványa lehet.

(5) Felsőoktatási diákigazolványra

a ) a hallgató hallgatói jogviszonyának saját döntése alapján történő megszüntetése esetén a megszűnést követő hónap utolsó napjáig,

b) az a) ponttól eltérő esetben a hallgató hallgatói jogviszonyának megszűnését követő március 31-éig (a jogviszony I. félévben történő megszűnése esetén), illetve október 31-éig (a jogviszony II. félévben történő megszűnése esetén),

c ) a doktorjelölt, amennyiben a jogviszonya a doktori értekezés határidőre történő be nem nyújtása miatt szűnik meg, a megszűnést követő hónap utolsó napjáig,

d) a doktorjelölt jogviszonyának a c) pontban leírt esettől eltérő megszűnése esetén a jogviszony megszűnését követő második hónap utolsó napjáig jogosult (a továbbiakban: érvényességi idő).

 

A felsőoktatási diákigazolványhoz kapcsolódó jogok és kedvezmények

3. §

(1) A felsőoktatási diákigazolvány igazolja

a ) a felsőoktatási diákigazolványon jelölt felsőoktatási intézménnyel a hallgatói, doktorjelölti jogviszony fennállását,

b) a jogszabályban meghatározott utazási, kulturális és egyéb kedvezmények igénybevételére való jogosultságot,

c) a hallgatói, doktorjelölti jogviszony alapján jogszabály szerint járó térítésekre és juttatásokra való jogosultságot,

d) a felsőoktatási diákigazolványhoz kapcsolódó, állam által nem garantált (kereskedelmi) kedvezményekre való jogosultságot.

(2) A felsőoktatási diákigazolványhoz kapcsolódó kedvezményeket a jogosult az érvényességi időn belül abban az esetben is igénybe veheti, ha hallgatói, doktorjelölti jogviszonya tanulmányai befejezése miatt szűnt meg. Az (1) bekezdés b) pontja szerinti jogosultságokat az érvényes és érvényesített felsőoktatási diákigazolvány igazolja.

(3) A felsőoktatási diákigazolvánnyal igénybe vehető, külön jogszabályban meghatározott kedvezmények megváltoztatásakor ki kell kérni a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának és a Doktoranduszok Országos Szövetségének a véleményét.

 

A felsőoktatási diákigazolvány

4. §

(1) A hallgatói diákigazolvány típusai: állandó és ideiglenes, altípusai: nappali, esti, levelező és távoktatásos.

(2) A hallgatók az egyes altípusokra képzésük munkarendje, tagozata szerint jogosultak.

(3) Az állandó felsőoktatási diákigazolvány ID1 méretű műanyag kártya, egyedi azonosítóval ellátott közokirat, amely a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996.(VI.14.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

(4) Az állandó hallgatói diákigazolvány elektronikus adathordozó egységet (a továbbiakban: chip) is tartalmaz. A chipen az előállító közreműködésével kerülnek rögzítésre a diákigazolvány adatai (a hallgató neve, születési helye és ideje, azonosítószáma, anyja neve, lakcíme és tartózkodási helye, a diákigazolvány sorszáma, tagozat-megjelölése, kiállításának időpontja), a gyártási sorozatszám (CSN), továbbá egy elektronikusan rögzített érvényesítő jel.

(5) Az állandó hallgatói diákigazolványon belüli egyes altípusokat a hallgatói diákigazolványon feltüntetett piktogram alapján kell megkülönböztetni: a nappali tagozat hallgatói diákigazolványa nap, az esti tagozat hallgatói diákigazolványa hold, a levelező tagozat hallgatói diákigazolványa boríték, a távoktatási tagozat hallgatói diákigazolványa nyomtatott nagy T betű formájú piktogramot tartalmaz.

(6) Az állandó hallgatói diákigazolvány - a felsőoktatási törvény 35. § (6) bekezdésében meghatározott adatokon túl - tartalmazza:

a ) a képzés helyét (település), a nem magyar intézményben tanuló magyar állampolgárságú hallgató esetén a „külföldi intézményben tanul” megjelölést,

b ) a tagozat megjelölését (piktogrammal),

c) kiállításának időpontját (év ,hónap ,nap),

d) érvényességet jelölő adatot (érvényesítő matricát),

e ) a diákigazolvány 10 számjegyű egyedi azonosítóját.

(7) Az ideiglenes hallgatói diákigazolvány az alábbi két - a biztonsági okmányok rendjéről szóló 86/1996. (VI.14.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó - részből áll:

a ) egy ID1 méretű műanyag kártya (a továbbiakban: törzskártya),

b) egy ID1 méretre összehajtható kétszeres ID1 méretű papír alapú személyi lap.

(8) A törzskártya a felsőoktatási intézményre, a személyi lap a hallgatóra, jogviszonyára, az igazolvány érvényességére vonatkozó adatokat tartalmazza.

(9) Az ideiglenes hallgatói diákigazolvány csak a törzskártya és a személyi lap együttes használata esetén érvényes a személyi lapon feltüntetett időpontig. Az ideiglenes hallgatói diákigazolvány általános érvényességi ideje 60nap. A 12 hónapnál rövidebb időtartamú részképzésben részt vevő nem magyar állampolgárságú hallgató esetében az ideiglenes hallgatói diákigazolvány érvényességi ideje megegyezik a részképzés időtartamával. Amennyiben a hallgató állandó hallgatói diákigazolványa nem kerül kiállításra, az ideiglenes hallgatói diákigazolvány érvényességi ideje - a jogosultság fennállása esetén -, legfeljebb egy alkalommal, 60 nappal meghosszabbítható.

(10) A felsőoktatási diákigazolványon elhelyezett chipen a diákigazolványra és annak érvényességére vonatkozó adatokat

a ) a felsőoktatási törvény előírásai szerint

aa ) a hallgató,

ab ) azon felsőoktatási intézmény, amelynek hallgatója,

ac ) az Oktatási Hivatal, továbbá

b) a hallgató hozzájárulása esetén bárki más megismerheti és felhasználhatja.

 

5. §

A doktorjelölti diákigazolvány az állandó hallgatói diákigazolvány levelező altípusával egyezik meg.

 

A felsőoktatási diákigazolvánnyal kapcsolatos feladatok ellátói

6. §

A felsőoktatási diákigazolvánnyal kapcsolatos feladatok az Oktatási Hivatal, az előállító és a kiadó felsőoktatási intézmény között oszlanak meg.

 

7. §

A felsőoktatási diákigazolvány kibocsátója az Oktatási Hivatal.

 

8. §

(1) Az Oktatási Hivatal feladata:

a ) a kiadó felsőoktatási intézmények és az ügyintézési helyek nyilvántartásának vezetése;

b) a felsőoktatási diákigazolvány, az érvényesítő matrica és az egyéb nyomtatványok kiadó felsőoktatási intézményhez határidőben történő eljuttatásának biztosítása;

c) a felsőoktatási diákigazolványon szereplő személyes adatok kezelése;

d) a felsőoktatási diákigazolvány igazgatási szolgáltatási díjának kezelése és nyilvántartása;

e ) a felsőoktatási diákigazolvánnyal kapcsolatos tájékoztatás biztosítása;

f ) a felsőoktatási diákigazolványhoz kapcsolódó kedvezmények nyújtói számára a felsőoktatási diákigazolványok érvényességére vonatkozó tájékoztatás;

g ) bármely hallgató, doktorjelölt számára a diákigazolványon elhelyezett chip által tárolt adatok megtekintésének biztosítása;

h ) a fenti feladatok ellátásához szükséges fejlesztések megvalósítása, különösen az ezekhez kapcsolódó elektronikus rendszerek kialakítása;

i) a felsőoktatási diákigazolvánnyal kapcsolatos hatósági döntések meghozatala.

(2) Az Oktatási Hivatal nyilvántartást vezet, amely tartalmazza

a ) a felsőoktatási diákigazolványon, illetve az igénylésen szereplő személyes adatokat, valamint az igénylés sorszámát;

b) a felsőoktatási diákigazolványon szereplő intézményi adatokat;

c) a kiadó felsőoktatási intézmények adatait;

d) az igénylések beérkezésének tényét és idejét;

e) az adat feldolgozás és előállítás során végrehajtott valamennyi művelet tényét és idejét;

f ) az érvényesítő matricák megrendelésére, illetve a megrendelések teljesítésére vonatkozó adatokat;

g ) a kiadott, bevont és érvénytelenített felsőoktatási diákigazolványok sorszámát a kiadó felsőoktatási intézmények által megküldött jelentés alapján.

(3) Az Oktatási Hivatal feladatai ellátása érdekében adatfeldolgozót vehet igénybe.

 

9. §

(1) A kiadó felsőoktatási intézmény:

a ) a kiadott felsőoktatási diákigazolványokról nyilvántartást vezet;

b) a felsőoktatási diákigazolványokat és az érvényesítő matricát biztonságosan, elzárva tárolja;

c) részt vesz a felsőoktatási diákigazolványok igénylésében;

d) érvényesíti és bevonja a felsőoktatási diákigazolványokat;

e ) jelenti az Oktatási Hivatalnak a kiadott, bevont és érvénytelenített felsőoktatási diákigazolványokat.

(2) Több felsőoktatási intézménnyel való egyidejű jogviszony esetén az a kiadó felsőoktatási intézmény, amellyel a hallgató hamarabb létesített jogviszonyt. A hallgató, doktorjelölt azonban saját költségén kérheti új diákigazolvány kiállítását, amelyen azon intézmény is feltüntetésre kerül, amellyel későbbi időpontban került hallgatói jogviszonyba. Intézményváltás esetén az új intézmény látja el a kiadó felsőoktatási intézmény feladatait.

(3) A kiadó felsőoktatási intézmény nyilvántartást vezet, amely tartalmazza

a ) a hallgató, a doktorjelölt által leadott igénylőlap azonosítóját;

b) az igénylőlap elküldésének tényét és idejét;

c) a diákigazolvány megérkezésének tényét és idejét;

d) a kiadott diákigazolvány sorszámát, az átvétel napját és az átvevő aláírását;

e ) az érvényesítő matricák megrendelésének tényét és idejét;

f ) a megrendelt érvényesítő matricák megérkezésének tényét és idejét;

g ) a diákigazolvány érvényesítésének tényét és idejét;

h ) a diákigazolvány bevonásának, elvesztésének, megsemmisülésének tényét és idejét;

i) a chip sorszámát (CSN szám).

(4) A 2. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogosultakkal kapcsolatban a kiadó felsőoktatási intézmény feladatait az Oktatási Hivatal látja el.

 

A felsőoktatási diákigazolvány igénylése

10. §

(1) A hallgató állandó hallgatói diákigazolványt, a doktorjelölt doktorjelölti diákigazolványt igényelhet

a ) a hallgatói, doktorjelölti jogviszony kezdetekor;

b) az elveszett, megsemmisült, megrongálódott diákigazolvány helyett;

c) a diákigazolvány adataiban bekövetkező változáskor, kivéve, ha a feltüntetett felsőoktatási intézmény nevének és címének változása a diákigazolványokhoz kapcsolódó jogokat és kedvezményeket nem érinti;

d) a jogosultságok igazolására alkalmatlanná vált diákigazolvány helyett.

(2) A szeptemberben induló alapképzésre, mesterképzésre, egységes osztatlan képzésre jelentkezők a felvételi jelentkezéssel együtt igényelhetnek diákigazolványt. A jelentkezők a felsőoktatási diákigazolványt a jelentkezési lap megfelelő rovatainak hiánytalan kitöltésével igénylik az Oktatási Hivataltól. A díj befizetésére szolgáló készpénz-átutalási megbízást az igénylő postai úton kapja meg. A befizetési határidő az adott év augusztus 5-e.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetek kivételével a felsőoktatási diákigazolvány az igénylőlap - felsőoktatási információs rendszerben tárolt adatokkal egyező - kitöltésével, aláírásával és annak a kiadó felsőoktatási intézmény útján az Oktatási Hivatal részére történő elküldésével igényelhető. A hallgató, doktorjelölt készpénz-átutalási megbízással fizeti be a díjat. Az igénylésen a készpénz-átutalási megbízás egyedi azonosítóját fel kell tüntetni.

(4) Az igénylőlapot cselekvőképtelen, korlátozottan cselekvőképes, illetve sajátos nevelési igénye vagy fogyatékossága miatt kézírásra képtelen (a továbbiakban: írni nem képes) hallgató, doktorjelölt esetében annak törvényes képviselője írja alá.

(5) Az igénylőlapra az igénylő fényképét fel kell ragasztani. Amennyiben az igénylő 4 éven belül igényelt állandó felsőoktatási diákigazolványt és fényképe az Oktatási Hivatal rendelkezésére áll, a fénykép ismételt beküldése mellőzhető.

(6) A készpénz-átutalási megbízás az igénylőlap mellékletét képezi. A jelen § -ban megjelölt díjfizetési határidők betartása feltétele annak, hogy az Oktatási Hivatal e rendeletben megjelölt határidőkön belül teljesítse feladatait.

 

11. §

(1) Az igényelt állandó felsőoktatási diákigazolvány kiadásáig a hallgató kérésére ideiglenes felsőoktatási diákigazolványt kell kiadni.

(2) Ideiglenes felsőoktatási diákigazolvány adható ki:

a ) állandó felsőoktatási diákigazolvány igénylésekor;

b) ha az állandó felsőoktatási diákigazolvány nem tartalmazza az oktatás, illetve a gyakorlati képzés tényleges helyszínét (ebben az esetben a helyszínt a személyi lapon kell feltüntetni);

c) a felsőoktatási intézmény nem magyar állampolgárságú hallgatójának, ha 12 hónapnál rövidebb időtartamú részképzésben vesz részt;

d) annak a hallgatónak, aki hallgatói, doktorjelölti jogviszonyának megszűnését követően, de a felsőoktatási diákigazolvány érvényességi idejének lejárata előtt elveszíti felsőoktatási diákigazolványát, vagy felsőoktatási diákigazolványa a jogosultságok igazolására alkalmatlanná válik. Ebben az esetben a személyi lapon az intézmény és a tagozat rovatot a hallgató előző állandó felsőoktatási diákigazolványa alapján kell kitölteni.

(3) A felsőoktatási diákigazolvány a jogosultságok igazolására alkalmatlan, amennyiben

a ) a rajta feltüntetett adatok nem olvashatók teljes körűen;

b) az elektronikus érvényesítés bevezetése esetén a chip használhatatlanná vált.

 

12. §

(1) A kiadó felsőoktatási intézmény e rendelettel összhangban szabályozza a felsőoktatási diákigazolványok, az érvényesítő matricák és az egyéb nyomtatványok belső kezelésére vonatkozó szabályokat.

(2) A kiadó felsőoktatási intézmény vezetője kijelöli azt a személyt, aki felelős azért, hogy a felsőoktatási diákigazolvány kiadása, érvényesítése, bevonása, illetve a jogszabályban előírt további feladatok megvalósítása e rendeletnek megfelelően kerüljön végrehajtásra. A kiadó felsőoktatási intézmény vezetője a feladatok ellátására több személyt is kijelölhet.

(3) Az Oktatási Hivatal ellenőrzi a felsőoktatási diákigazolványokhoz kapcsolódó, a kiadó felsőoktatási intézményt terhelő feladatok végrehajtását, szabálytalanság észlelése esetén kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok alapján a megfelelő eljárás megindítását.

 

13. §

(1) Ideiglenes felsőoktatási diákigazolványt vagy annak bármelyik részét a kiadó felsőoktatási intézmény a részére évente eljuttatott ideiglenes felsőoktatási diákigazolvány igénylőlapjának kitöltésével, illetve a (2) bekezdésben meghatározott adattartalmú egyedi megrendelő segítségével igényelhet az igénylésnek az Oktatási Hivatalhoz postai úton történő eljuttatásával.

(2) Az igénylésen fel kell tüntetni

a ) az intézmény nevét és székhelyét, valamint a képzés helyét (település);

b) az ideiglenes műanyag kártya igényelt darabszámát;

c) a személyi lap igényelt darabszámát;

d) a kiállítás napját és az intézmény képviselőjének aláírását.

 

A felsőoktatási diákigazolvány-igénylések feldolgozása, a felsőoktatási diákigazolványok előállítása és kiadása

14. §

(1) Az Oktatási Hivatal gondoskodik a hiánytalan, hibátlan és feldolgozásra alkalmas felsőoktatási diákigazolvány-igénylések teljesítéséről és a felsőoktatási diákigazolványnak a kiadó felsőoktatási intézménybe postai úton történő eljuttatásáról

a ) a 10. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint beérkezett igénylések esetében augusztus31-ig;

b) egyéb esetekben a november 1. és április 30. között beérkezett megrendelések beérkezésétől számított 35, a május1. és október 31. között beérkezett igénylések beérkezésétől számított 45 napon belül.

(2) Az (1) bekezdés végrehajtása során beérkezési időponton azt a napot kell érteni, amikor az igénylőlap és a befizetendő igazgatási szolgáltatási díj egyaránt megérkezett. Amennyiben a hallgató, doktorjelölt a felsőoktatási diákigazolvány igazgatási szolgáltatási díját az igényléstől számított 90 napon belül - a 10. § (2) bekezdésében meghatározott esetben augusztus 10-ig - nem fizeti be, az igénylés érvénytelenné válik, és megsemmisítésre kerül.

(3) Minden felsőoktatási diákigazolványt tartalmazó postai küldemény tartalmazza a felsőoktatási diákigazolvány sorszám szerinti átadását és átvételét lehetővé tevő nyomtatványt 2 példányban.

(4) A kiadó felsőoktatási intézmény köteles a felsőoktatási diákigazolványok átvételét követő 8 munkanapon belül a felsőoktatási diákigazolványok átvételét a sorszám szerinti átadás-átvételt lehetővé tevő nyomtatvány két példányban történő kitöltésével és az előállító részére postai úton történő eljuttatásával igazolni.

(5) A kiadó felsőoktatási intézmény a felsőoktatási diákigazolványt a hallgatónak, doktorjelöltnek köteles átadni. A felsőoktatási diákigazolvány átvételét a hallgató, a doktorjelölt - cselekvőképtelen, korlátozottan cselekvőképes, írni nem képes hallgató, doktorjelölt esetében annak törvényes képviselője - a kiadó felsőoktatási intézményben erre a célra rendszeresített nyomtatványon aláírásával igazolja. A diákigazolvány átvételét a kiadó felsőoktatási intézmény 15 napon belül jelenti az Oktatási Hivatalnak.

(6) A 2. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott hallgató felsőoktatási diákigazolványának az igénylőhöz postai úton történő elküldéséről az Oktatási Hivatal gondoskodik.

 

15. §

(1) A nem megfelelő minőségű fényképet vagy aláírást tartalmazó igénylőlap esetén, továbbá ha az igénylő a felsőoktatási diákigazolvány igazgatási szolgáltatási díját nem fizette be, az Oktatási Hivatal a hiba vagy hiány észlelésétől számított 15 munkanapon belül postai vagy elektronikus úton - megfelelő határidő tűzésével, az eljárás felfüggesztésével együtt - felhívja az igénylőt, illetve a kiadó felsőoktatási intézményt hiánypótlásra. A hiánypótlásra történő felhívásban meg kell jelölni a hibákat, hiányokat, a hiánypótlás módját és határidejét, valamint fel kell hívni a figyelmet a hiánypótlás elmulasztásának következményére.

(2) Az igénylőlaptól, illetve a megrendeléstől eltérő adatokat tartalmazó felsőoktatási diákigazolványt, továbbá a rendeltetésszerű használatra alkalmatlan állapotban érkezett felsőoktatási diákigazolványt a kiadó felsőoktatási intézmény postai úton visszaküldi az Oktatási Hivatalnak, mellékelve az igénylőlap másolatát, valamint a hibát ismertető formanyomtatványt. Az Oktatási Hivatal - az adatfeldolgozó és az előállító segítségével - megállapítja az eltérés okát, és gondoskodik az igénylőlapnak, illetve a megrendelésnek megfelelő adattartalmú, hibátlan felsőoktatási diákigazolvány előállításáról és a kiadó felsőoktatási intézménybe postai úton történő eljuttatásáról a hibás felsőoktatási diákigazolvány átvételét követő 30 napon belül. A hibás felsőoktatási diákigazolvány kicserélésének teljes költsége az Oktatási Hivatalt, az előállítót vagy az adatfeldolgozót terheli. Annak eldöntésére, hogy hol keletkezett a hiba, a felsőoktatási diákigazolvány-igénylőlap, illetve az adatkezelő által az adatfeldolgozónak átadott és rögzített adattartalom szolgál.

 

A felsőoktatási diákigazolvány érvényesítése

16. §

(1) A felsőoktatási diákigazolványok érvényesítését a kiadó felsőoktatási intézmény végzi a felsőoktatási diákigazolványokkal együtt részére megküldött hologramos érvényesítő matrica felragasztásával. Amennyiben a hallgató, a doktorjelölt több felsőoktatási intézménnyel áll jogviszonyban, diákigazolványát bármelyik intézmény érvényesítheti. Az érvényesítő matrica tartalmazza érvényességének időtartamát, valamint az érvényesítő felsőoktatási intézmény kódját.

(2) Az érvényesítés határideje

a ) az I. félévre érvényes érvényesítő matricával október 31-e;

b) a II. félévre érvényes érvényesítő matricával március 31-e.

Az ezen időpontokat követően az intézményben átvett igazolványokat átvételkor kell érvényesíteni.

(3) A felsőoktatási diákigazolvány érvényesítése a kibocsátó által meghatározott és az Oktatási Közlönyben közzétett időponttól kezdve a chip elektronikus érvényesítésével történik meg.

(4) A felsőoktatási diákigazolványok érvényesítéséhez szükséges érvényesítő matricákat a kiadó felsőoktatási intézmény köteles megrendelni az érvényesítő matrica igénylőlapjának kitöltésével és annak az adatkezelő részére saját költségén postai vagy elektronikus úton vagy személyesen történő eljuttatásával

a ) az I. félévi érvényesítő matricák tekintetében július 15-éig;

b) a II. félévre érvényes érvényesítő matricák tekintetében december 15-éig.

(5) Az Oktatási Hivatal gondoskodik a megrendelések teljesítéséről augusztus 30-áig és február 1-jéig.

(6) A kiadó felsőoktatási intézmény szükség szerint további érvényesítő matricákat rendelhet megrendelésének postai úton az adatkezelőhöz történő eljuttatásával. Ezeket a megrendeléseket az adatkezelő az átvételt követő 30 napon belül postai úton teljesíti a kiadó felsőoktatási intézmény költségén.

(7) A hallgatói jogviszony szünetelésének ideje alatt (kivéve a jogviszony megszűnésétől az érvényességi idő lejáratáig terjedő időszakot) a kiadó felsőoktatási intézmény nem ad ki és nem érvényesít felsőoktatási diákigazolványt.

(8) Az adott félévben fel nem használt érvényesítő matricákat a kiadó felsőoktatási intézmény a félévet követő április 30-ig, illetve november 30-áig zúzással megsemmisíti. A megsemmisítés tényéről és a megsemmisített matricák darabszámáról a kiadó felsőoktatási intézmény jegyzőkönyvet vesz fel, amit köteles irattárában megőrizni. A kiadó felsőoktatási intézmény a megsemmisített matricák darabszámát a megsemmisítést követő 8 munkanapon belül közli az Oktatási Hivatallal.

(9) A kiadó felsőoktatási intézmény a felsőoktatási diákigazolvány érvényességi ideje alatt köteles az állandó felsőoktatási diákigazolvány érvényesítésére.

 

A felsőoktatási diákigazolvány érvénytelensége, bevonása

17.§

(1) Az állandó felsőoktatási igazolvány érvénytelenné válik

a ) az érvényességi idő lejártával;

b) az új állandó felsőoktatási diákigazolvány kiadásával;

c) az elvesztés, megsemmisülés bejelentésével;

d) a felsőoktatási intézménybe történő megérkezést követő 90 nap elteltével, amennyiben az igazolvány hallgató , doktorjelölt általi átvétele (a hallgatói jogviszony szünetelésének esetét kivéve) elmarad.

(2) A hallgató, doktorjelölt köteles az állandó felsőoktatási diákigazolványát a kiadó intézményben leadni, amennyiben

a ) az érvénytelenné válik;

b) az nem tartalmazza az oktatás, illetve a gyakorlati képzés tényleges helyszínét, és ezért ideiglenes hallgatói diákigazolvány kiállítására kerül sor.

(3) A kiadó felsőoktatási intézmény köteles a birtokában levő érvénytelen állandó diákigazolványokat 30 napon belül eljuttatni az Oktatási Hivatalnak, aki gondoskodik azok megsemmisítéséről.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerint leadott állandó hallgatói diákigazolványt az ideiglenes diákigazolvány bevonásakor újra ki kell adni.

(5) Az érvénytelenné vált felsőoktatási diákigazolványok sorszámát a kiadó felsőoktatási intézmény az érvénytelenné válást követő 8 munkanapon belül közli az Oktatási Hivatallal.

(6) Az Oktatási Hivatal részére - a nem a felsőoktatási intézmények által - eljuttatott állandó felsőoktatási diákigazolványok esetében az Oktatási Hivatal megvizsgálja azok érvényességét. Érvénytelenségük esetén a bevont igazolványokra vonatkozó szabályok szerint jár el, érvényességük esetén a felsőoktatási diákigazolványt eljuttatja a kiadó felsőoktatási intézményhez.

 

18. §

(1) Az ideiglenes hallgatói diákigazolvány érvénytelenné válik

a ) az érvényességi idejének lejártakor;

b) az új állandó vagy ideiglenes felsőoktatási diákigazolvány kiadásával;

c) az elvesztés, megsemmisülés bejelentésével.

(2) Az (1) bekezdés a) - b) pontja szerint érvénytelenné vált ideiglenes felsőoktatási diákigazolványt a kiadó felsőoktatási intézmény bevonja és a személyi lap részét 30 napon belül zúzással megsemmisíti. A megsemmisítésről jegyzőkönyvet kell felvenni, és a megsemmisítést követő 8 napon belül a megsemmisített személyi lapok sorszámát a felsőoktatási intézmény jelenti az Oktatási Hivatalnak.

(3) A leadott törzskártyát korlátlan alkalommal ki lehet adni új személyi lap érvényesítésével.

 

A felsőoktatási diákigazolvány díja

19. §

(1) A diákigazolványért a hallgató, doktorjelölt igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) fizet a felsőoktatási diákigazolvány megrendelésekor.

(2) A felsőoktatási diákigazolvány díját a felsőoktatási diákigazolvány és a szükséges nyomtatványok előállításával, a felsőoktatási diákigazolvány-igénylés teljesítéséhez kapcsolódó adatkezeléssel és feldolgozással kapcsolatban felmerülő költségek fedezésére kell fordítani.

(3) A hallgató állandó hallgatói diákigazolványa, a doktorjelölt doktorjelölti diákigazolványa érvényesítéséért igazgatási szolgáltatási díjat nem fizet.

 

Záró rendelkezések

20. §

E rendelet 2009. május 1-jén lép hatályba azzal, hogy azt a hatálybalépését követően benyújtott igénylésekre kell alkalmazni. Az e rendelet hatálybalépésekor érvényes diákigazolványok továbbra is érvényesek maradnak az érvényességi időn belül, azokra e rendeletet alkalmazni kell.

21. §

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV.25.) Korm. rendelet

a ) 3. § -ának (1) bekezdésében a „Tanulói jogviszonya” szövegrész helyébe a „Tanulói, hallgatói, doktorjelölti jogviszonya” szövegrész lép;

b) 3. § -ának (1) bekezdése kiegészül a következő bd ) alponttal: [(1) Tanulói, hallgatói, doktorjelölti jogviszonya alapján az 1 .számú mellékletben meghatározott kedvezményre jogosult:]

bd ) a felsőoktatási intézmények levelező oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban résztvevő hallgatója, illetve doktorjelöltje a lakóhely és az oktatási intézmény között megváltható kedvezményes menetjeggyel,”

c) 1. számú melléklete 10. pontját megelőző alcím helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép;

d) 1. számú mellékletének 15. pontja helyébe e rendelet 2 .számú melléklete lép.

 

22. §

Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való részleges megfelelést szolgálja:

a ) a Tanács 2003/109/EK tanácsi irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról, 11.cikk (1) bekezdés d) pont,

b) az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz valójogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről, 24.cikk.

 

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s.k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

 

1. számú melléklet

 

Tanulói és hallgatói, doktorjelölti jogviszony alapján igénybe vehető utazási kedvezmények

 

2. számú melléklet

 

 

Kedvezmények a helyközi közlekedésben

Kedvezmény a helyi közlekedésben

jegykedvezmény

bérletkedvezmény

bérletkedvezmény

(vasúti személyszállítás, HÉV, helyközi autóbusz-közlekedés, komp- és révközlekedés

(helyi közúti és kötöttpályás közlekedés)

[%]

[%]

15

levelező oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban a középiskola végig a tanuló, a felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgató, továbbá a doktorjelölt az iskola, intézmény és lakóhely közötti viszonylatban

3. § (1) bb ) és bd )

50

-

-

 


 
nyomtatás utolsó módosítás: 2009. I. 19. 00:26:14
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.1959 ( 2015. IX. 29. )