Bejelentkezés
 Fórum
 
 
2008/8/II.2. sz. MAB-hat - Doktori iskolák létesítésének és működésének akkreditációs követelményei

DOKTORI ISKOLÁK LÉTESÍTÉSÉNEK ÉS MŰKÖDÉSÉNEK
AKKREDITÁCIÓS BÍRÁLATI SZEMPONTJAI

egységes szerkezetben

A MAB 2008/8/II.2. sz. HATÁROZATA

  (HATÁLYBAN: 2009. JANUÁR 1.

Arial betűtípussal szedett

kiegészítések hatályban :

2009. DECEMBER 4.)

 

1.         Doktori iskola törzstagjainak bírálati szempontjai

 

A MAB a törzstagot a saját maga által megadott adatok (kutatási, művészeti alkotói terület, közlemények, előadások, témakiírások stb. ld. 1. melléklet f. pont) alapján értékeli. [1] Hamis adatok közlése esetén a törzstag automatikusan „nem felel meg” minősítést kap.

 

A doktori iskola törzstagja „megfelel”-nek minősül, ha

 

1.1. Általános szakmai bírálati szempontok

 

1.1.1 A törzstagnak a doktori iskola tudomány/művészeti ágában tudományos/művészeti fokozata van. ( Lásd a 3. melléklet a) pontját is .)

1.1.2. Kutatási/művészeti/alkotó tevékenysége aktív és folyamatos (ld. 2. melléklet).

1.1.3. Megadja a tudományos közleményeinek , mérnöki, művészeti alkotásainak a számát (külön jelölve a tudományos monográfiák és szakkönyvek számát), össz impakt faktorát vagy - az impakt faktor helyett - külföldön megjelent vagy hazai kiadásban nemzetközi megjelenésű idegen nyelvű közlemények számát. Adjon linket az interneten elérhető teljes publikációs listájához (ld. 2. melléklet) - ha van ilyen.

1.1.4. A (kivonatos) publikációs lista (a www.doktori.hu honlapon) mindenkor tartalmazzon az utóbbi 5 évben (2009-ben: 2004-2008 között), lektorált és referált, nyilvánosan hozzáférhető médián megjelent öt közleményt, (ha van) internetes hozzáférési linkkel, és a korábbi évekből még öt közleményt, amelyeket a törzstag a legfontosabbaknak tart. A törzstagnak figyelnie kell az idézettséget, és fel kell tüntetnie az adatbázisban. Az idézettség a törzstagi megfelelés fontos fokmérője.

1.1.5. A publikációs listát évente frissíteni kell, hogy minden évben megfeleljen a törzstag annak a bírálati szempontnak, hogy az adatbázisban legyen az utóbbi 5 évből 5 publikációja. A törzstagnak van az adott doktori iskolában témakiírása.

1.1.6. Van legalább 0,5 fokozatot szerzett hallgatója [2] , vagyis legalább társ-témavezetője volt fokozatot szerzett hallgatónak (ld. még a 2.10. pontot).

A doktori iskola létesítéséről szóló 33/2007. (III.7.) Korm. rendelet szerinti „folyamatos, magas szintű tudományos tevékenységet folytat” kritérium csak akkor teljesül, ha a törzstag-jelölt nem csak mér, olvas, jegyzetel, vizsgál, azaz „folytat”, hanem annak eredményét tudományos közleményekben megjeleníti, publikál, ezzel kutatásának nem csak folytatását , hanem eredményességét is dokumentálja.

A témavezetői tevékenység vállalása és folytatása önmagában ugyanígy nem elégséges egy törzstag, és a több törzstag alkot ta doktori iskola tevékenységének értékeléséhez és akkredi­tálásához. Ez a tevékenység csak akkor értékelhető, ha annak eredménye nyilvánosan doku­mentálható, azaz a témavezetés PhD (vagy korábban kandidátusi) fokozatot eredményezett. Az a doktori iskola, és az a törzstag, amelyik/aki hosszú évek során csak a témavezetést tudja vállalni és felmutatni, de fokozatot szerzett doktoranduszt nem, a MAB felfogásában nem akkreditálható. (Azt a felsőoktatási intézményt sem akkreditálják sehol, ahol csak oktatnak, de diplomát évek hosszú sora alatt nem szerez senki.) [3]

1.1.7. Megadja a fokozatot szerzett doktoranduszainak teljes névsorát, a fokozatszerzés évével együtt, jelölve a többes témavezetést.

1.1.8. Tudományos, művészeti tevékenysége releváns a doktori iskola képzési/kutatási területéhez (ld. 3. melléklet).

1.1.9. A relevancia vizsgálatakor a törzstagot a doktori iskola egészének össze­függésében vizsgálja a MAB. Egy tudomány/művészeti ágas DI esetén is releváns lehet kapcsolódó tudomány/művészeti ágban tevékenykedő törzstag munkája.

1.1.10. Törzstag a doktori iskola létesítésekor, illetve az abba való belépésekor nem lehet tartósan szabadságon vagy egy évnél hosszabb külföldi tanulmányúton.

 

1.2. Munkajogi bírálati szempontok

1.2.1. Az anyaintézményben foglalkoztatottak

1.2.1.1. A törzstag a doktori iskolát működtető felsőoktatási intézményben teljes munkaidőben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott (beleértve az MTA által támogatott kutatócsoportok munkatársait),

1.2.1.2. Az adott felsőoktatási intézménynek (FOI) adott akkreditációs nyilatkozatot,

1.2.1.3. Egyetemi tanár , és a köztársasági elnök nevezte ki (vagyis nem külföldön nevezték ki), [4] vagy professor emeritus ,

vagy egyetemi oktató/kutató .

1.2.2. Kutatóintézetben [5] [6] foglalkoztatottak

1.2.2.1. Olyan kutató, akinek a beosztása tudományos tanácsadó vagy kutatóprofesszor

1.2.2.2. A FOI és az adott kutató munkahelye között megfelelő együttműködési megállapodás van (ld. még a 2.11. pontot). A kutatóintézetben [7] a törzstag teljes munkaidőben foglalkoztatott.

 

1.3. Életkori bírálati szempontok

1.3.1. Doktori iskola létesítésekor:

1.3.1.1. Nem egyetemi tanár oktató: aki az értékelés évében 61 . életévét még nem tölti be

1.3.1.2. Egyetemi tanár és kutatóintézeti kutató: aki az értékelés évében 66. életévét még nem tölti be

1.3.2. Működő doktori iskola akkreditálásakor:

1.3.2.1. Nem egyetemi tanár oktató: aki az értékelés évében 66. életévét még nem tölti be (2009-ben ilyen, aki 1944-ben vagy később született)

1.3.2.2. Egyetemi tanár és kutatóintézeti oktató/kutató: aki az értékelés évében 71. életévét még nem tölti be (2009-ben ilyen, aki 1939-ben vagy később született)

 

2. Doktori iskola akkreditálható, és az intézmény a vonatkozó tudomány/művészeti ág(ak)­ban fokozatot adhat, ha

2.1. Megadta valamennyi adatát az 1. melléklet szerint. [8]

2.2. A vezetője nemzetközi elismertséggel bíró, „megfelel” minősítésű egyetemi tanár, aki a doktori iskola anyaintézményében foglalkoztatott, van (lehetőleg több) fokozatot szerzett doktorandusza és 2012. szeptember 1. után más munkahelyen teljes munkaidős állást nem tölt be (ld. még a 2.7 pontot).

Működő doktori iskolák vezetőváltásáról az intézmény rektora a MAB elnökét értesíti. Az értesítő levél tartalmazza az intézmény elnevezését, a doktori iskola MAB-nyilvántartási számát, tudományágát, a vezetőváltás okát, a régi és az új vezető nevét, az új vezető MAB minősítését (ha van) és a www.doktori.hu adatbázisban a módosítás dátumát.

Ha az új vezető a MAB által „megfelel”-nek minősített egyetemi tanár törzstag, és ezt a tényt az értesítő levél tartalmazza, akkor a MAB a bejelentést tudomásul veszi.

Ha az értesítő levél szerint az új vezető a MAB által (még) nem minősített törzstag, akkor az illetékes szakbizottsági elnök javaslata alapján a Doktori Kollégium megvizsgálja, és a Plénum elé terjeszti az ügyet. [9]

2.3. A működési szabályzata (benne a fokozatszerzési követelmények, a felvételi eljárási rend (pontozás, kiválasztás stb.) az interneten elérhető, tartalmas, informatív.

2.4. A képzési terve (program, kurzusok stb.) az interneten elérhető, szakmailag alapos, tartalmas, informatív.

2.5. A minőségbiztosítási terve az interneten elérhető, tartalmas, a (minőség)célok eléréséhez megfelelő.

2.6. A honlapja az interneten elérhető, tartalmas, informatív: a doktori képzésről és fokozatszerzésről rendszeres tájékoztatást ad, a felvételi követelményeket évente közzéteszi.

2.7. Legalább 1 éve működő doktori iskola esetében: a doktori iskola nyolc-tíz oldalas önértékelést készít, amely a doktori iskola tevékenységéről (feltételeiről, működéséről, eredményeiről) szól, és az önértékelésben C-SWOT analízis [10] van. Az önértékelés dokumentálja a doktori iskola vezetőjének nemzetközi elismertségét. Több tudomány/művészeti ágas doktori iskola az önértékelés külön fejezetében dokumentálja az érdemi együttműködést (koherenciát) a tudomány/művészeti ágak művelői között.

2.8. A FOI a doktori iskola összes tudomány/művészeti ágában akkreditált mesterképzési szakon oktatást folytat. [11] (ld. 4. melléklet).

Ftv. „67. § (1) Doktori képzésre az a felsőoktatási intézmény szerezhet jogosultságot, amelyben mesterképzés folyik az adott tudományterületen .” [12] Ezt a törvényi megfogalmazást szakmai alapon kell értelmezni, és csak úgy lehet alkalmazni, mert a két fogalomkört a törvény maga nem felelteti meg egymásnak.

A mesterképzési szakokat a kormányrendelet képzési területekhez rendeli, de nem sorolja sem tudományterületekhez, sem tudományágakhoz.

A doktori képzés tudományterületen, tudományágban folyik [13] . Minden doktori iskolának tudományterületi, tudományági besorolása van, amelyben fokozatot ítélhet oda az intézmény. A 8 tudományterülethez tartozó tudományágakat jogszabály nem, csak a MAB határozza meg [14] .

Alapelvek

Mivel a tudományágak ba sorolt doktori iskolák létesítésében a törvény a MAB-nak meghatározó szerepet adott, szükség van egy koherens tudományágak vs. mesterképzési szakok rendszerre. Az Ftv. szerinti nyolc tudományterület legtöbbje olyan sok tudományágat ölel fel, hogy csakis a tudományágak és a mesterképzési szakok tartalmi megfeleltetése alapján lehet hozzárendelést végezni. E nélkül pl. egy, a természettudományi tudományterülethez tartozó mate­matikus mesterszakra biológiai doktori iskolát lehetne alapítani, vagy egy bölcsészettudomány­hoz tartozó bolgár szakra történelmi doktori iskolát. Ezt kizárandó alakította ki a MAB a tudo­mány­ágak vs. mesterképzési szakok megfeleltetési rendszerét.

Valamennyi mesterképzési szak (létesítési kritériumként) felkészíti a végzőket doktori képzésben való részvételre. A KKK-k természetesen nem sorolják fel, milyen tudományágban működő doktori iskolába jogosít felvételre a megszerzett szakképzettség. Ezek meghatározása a doktori iskolák (szabályzatok) hatásköre. Nemcsak saját, de más tudományágakhoz, tudományterületekhez tartozó mesterszakos szakképzettséggel is vehetnek fel doktoranduszokat [15] .

Ez a multidiszciplináris fogadókészség nem jelent automatikus viszonossági jogalapot ilyen mesterképzési szakok révén valamely tudományágakban doktori iskola létesítésére [16] .

A MAB álláspontja: doktori iskola valamely tudományágban csak a tudományágat diszciplinárisan meghatározó mértékben lefedő mesterképzési szakra alapozható. Csak ilyen szakok akkreditált oktatói gárdájában van biztosíték arra, amiért a jogszabályok - érthető és szükséges minőségi szemlélet alapján - a megfelelő mesterképzést a doktori iskola előfeltételeként megfogalmazzák. Ezt a megfelelőséget a MAB a szakok KKK-i alapján állapítja meg. Különösen körültekintően elemzi e tekintetben a - nevezzük így - interdiszciplináris mesterszakokat, mert ezeknél egy-egy diszciplináris képzési részhez kevesebb kredit tartozik. Következésképpen csak a legritkább esetben képzelhető el, hogy azokat két tudományágban is el tudná fogadni.

A szakra vonatkozó MAB akkreditációs határozat számát meg kell adni.

2.8.1. 1. Tanári mesterszakra épülően a MAB neveléstudományi doktori iskola létesítését tartja megfelelőnek. A tanári mesterszakon végzett hallgatók felvételt nyerhetnek a szakképzettségi moduljuk szaktárgyi tudomány/művészeti ágának megfelelő doktori iskolába is. Önmagában azonban a tanári szakképzettségi modul nem elegendő doktori iskola létesítéséhez.

2.8.1.2. Állam- és jogtudományi doktori iskolák létesítésének és működésének alapvető feltétele, hogy a törzstagok, oktatók és témavezetők kutatási területe az állam- és jogtudományok minden fontos (a jogászképzésben egyébként általánosan oktatott) ágát lefedje, amihez az alapot az akkreditált osztatlan jogász mesterszak megléte jelenti.

2.9.1. Egy tudomány/művészeti ágas doktori iskola esetén: koherencia van a törzstagok kutatási területe, közleményei ill. a doktori iskola képzési terve és a témakiírások között

2.9.2. Több tudomány/művészeti ágas doktori iskola esetén: koherencia van a törzstagok kutatási területe, közleményei ill. a doktori iskola képzési terve és a témakiírások között. A művelt tudomány/művészeti ágak megalapozottak és képviseletük erős; a DI tagjai között eredményes, dokumentált szakmai együttműködés van.

DLA és PhD fokozatot kiadó doktori iskola több tudományágasnak minősül. Művészeti ágban szerezhető PhD fokozat elnevezése: művészet-tudomány PhD (+művészeti ág megnevezése, angol elnevezés: PhD in Arts (design stb).


Szükséges a művészeti ágakban a két doktori fokozattípus közötti különbség pontos definiálása:


[17]


 


 


·         PhD a művészet-tudományok területén: művészeti tevékenységhez nem feltétlenül kötődő, az önálló tudományos gondolat kifejtésének megvédése és a kutatási képesség igazolása után adható tudományos fokozat (mint a többi tudományágban).

·         DLA a művészet-tudományok területén: a művészeti mestermű és az önálló nézőpontú disszertáció megvédése eredményeként szerezhető művészeti fokozat.


A művészeti egyetemeken PhD fokozat kizárólag az adott művészeti egyetemen akkreditált és oktatott elméleti mesterképzésre épülő művészeti ágakban adható ki. 


A művészet-tudomány ág(ak)ban a PhD fokozat kiadását kérő doktori iskoláknak teljesíteniük kell a más tudományágak doktori iskoláiban elvárt tudományos követelményeket (önálló kutatás, publikációk stb.).


A művészeti egyetemek a művészet-tudomány ág(ak)ban önálló PhD doktori iskolát alapítsanak, illetve ha DLA fokozatot is ki akarnak adni, az lehetőleg két, egymástól független doktori iskolában történjen. 


Ha egy művészet-tudomány ágban egy doktori iskola PhD és DLA fokozatot is ki kíván adni, akkor az több tudományágas doktori iskolának minősül. Ebben az esetben a két tudományág határozottan elkülönítendő egymástól a doktori eljárások során


Közös DLA és PhD (több tudományágas) művészeti doktori iskola alapítása esetén -a fokozatszerzés színvonalának biztosítása érdekében - szükségesnek tartjuk a két doktori képzés és fokozatszerzés külön szabályozását, azaz önálló működési szabályzat, képzési terv és minőségbiztosítási terv elkészítését és akkreditálását a tudományos fokozatot kiadó PhD képzésre és a művészeti fokozatot kiadó DLA képzésre. 


A MAB a művészet-tudomány ág(ak)ban a PhD fokozat kiadását kérő doktori iskolák véleményezése során vizsgálja a kért tudományág önállóságát, a más szakterületekkel - különösen az ugyanazon a művészeti egyetemen működő művészeti ági (DLA) doktori iskolától, illetve a bölcsészettudomány hasonló részterületeitől - való függetlenségét, a doktori programok tartalmát, a törzstagok és az oktató tanárok művészet-tudomány ági kompetenciáját. Ehhez a törzstag adjon linket alkotásaihoz és az alkotásaira való hivatkozásokhoz is.

 

2.10. A doktori iskolának folyamatosan van legalább 7 „megfelel” minősítésű törzstagja (beleértve az 1.3. szerinti életkori bírálati szempontnak való megfelelést is). Ezen belül, egy tudomány/művészeti ágas doktori iskolában legalább 4 egyetemi tanár (a professor emeritusok ezen felül számítanak) törzstag; több tudomány/művészeti ágas doktori iskolában: tudomány/művészeti áganként 3 törzstag, akik közül tudomány/művészeti áganként 2 egyetemi tanár.

Újonnan létesítendő, továbbá legfeljebb 3 éves doktori iskola akkreditálható akkor is, ha csak 3 törzstagnak van fokozatot szerzett hallgatója.

2.11. Ha a doktori iskola törzstagja nem az adott FOI dolgozója, akkor a FOI-nak együttműködési megállapodást kell kötnie a kutatóintézettel. A megállapodás akkor felel meg, ha kiderül belőle az oktatási/kutatási együttműködés tárgya és az együttműködő(k) személye . (2009. január 30-i technikai frissítés)

2.12. A doktori iskola a működés első három évében évente vegyen fel legalább 2-2 doktorandusz hallgatót. A későbbi években ezt a bírálati szempontot a MAB nem vizsgálja.

2.13. Egy intézményben egy tudomány/művészeti ágban több doktori iskola csak akkor működhet, ha azok más-más kutatási területen jönnek létre, és önállóan is megfelelnek a doktori iskola létesítési feltételeinek.

2.14. A MAB fontosnak tartja, hogy minden tudomány/művészeti ágban lehetőség legyen hazánkban is doktori képzésre és fokozatszerzésre, ezzel a tudományos utánpótlás biztosítására. Ezért olyan, az 5. sz. mellékletben felsorolt tudományágban, ahol a doktori iskola létesítésének személyi feltételei átmenetileg az ország egyetlen intézményében sem teljesülnek, az érintett intézmények véleményének kikérése után, egy (és csakis egy) doktori iskola létesítését - meghatározott időre - olyan formában is támogathatja a MAB , hogy a tudományágat művelő négy egyetemi tanár mellett további három törzstag más, az adott tudományághoz kapcsolódó tudomány/művészeti ág művelője legyen.

2.15. Az akkreditáció hatálya 5 év (2009-ben 2014. december 31-ig) - a jelen működési feltételek biztosítása esetén.            

2.16. A fenti bírálati szempontoknak való megfelelés folyamatosságát a MAB a doktori adatbázisban évente végzett programozott vizsgálattal ellenőrzi. Az éves ellenőrzés eredményeként a MAB megváltoztathatja az akkreditáció hatályát.

 

3. Intézmények együttműködése doktori iskolák keretében

3.1 Az együttműködés típusai

3.1.1 Felsőoktatási intézmény és kutatóintézet együttműködése mind a doktori képzésre, mind a kutatásra kiterjedhet, azzal, hogy a doktori fokozatot minden esetben a felsőoktatási intézmény ítéli oda és adja ki. [Felsőoktatási törvény: Ftv. 5. § (7), Ftv. 31. § (2)]

3.1.2         Együttműködések általában (hazai vagy külföldi szervezettel) - így a doktori képzés tekintetében is.[ Ftv. 31. § (1)]

3.1.3         Hazai felsőoktatási intézmények (egyetemek, főiskolák) együttműködése [Ftv. 31. § (2)]

3.1.4         Hazai és külföldi felsőoktatási intézmények együttműködése [Ftv 117. § (4)]

3.2. Hazai felsőoktatási intézmények akkor létesíthetnek közös doktori iskolát, ha külön-külön is megfelelnek az adott tudomány/művészeti ágban a doktori iskola létesítési feltételeinek és az új doktori iskola olyan szinergikus előnyökkel jár, melyek külön-külön működéssel nem biztosíthatók . A közös doktori oklevelet mindkét egyetem rektora és doktori tanácsának elnöke aláírja.

3.3 * . Hazai felsőoktatási intézmények együttműködése a doktori képzésben és fokozat­szerzésben témavezetők és oktatók felkérése/fogadása keretében valósulhat meg. Törzstag csak egy doktori iskolában lehet valaki, abban az intézményben, ahova akkreditációs nyilatkozatát adta. Erről az intézmények megállapodást köthetnek, amit a doktori iskola honlapján, továbbá a   www.doktori.hu adatbázisban is meg kell jeleníteni, és erről a MAB-ot értesíteni kell. A képzés az akkreditált intézmény székhelyén vagy a beadványban megnevezett telephelyén folyik. Kihelyezett képzés új doktori iskola akkreditálását igényli. A fokozat kiadására mindig az az akkreditált doktori iskolát működtető intézmény jogosult, amelyik a doktorjelölt jelentkezését elfogadta.

3.4. Hazai és külföldi egyetem akkor indíthat közös doktori fokozat ( joint degree) kiadására irányuló képzést, ha a közös képzésről készített írásos megállapodás tartalmazza, hogy

a) az közös doktori képzésre és közös PhD fokozat kiadására irányul,

b) a magyar együttműködő partner akkreditált felsőoktatási intézmény akkreditált doktori iskolája,

c) a külföldi együttműködő partner(ek) is akkreditált felsőoktatási intézmény(ek)/doktori iskolá(i). Ezt a megállapodást is meg kell jeleníteni a doktori iskola honlapján, továbbá a www.doktori.hu adatbázisban, és erről a MAB-ot értesíteni kell.

 

4. Doktori iskolák működése

4.1. Az akkreditált doktori iskola működését - a doktori képzést és a doktori fokozatszerzést - az Ftv , kormányrendelet , az intézmény doktori szabályzata és a doktori iskola saját működési rendje szabályzata szabályozza. A MAB a működés tekintetében a létesítés akkreditációs bírálati szempontjai formájában és a következő, minőségellenőrzési fejezetben fogalmazza meg a működéssel kapcsolatos „ mérlegelési követelményeit ”. (33/2007-es kormányrendelet.)

4.2. A doktori iskola - a MAB honlapján ( http://www.mab.hu ) közétett szempontrendszert figyelembe vevő - hiteles, az iskolát érintő történések függvényében folyamatosan, de legalább havonta frissített honlapot működtet. A doktori iskola honlapja legyen elérhető az intézmény honlapjáról is.

 

5. Doktori iskolák működésének minőségellenőrzése

5.1. Az intézmény feladata

5.1.1. A felsőoktatási intézmény doktori tanácsa kialakítja a doktori képzés és a fokozatszerzés minőségbiztosításának elveit és módszereit. Ennek alapján folyamatosan figyelemmel kíséri a doktori iskolák működését. Munkájához fel­használja a doktoranduszok, a doktorjelöltek és a közelmúltban fokozatot szerzettek és a doktori fokozatot szerzők munkáltatóinak véleményét is, szükség esetén külső szakértőt kér fel.

5.1.2. Az intézményi vagy a párhuzamos akkreditáció során - vagy a doktori tanács felszólítására - a doktori iskola önértékelést készít.

 

5.2. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság feladatai

5.2.1. A MAB a működő doktori iskolák minőséghitelesítését is a jelen dokumentumban részletezett bírálati szempontok alapján végzi.

5.2.2. A MAB a rendszeres (ötévenkénti) intézményi akkreditáció vagy a képzések párhuzamos akkreditációja keretében vagy jogszabályi intézkedés alapján megvizsgálja és értékeli a doktori iskolák működését is.

5.2.3. A MAB a párhuzamos akkreditáció során „ Kiválósági hely” címet adományozhat a címre a MAB által közzétett szempontrendszer alapján pályázó doktori iskoláknak.

 

6. Doktori iskolák működésének megszüntetése

6.1.             Az intézmény kezdeményezése

6.1.1. Az intézmény doktori tanácsa javasolhatja a szenátusnak, illetve a fenntartónak a doktori iskola megszüntetését, ha a személyi (törzstagi, hallgatói), mesterképzési, tárgyi, pénzügyi feltételek változása ezt szükségessé teszi. A megszüntető döntésről a szenátus a MAB-ot haladéktalanul értesíti.

6.1.2. A doktori tanács javasolhatja a szenátusnak doktori iskolák átszervezését, összevonását, szétválasztását, megszüntetését, ha az oktatás személyi vagy tárgyi feltételei lényegesen megváltoznak.

6.1.3. Az intézmény rektora a javaslatot részletes indoklással ellátva - szakértői vélemény kérésével - a MAB-nak megküldheti.

6.1.4. A MAB szakértők és az illetékes képzési ági bizottság(ok) bevonásával a javaslatot megvizsgálja, a MAB plénuma állást foglal a javaslatról, és az indokolt állásfoglalást - szakértői véleményként - közli a rektorral

6.1.5. A doktori iskolát ennek alapján a szenátus vagy a fenntartó szünteti meg.

 

6.2.               A MAB kezdeményezése

6.2.1. Ha a MAB akár az intézményi, akár a párhuzamos akkreditáció, akár az éves folyamatos ellenőrzés során vagy dokumentált bejelentés révén a doktori iskola működésében a minőséget veszélyeztető jelenségeket tapasztal, arról tájékoztatja az intézmény rektorát és felkéri őt azok kijavítására. A MAB által jelzett problémákról a rektor köteles tájékoztatni az érintett doktori iskola hallgatóit, illetve a fokozatszerzésre jelentkezetteket is.

6.2.2. Ha a MAB a képzés, illetve a fokozatok színvonala, vagy a feltételek olyan alapvető romlását tapasztalja, ami az előző pont alatti eljárásnál szigorúbb intézkedéseket igényel, akkor közbülső akkreditációs eljárást folytat le, melynek elindításához a doktori iskola önértékelését kéri. Ezt az önértékelést a felsőoktatási intézmény doktori tanácsa véleményezi.

6.2.3. A MAB a fentiek birtokában látogató bizottságot küld ki. A látogató bizottságba - indokolt esetben - külföldi szakértőt is fel kell kérni.

6.2.4. A látogató bizottság jelentést készít, amelynek alapján a MAB plénuma meg­erősíti (esetleg határozott időre és feltételekkel), vagy visszavonja az akkreditációt. Ha visszavonja, gondoskodik a határozat nyilvánosságra hozataláról és a kormányrendelet 7. § (6) bekezdés alapján kezdeményezi a doktori iskola megszüntetését a rektornál, illetve a fenntartónál.

6.2.5. Az akkreditáció visszavonása ellen az egyetem rektora a MAB elnökéhez címezve fellebbezést nyújthat be, és a MAB Felülvizsgálati Bizottság eljárását kérheti.

 

6.3.               Doktori iskola megszüntetésének következményei

6.3.1. Ha a MAB visszavonja a doktori iskola akkreditációját, akkor a felsőoktatási intézmény a doktori iskola tudomány/művészeti ágában - amennyiben e tudomány/művészeti ágban az intézményben másik doktori iskola nem működik - elveszti a jogosultságát

a)       doktori képzésre,

b)       PhD, illetve DLA fokozat adására,

c)       habilitációs eljárás lefolytatására, valamint,

d)       külföldön szerzett tudományos (doktori) fokozat honosítására.

6.3.2. A doktori iskola akkreditációjának visszavonásáról szóló MAB határozatban rendelkezni kell

a)       a hatályba lépés időpontjáról;

b)       a doktori iskolában folytatott képzés lezárásának határidejéről;

c)       az abszolutórium megszerzéséig még nem jutott doktoranduszok tanulmá­nyai továbbfolytatásának módjáról (a javasolt fogadó intézmény(ek) megje­lölésével);

d)       az abszolutóriummal rendelkezőknek, ill. a doktorjelölteknek a doktori fokozat odaítélésének módjáról (a javasolt fogadó intézmény(ek) megjelö­lésével).

 

Az I. és II. éves doktoranduszok a munkájukat egy másik doktori iskola keretében folytatják. Erre téma- és témavezető-váltás nélkül is jogszerű lehetőséget nyújt az, hogy a témavezetőt egy másik intézmény hasonló DI-ja témavezetőként elfogadhatja.

A III. éves doktoranduszt a képzési idő végéig, az értekezés megírásáig a témavezető segítheti, de a doktori fokozat megszerzésére másik intézmény hasonló doktori iskolájában kell jelentkezni. Ennek megkeresése a DI erkölcsi kötelessége. Ha ezt nem tudja biztosítani, akkor a MAB intézkedik.

Az intézmény rektorának írásbeli kérésére a MAB hozzájárul, hogy a fokozatszerzési eljárásra jelentkezett doktorjelöltek a jogszabály szerinti két éven belül megvédhetik disszertációjukat a megszüntetés alatt álló doktori iskolában.

 

6.3.3. A szükséges pénzügyi rendelkezéseket (kutatási támogatások, ösztöndíjak stb.) - a befogadó intézmény kérésére - a doktori képzés finanszírozásának sajátosságaira tekintettel a miniszter hozza meg.

 

6.4. A „nem felelt meg” törzstagi minősítés következményei

 

6.4.1. A „nem felelt meg” törzstag minősítése a doktori adatbázis nyilvános felületén nem jelenik meg, csak a törzstag és a doktori iskola vezetője számára elérhető.

A MAB kifejezetten ajánlja a „nem felelt meg” minősítésű törzstagot témavezetőként vagy oktatóként szerepeltetni a doktori adatbázisban. Ha ez nem történik meg, a minősítés után 30 nap elteltével a „nem felelt meg” minősítés a nyilvános felületen láthatóvá válik.

 

6.4.2 „Nem felelt meg” értékelésű törzstag-jelöltek felülvizsgálata

a) A NFM értékelést kapott törzstagjelöltek joga indoklással alátámasztott felülvizsgálati kérelem benyújtása. Az ilyen kérelmeket az intézmény minden DI vezetője véleményes javaslatával együtt továbbítja a rektornak, aki dönt arról, hogy mely kérelmeket küldi meg egy csomagban a MAB-nak. Az így, és csakis így beérkezett kérelmeket a MAB Felülvizsgálati Bizottsága rendes eljárás formájában elbírálja. Az FvB döntéseiről a MAB elnöke a rektort írásban értesíti, és a www.doktori.hu adatbázisban a pozitív döntéseket megjeleníti. Ezek a felülvizsgálati kérelmek csak a 2009. április 14-én lementett állapotra alapulhatnak.

b) Ha a NFM értékelést kapott, és ezért témavezetőként besorolt törzstagjelöltek nem kérnek felülvizsgálatot, hanem 2010. február 1. után - bármikor - feltöltik adatlapjukat, akkor már a legfrissebb eredményekkel kiegészítve (újabb közlemények, jobb tudománymetriai adatok, fokozatot szerzett doktoranduszok) teszik azt. Az adatbázisban automatikusan „ még nem értékelt törzstag” megjelölést kapnak, mint más egészen új törzstag-jelöltek, s a MAB 2010 őszén értékeli minden (korábbi és egészen új) törzstag-jelölt megfelelőségét. Ez esetben a MAB tehát nem a 2009. április 14-i lementett állapotot, hanem a 2010-es új, nyilván több eredményt mutató helyzetet értékeli. Az adatfrissítésről a MAB az értékelés előtt egy hónappal külön felhívást jelentet meg. A MAB ezt az eljárást tartja célszerűbbnek, de nem kötelezőnek.

Mellékletek :

1. melléklet: Az akkreditációs értékeléshez szükséges adatok

2. melléklet: A tudományos publikációk köre

3. melléklet: A törzstagi megfelelés kritériumrendszere 2009

4.1. melléklet: A tudományterületekhez tartozó tudomány- és művészeti ágak

4. 2. melléklet: A mesterszakok tudomány/művészeti ági besorolása

5. melléklet: A tudomány/művészeti ágak és a képzési ágak megfeleltetése

6. melléklet: Fogalom-meghatározások

7. melléklet: Tudományágak vs. mesterképzési szakok rendszere doktori iskolák létesítéséhez

1. melléklet

AZ AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉSHEZ SZÜKSÉGES ADATOK

 

1.       A doktori iskola adatai és létesítésének dokumentumai:

Adatok

a)       Az intézmény neve, (ha releváns, érintett egysége)

b)       a DI tudományterületi (8), tudományági (45) (művészeti ági ) besorolása;

c)       a DI neve, kutatási területe (ha megnevezik);

d)       a kiadható doktori fokozat tudomány/művészeti ágának megnevezése ;

e)       az intézményben oktatott akkreditált releváns mesterképzési szak(ok) , MAB akkreditációs határozat száma. A határozatszám helyét akkor lehet üresen hagyni, ha a mesterszak akkreditálása várhatóan a tárgyév szeptember 1-jéig megtörténik.

f)         a doktori iskola személyi feltételei:

·          vezetőjének jelölt személy,

·          a DI törzstagjai,

·          a DI témavezetői ,

·          a DI további intézményi oktatói ,

·          meghívott hazai és külföldi oktatók , művészek, kutatók.

Minden esetben név , születési dátum (a doktori adatbázis nyilvános felületén csak az év jelenik meg), e-mail cím, telefonszám, legmagasabb tudományos/művészeti fokozat, a fokozat, ill. cím tudomány/művészeti ága, megszerzésének éve és intézménye, munkahely(ek), beosztás, legfontosabb tudományos, művészeti eredményeinek, alkotásainak dokumentációja (publikációs jegyzék: az utóbbi 5 évben megjelent 5 közlemény (művészeti alkotások esetében az utóbbi 10 év alkotásai), és a korábbi évekből még 5 közlemény) , összes tudományos közlemény száma, internetes hozzáférési link a teljes publikációs listához (ha van), impakt faktor vagy - ha nincs ilyen, akkor (2009. január 30-i technikai frissítés) - idegen nyelvű közlemények száma, független hivatkozások [18] száma, a törzstagnál PhD/DLA fokozatot szerzett doktoranduszok teljes névsora + fokozatszerzésük éve.

Dokumentumok:

g)      a DI képzési terve (program, kurzusok, doktori témák stb.)

h)      a DI minőségbiztosítási terve ;

i)        a DI működési szabályzata , benne felvételi eljárási rendje (pontozás, kiválasztás stb.)

j)        a DI honlapjának címe,

k)       Önértékelés (csak a legalább 1 éve működő doktori iskoláktól kérjük)

2. Az intézményi dokumentumok sorában

a)       A felsőoktatási intézmény doktori szabályzata ;

b)       Együttműködési megállapodás más intézménnyel a doktori képzésben (ha van ilyen).

 

2. melléklet

A TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK KÖRE

A törzstagság szempontjából figyelembe vesszük - oldalszám megjelölésével (2009. január 30-i technikai frissítés) - az olyan nyomtatott és/vagy elektronikus közleményt (folyóiratcikk [19] , egyetemi/főiskolai tankönyv, szakkönyv, tudományos monográfia, könyvrészlet, fordítás ókori klasszikus nyelvből stb.), amely:

a)       a szerző saját kutatási eredményeit mutatja be (könyv esetén ilyenekre tételesen is hivatkozik),

b)       pontos szakirodalmi hivatkozásokat tartalmaz,

c)       ISBN vagy ISSN számmal ellátott,

d)      lektorált [20] ,

e)       referált (közismert adatbázisban fellelhető) [21] ,

f)        a tudomány/művészeti ág függvényében impakt faktoros,

g)       szakmai kiadványban vagy kiadványként jelent meg, s ez a kiadvány

h) nemzetközileg vagy legalább országosan jegyzett kiadónál [22] ,

i) lehetőleg szakmai körökben elterjedt idegen nyelven,

j) jelentős közkönyvtárakban fellelhető és hozzáférhető,

k) megrendelhető vagy megvásárolható.

Figyelembe vesszük publikációként az elkészült műszaki vagy művészi alkotást, az elfogadott hazai és külföldi szabadalmat; hivatkozásként pedig a szabadalom dokumentált megvalósítását, ipari sorozatgyártását.

A törzstagság szempontjából nem vesszük figyelembe a következőket:

·          napilapban vagy nem szakmai hetilapban megjelent írás (akkor sem, ha a témája szakmai jellegű),

·          saját kiadásban megjelentetett mű (ha az sem nyelvileg, sem szakmailag nem lektorált)

·          egyetemi, főiskolai jegyzet, segédanyag, handout, példatár, kompiláció, szerkesztés, szöveggondozás stb.

·          rövid (egyoldalas) írás konferencia kiadványban vagy poszteren,

·          (könyv)fordítás, kivéve az ókori klasszikusok fordítását szöveggondozással

·          recenzió (könyvismertetés) vagy kritika (kivéve a hosszabb műelemzést),

·          pályázat keretében vagy megrendelésre készített kutatási jelentés,

·          szakdolgozat, diplomamunka, disszertáció (dr.univ., PhD, DLA, CSc, DSc, székfoglaló),

·          egyéb kézirat-jellegű értekezés, írás,

·          tudománynépszerűsítő írás (pl. Élet és Tudomány -ban)

·          nem kutatási célú és igényű interjú (sem riporterként, sem interjú-alanyként)

·          még meg nem jelent (tervezett vagy „megjelenés alatt álló”) írás.

3 . melléklet

A törzstagi megfelelés kritériumrendszere 2009

(* a program ellenőrzi: a)-b) ; # a bíráló értékeli: c)-d) )

 

a)       * A törzstagi megfelelőség kritériuma a kormányrendelet szerint a DI tudományágában meglévő tudományos vagy művészeti fokozat . Ennek megszerzését a program értékeli, de az új tudományágak esetén annak relevanciáját értelemszerűen tartalmilag, elsősorban a TT-jelölt tudományos eredményei alapján értékeljük. (Pl. a mai TT-jelöltek korosztálya anyagtudományból nem szerezhetett fokozatot, ezért elfogadjuk a fizika, kémia, mérnöki stb. fokozatokat, ha a tudományos munkásság ezt alátámasztja.)

 

b)       * Témavezetői eredményesség

·          eddigi összes doktoranduszainak száma (+ a kandidátusi témavezetések)

·          eddigi összes, abszolutóriumot szerzett doktoranduszainak száma

·          eddigi PhD/DLA fokozatot szerzett doktoranduszainak száma (+ kandidátusok)

·          doktoranduszainak neve, fokozatszerzésük éve

·          közös témahirdetéssel indult, doktori anyakönyvben és disszertációban dokumentált kettős témavezetés

-           Folyamatosan, azaz negyedik vagy több éve működő DI minden TT-jánál megfelelőségi feltétel a fokozatot szerzett doktorandusz. Akinek nincs ilyen, az TT-ként nem felel meg.

-           Új vagy legfeljebb 3 éves DI-k esetén legalább 3 TT-nak legyen fokozatot szerzett doktorandusza. A 4. évtől viszont a fokozatot szerzett doktorandusz már minden TT-ra egyedileg érvényes kritérium.

 

c)       # A törzstagi megfelelőség értékelésének szempontjai:

A bíráló a megfelelést a megadott 10 közlemény mérlegelése, továbbá az alábbi adatok alapján, érdemi indoklással javasolja vagy nem javasolja.

 

Tudományos teljesítmény számszerű adatai

·          összes tudományos közleményeinek száma

·          összes impakt faktora vagy idegen nyelvű közleményeinek száma referált folyóiratokban

·          munkára történt független hivatkozások [23] száma

 

d)       # Relevancia

A TT-jelölt tudományos/művészeti tevékenysége releváns és integráns része a DI oktatási és kutatási programjának. A DI egésze ilyen releváns TT-ok révén alkot koherens programot. Ennek együttes mérlegelésével döntünk a TT-jelöltek relevanciájáról, ill. a DI koherenciájáról.

4.1 . melléklet

 

A TUDOMÁNYTERÜLETEKHEZ TARTOZÓ TUDOMÁNY- ÉS MŰVÉSZETI ÁGAK

1. Természettudományok

Natural Sciences

1.1. Matematika- és számítástudományok

Mathematics and computer sciences

1.2. Fizikai tudományok

Physical sciences

1.3. Kémiai tudományok

Chemical sciences

1.4. Földtudományok

Earth sciences

1.5. Biológiai tudományok

Biological sciences

1.6. Környezettudományok

Environmental sciences

2. Műszaki tudományok

Engineering and technology

2.1. Építőmérnöki tudományok

Civil engineering

2.2. Villamosmérnöki tudományok

Electrical engineering

2.3. Építészmérnöki tudományok [24]

Architectural engineering

2.4. Anyagtudományok és technológiák

Material sciences and technologies

2.5. Gépészeti tudományok

Mechanical engineering

2.6. Közlekedéstudományok

Transportation engineering

2.7. Bio-, környezet- és vegyészmérnöki tudományok

Bio-, environmental- and chemical engineering

2.8. Informatikai tudományok

Informatics

2.9. Agrárműszaki tudományok

Agricultural engineering

2.10. Katonai műszaki tudományok

Military engineering

3. Orvostudományok

Health sciences

3.1. Elméleti orvostudományok

Theoretical medicine

3.2. Klinikai orvostudományok

Clinical medicine

3.3. Egészségtudományok

Health sciences

3.4. Gyógyszerészeti tudományok

Pharmaceutical sciences

3.5. Sporttudományok

Sports sciences

4. Agrártudományok

Agricultural sciences

4.1. Növénytermesztési és kertészeti tudományok

Crop production and horticulture

 

4.2. Állatorvosi tudományok

Veterinary science

4.3. Állattenyésztési tudományok

Animal husbandry

4.4. Élelmiszertudományok

Food sciences

4.5. Erdészeti és vadgazdálkodási tudományok

Forestry and wildlife management

5. Társadalomtudományok

Social sciences

5.1. Gazdálkodás- és szervezéstudományok

Business and management

5.2. Közgazdaságtudományok

Economic science(s)

5.3. Állam- és jogtudományok

Legal studies

5.4. Szociológiai tudományok

Sociology

5.5. Politikatudományok

Political science(s)

5.6. Hadtudományok

Military sciences

5.7. Regionális tudományok

Regional studies

5.8. Média- és kommunikációs tudományok

Media and communication studies

6. Bölcsészettudományok

  Humanities

6.1. Történelemtudományok

History

6.2. Irodalom- és kultúratudományok

Literary and cultural studies

6.3. Nyelvtudományok

Linguistics

6.4. Filozófiai tudományok

Philosophy

6.5. Neveléstudományok

Educational sciences

6.6. Pszichológiai tudományok

Psychology

6.7. Néprajz és kulturális antropológiai tudományok

Ethnography, folklore and cultural anthropology

6.8. Művészettörténeti és művelődéstörténeti tudományok

History of art and culture

6.9. Vallástudományok

Religious studies

7. Művészetek

Arts

7.1. Építőművészet

Architecture

7.2. Iparművészet

Design

7.3. Képzőművészet

Fine arts

7.4. Színházművészet

Drama and theatre

7.5. Film- és videoművészet

Motion picture and video arts

7.6. Zeneművészet

Music

7.7. Tánc- és mozdulatművészet

Dance and eurhythmics

7.8. Multimédia művészet

Multimedia studies

7.9. Művészet-tudomány (zárójelben a   művészeti ág megjelölésével)

PhD in arts (....)

8. Hittudományok

Theology

 

4 . 2. melléklet

 

A MESTERSZAKOK TUDOMÁNY/MŰVÉSZETI ÁGI BESOROLÁSA

DOKTORI ISKOLÁK LÉTESÍTÉSE CÉLJÁBÓL

 

Tudományág/művészeti ág

Mesterszak

agrárműszaki tudományok

 

 

birtokrendező mérnöki

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

tájépítész mérnöki

állam- és jogtudományok

jogász

európai és nemzetközi igazgatási [25]

közigazgatási

rendészeti vezető

állattenyésztési tudományok

 

 

 

 

agrármérnöki

állattenyésztő mérnöki

mezőgazdasági biotechnológus

ökotoxikológus

takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki

állatorvosi tudományok

állatorvosi

anyagtudományok és technológiák

 

 

 

 

anyagmérnöki

anyagtudomány

faipari mérnöki

kohómérnöki

könnyűipari mérnöki

bio-, környezet- és vegyészmérnöki tudományok

biomérnöki

gyógyszervegyész-mérnöki

környezetmérnöki

műanyag- és száltechnológiai mérnöki

ökotoxikológus

vegyészmérnöki

biológiai tudományok

 

 

 

 

 

 

 

 

biofizikus

biológus

biomérnöki

biotechnológia

hidrobiológus

humánbiológia-antropológia

immunológia

info-bionika

mezőgazdasági biotechnológus

molekuláris biológia

orvosi biotechnológia

ökotoxikológus

egészségtudományok

egészségpolitika, tervezés és finanszírozás

egészségpszichológia

egészségügyi menedzser

egészségügyi mérnöki

egészségügyi szociális munka

humánkineziológia

népegészségügyi

orvosi biotechnológia

rekreáció

ápolás

komplex rehabilitáció

klinikai laboratóriumi kutató

általános orvos

fogorvos

gyógyszerész

táplálkozástudományi

élelmiszertudományok

 

 

élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki

élelmiszermérnöki

táplálkozástudományi

elméleti orvostudományok

 

általános orvos

fogorvos

építészmérnöki tudományok

építész (osztatlan)

ingatlanfejlesztő építészmérnöki

tervező építészmérnöki

urbanista építészmérnöki

szerkezettervező építészmérnöki

építőmérnöki tudományok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bánya és geotechnika mérnöki

előkészítés-technikai mérnöki

földmérő- és térinformatikai mérnöki

földtudományi mérnöki

hidrogeológus mérnöki

infrastruktúra-építőmérnöki

létesítménymérnöki

olaj- és gázmérnöki

szerkezet-építőmérnöki

településmérnöki

építőművészet

építész (osztatlan)

építőművész (osztatlan is)

építőművészet

erdészeti és vadgazdálkodási

tudományok

  

erdőmérnöki (osztatlan is)

környezetgazdálkodási agrármérnöki

természetvédelmi mérnöki

vadgazda mérnöki

film- és videoművészet

 

animáció

film - és televízió producer

filmdramaturg

filmtudomány

televíziós műsorkészítő művész

filozófiai tudományok

 

 

 

 

 

esztétika

etika

filozófia

kognitív tanulmányok

kulturális örökség tanulmányok

logika és tudományelmélet

a természettudomány története és filozófiája

vizuális kultúratudományok

fizikai tudományok

 

 

 

 

  

anyagtudomány

biofizikus

csillagász

fizikus

geofizikus

meteorológus

földtudományok

 

 

 

 

 

 

  

földtudomány

földtudományi mérnöki

geofizikus

geográfus

geológus

hidrogeológus mérnöki

meteorológus

térképész

gazdálkodás- és szervezés-tudományok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

biztosítási és pénzügyi matematika

logisztikai menedzsment

marketing

master of business administration (MBA)

műszaki menedzser

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

pénzügy

regionális és környezeti gazdaságtan

sportmenedzser

számvitel

turizmus menedzsment

vállalkozásfejlesztés

vezetés és szervezés

gépészeti tudományok

 

 

 

 

 

 

 

  

energetikai mérnöki

épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnöki

fa- és bútoripari terméktervező mérnöki

forma- és vizuális környezettervező mérnöki

gépészeti modellezés

gépészmérnöki

ipari teméktervező mérnöki

létesítménymérnöki

mechatronikai mérnöki

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

műszaki menedzser

gyógyszerészeti tudományok

  

gyógyszerész

orvosi biotechnológia

hadtudományok

 

 

 

 

 

biztonság- és védelempolitikai

büntetés-végrehajtási vezető

határrendészeti és -védelmi vezetői

katonai vezetői

nemzetbiztonsági

védelmi igazgatási

hittudományok

 

buddhista tanító

buddhizmus

katolikus kánonjogász

katolikus teológus

pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés

rabbi

teológia

zsidó kultúratörténet

informatikai tudományok

 

 

 

 

gazdaságinformatikus

info-bionika

mérnök informatikus

orvosi biotechnológia

programtervező informatikus

iparművészet

divat- és textiltervezés

fotográfia

kerámiatervezés

tervezőgrafika

üvegtervezés

design- és művészetelmélet

látványtervező művész

irodalom - és kultúra tudományok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

amerikanisztika

anglisztika

bolgár nyelv és irodalom

Cseh nyelv és irodalom

finnugrisztika

francia nyelv, irodalom és kultúra

horvát nyelv és irodalom

hungarológia

irodalom- és kultúratudomány

japanológia

klasszika-filológia

lengyel nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom

néderlandisztika

német nyelv, irodalom és kultúra

német nemzetiségi nyelv és irodalom

olasz nyelv, irodalom és kultúra   

orosz nyelv és irodalom

összehasonlító irodalom- és művelődéstudomány

portugál nyelv, irodalom és kultúra

reneszánsz tanulmányok

román nyelv, irodalom és kultúra

romológia

ruszisztika

skandinavisztika

spanyol nyelv, irodalom és kultúra

szerb nyelv és irodalom

színháztudomány

szlavisztika

szlovák nyelv és irodalom  

szlovén nyelv és irodalom

ukrán nyelv   és irodalom

katonai műszaki tudományok

 

 

 

biztonságtechnikai mérnöki

katasztrófavédelmi mérnöki

katonai logisztikai

védelmi vezetéstechnikai rendszertervező

kémiai tudományok

 

 

  

anyagtudomány

gyógyszerész

környezetmérnöki

orvosi biotechnológia

vegyész

vegyészmérnök

képzőművészet

 

 

 

 

festőművész

intermédia-művész

grafikusművész

restaurátorművész

szobrászművész

klinikai orvostudományok

 

 

 

általános orvos

fogorvos

info-bionika

orvosi biotechnológia

környezettudományok

 

  

hidrobiológus

környezetmérnöki

környezettudomány

  közgazdaságtudományok

egészségpolitika, tervezés és finanszírozás

gazdaság-matematikai elemző

közgazdálkodás és közpolitika

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

közgazdasági elemző

közlekedéstudományok

 

 

járműmérnöki

közlekedésmérnöki

logisztikai mérnöki

matematika- és számítástudományok

 

 

 

alkalmazott matematikus

biztosítási és pénzügyi matematika

gazdaság-matematikai elemző

matematikus

média- és kommunikációs

tudományok

kommunikáció- és médiatudomány   

multimédia-művészet

média design 

művészet történeti és művelődéstörténeti tudományok

 

 

filmtudomány

irodalom- és kultúratudomány

muzikológus

művészettörténet

színháztudomány

művészet-tudomány

design- és művészetelmélet

neveléstudományok

neveléstudományi

néprajz és kulturális antropológia

 

kulturális antropológia

néprajz

neveléstudományok

 

 

 

andragógia

emberi erőforrás tanácsadó

gyógypedagógia

interkulturális pszichológia és pedagógia

neveléstudományi

tanári

növénytermesztési és kertészeti tudományok

 

 

 

 

 

 

agrármérnöki

díszkertészeti mérnöki

kertészmérnöki

mezőgazdasági biotechnológus

növényorvosi

növénytermesztő mérnöki

ökotoxikológus

nyelvtudományok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alkalmazott nyelvészet

altajisztika

amerikanisztika

anglisztika

arabisztika

asszíriológia

bolgár nyelv és irodalom

cseh nyelv és irodalom

egyiptológia

elméleti nyelvészet

finnugrisztika

fordító és tolmács

francia nyelv, irodalom és kultúra

hebraisztika

horvát nyelv és irodalom

indológia

iranisztika

iszlám tanulmányok

japanológia

klasszika-filológia

lengyel nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom

mongolisztika

néderlandisztika

német nyelv, irodalom és kultúra

német nemzetiségi nyelv és irodalom

nyelvtudomány

olasz nyelv, irodalom és kultúra   

orosz nyelv és irodalom

portugál nyelv, irodalom és kultúra

román nyelv, irodalom és kultúra

sinológia

skandinavisztika

spanyol nyelv, irodalom és kultúra

szerb nyelv és irodalom

szlavisztika

szlovák nyelv és irodalom  

szlovén nyelv és irodalom

tibetológia

turkológia

ukrán nyelv és irodalom

politikatudományok 

kisebbségpolitika

nemzetközi tanulmányok

politikatudomány

pszichológiai tudományok

 

 

 

 

egészségpszichológia

emberi erőforrás tanácsadó

interkulturális pszichológia és pedagógia

kognitív tanulmányok

pszichológia

regionális tudományok

 

vidékfejlesztési agrármérnöki

regionális és környezeti gazdaságtan

sporttudományok

 

 

 

humánkineziológia

rekreáció

sportmenedzser

szakedző

színházművészet

 

 

 

színházi dramaturg

színházrendező

színháztudomány

színművész

szociológiai tudományok

 

 

 

 

 

 

informatikus könyvtáros

kulturális antropológia

survey statisztika

szociális munka

szociálpolitika

szociológia

társadalmi nemek tanulmánya

tánc - és mozdulat művészet

 

 

 

klasszikus balettművész

koreográfus

kortárstánc művész

néptáncművész

történelemtudományok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

altajisztika

arabisztika

asszíriológia

buddhizmus

egyiptológia

hebraisztika

hungarológia

indológia

iranisztika

iszlám tanulmányok

japanológia

klasszika-filológia

kulturális örökség tanulmányok

levéltár

mongolisztika

művészettörténet

régészet

reneszánsz tanulmányok

sinológia

romológia

ruszisztika

a természettudomány története és filozófiája

terminológia

tibetológia

történelem

turkológia

vallástörténet

vallástudományok

iszlám tanulmányok

vallástudomány

villamosmérnöki tudományok

 

 

 

energetikai mérnöki

egészségügyi mérnöki

info-bionika

villamosmérnöki

zeneművészet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

egyházzene-művész

karmester

klasszikus énekművész

klasszikus hangszerművész

kóruskarnagy

Kodály-zenepedagógia

muzikológus

régi-zene hangszerművész

zeneszerző

zeneteoretikus

 

 

5. melléklet

 

A TUDOMÁNY/MŰVÉSZETI ÁGAK ÉS A KÉPZÉSI ÁGAK MEGFELELTETÉSE

DOKTORI ISKOLÁK LÉTESÍTÉSE CÉLJÁBÓL

 

TUDOMÁNY/MŰVÉSZETI ÁG

(MAB állásfoglalás)

KÉPZÉSI ÁG (289/2005.Korm.rend.: mesterképzések)

agrárműszaki tudományok

agrárműszaki

erdészeti és vadgazdálkodási tudományok

erdőmérnöki

környezetgazdálkodási és természetvédelmi mérnöki

élelmiszertudományok

élelmiszer- és kertészmérnöki

növénytermesztési és kertészeti tudományok

mezőgazdasági

állattenyésztési tudományok

állatorvosi tudományok

állatorvos

regionális tudományok

gazdasági, vidékfejl. és informatikus agrármérnöki

irodalomtudományok

magyar; modern; ókori és keleti filológia

drámakultúra

nyelvtudományok

magyar; modern; ókori és keleti filológia

pszichológiai tudományok

pszichológia

neveléstudományok

pedagógia

filozófiai tudományok

szabad bölcsészet

művészet- és művelődéstörténeti tudományok

vallástudományok

média-és kommunikációs tudományok

történelemtudományok

történelem

néprajz- és kulturális antropológia

politikatudományok

politikatudomány

szociológiai tudományok

szociális képzések; társadalomismeret

állam- és jogtudományok

igazgatási; jogász

közgazdaságtudományok

közgazdasági

gazdálkodás- és szervezéstudományok

üzleti (gazdálkodási), menedzser szakok

katonai műszaki tudományok

védelmi; katonai

had-és biztonságtechnikai mérnöki

hadtudományok

védelmi; katonai

had- és biztonságtechnikai mérnöki

informatikai tudományok

informatikai

anyagtudományok és technológiák

anyag-, fa-és könnyűipari mérnök

vegyészmérnöki tudományok

bio-, környezet-és vegyészmérnöki

építőmérnöki tudományok

építőmérnöki és műszaki földtudományi

építészmérnöki tudományok

építészmérnök

gépészeti tudományok

gépész-, közlekedés-, mechatronikai mérnöki

ipari termék-és formatervező mérnöki

közlekedéstudományok

villamosmérnöki tudományok

villamos-és energetikai mérnöki

egészségtudományok

egészségtudományi, testkultúra

elméleti orvostudományok

orvos; fogorvos

klinikai orvostudományok

gyógyszertudományok

gyógyszerész

sporttudományok

sport; testkultúra

biológiai tudományok

élő természettudomány

fizikai tudományok

élettelen természettudomány

kémiai tudományok

földtudományok

föld- és földrajztudományok

környezettudományok

környezettudomány, természetismeret

matematika- és számítástudományok

matematika tudomány

művészetek [26] :

  építő-, ipar-, képző-, színház-, film- és
  video-, zene-, táncművészet, multimédia

építőművészet, építészet

iparművészet

képzőművészet

színházművészet

film-és videoművészet

zeneművészet

táncművészet

multimédia

hittudományok

hitéleti képzések

 

6. melléklet

Fogalom-meghatározások

6.1. A törzstag szakmai kritériuma , hogy

a)       az adott tudomány/művészeti ágban , illetve a doktori iskola létesítési dokumentumában megnevezett kutatási területen tudományos/művészeti fokozattal bírjon [27] ,

b)       eddigi tudományos teljesítményét, a törzstagi megfelelőségi eljárás keretében, különös tekintettel az utóbbi öt évre, a MAB a doktori iskola kapcsán megfelelőnek értékelte és

c)       a doktori iskolában témavezetést vállaljon.

  Törzstag - munkajogi feltétel alapján - az lehet,

a)      aki oktató vagy kutató , és az Ftv 84.§ (5) bekezdése alapján, az akkreditációs nyilatkozatában ezt a felsőoktatási intézményt jelölte meg, vagy az MTA által támogatott, ill. egyéb, az intézményben működő kutató csoport, vagy kutatóhelyekre „kihelyezett tanszék” munkatársaként vesz részt a doktori iskola munkájában;

b)      vagy aki az intézménnyel a doktori képzésben való részvétel céljából szerződést kötő kutatóintézetben teljes munkaidejű tudományos tanácsadó vagy kutató­professzor ;

c)       vagy az intézmény aktív kutató tevékenységet folytató professor emeritusa .

 

6.2. A doktori iskola vezetője olyan - a működés során 70, a doktori iskola létesítésének időpontjában 65 éven aluli - törzstag egyetemi tanár , aki felelős az iskola tudományos színvonaláért és oktatási munkájáért. A vezető személyének szakmai alkalmasságát a létesítéskor vagy későbbi változáskor a MAB megvizsgálja, ha a vezető a MAB által (még) nem minősített törzstag.

 

6.3. A doktori iskola oktatója az a tudományos fokozattal rendelkező oktató és kutató, akit - a doktori iskola vezetőjének javaslatára - a doktori (iskola) tanácsa alkalmasnak tart a doktori iskola keretében oktatási feladatok ellátására. Valamely doktori iskola törzstagjai és oktatói más doktori iskolában is vállalhatnak oktatói megbízást.

 

6.4. A doktori téma vezetője az a tudományos fokozattal rendelkező, aktív kutatói tevékenységet folytató oktató vagy kutató, akinek témahirdetését a doktori tanács jóváhagyta, és aki - ennek alapján - felelősen irányítja és segíti a témán dolgozó doktorandusz(ok) tanulmányait, kutatási munkáját, illetve a doktorjelölt(ek) felkészülését a fokozatszerzésre. Egy témavezetőnek egy időben hatnál több állami ösztöndíjas doktorandusza nem lehet. Egy doktorandusznak legfeljebb két témavezetője lehet, ilyen közös témavezetés alapján fogadjuk el a 0,5 fokozatot szerzett doktoranduszt eredményes témavezetésként.

 

6.4.1 Részletező állásfoglalás a témavezetésről, a kettős témavezetésről a doktori képzésben [28]

6.4.1.1. A témavezetés, a kettős témavezetés alapkérdései

Ø        A témavezetés szakmai és emberi felelősség és tevékenység a doktorandusz segítésében. Ennek megfelelően kaphat és vállalhat arra érdemes szakember ilyen elismerést, illetve feladatot. Ezért kell ehhez a doktori iskola tanácsának döntése.

Ø        Témavezetést csak PhD doktori fokozattal bíró személy vállalhat, illetve kaphat. Kívánatos, hogy a megbízás/vállalás ne azonnal a fokozatszerzés után, hanem további, most már önálló és dokumentáltan eredményes kutatómunkára, publikációkra alapuljon.

Ø        A témavezetés a képzés teljes folyamatában, s a fokozatszerzés egy részében is dokumentált tevékenység:

o         a téma kezdeményezése (a témavezető joga),

o         jóváhagyása (a DI tanácsának joga),

o         meghirdetése, megjelenítése a www.doktori.hu honlapon is (DI),

o         a doktorandusz arra történő felvétele (rendszerint valamelyik DT),

o         a téma kidolgozása (ennek során a teljesítés rendszeres, félévenkénti elismerése az indexben vagy az elektronikus tanulmányi rendszerben),

o         rendszeres beszámolók a kutatás előrehaladásáról, eredményeiről,

o         közös közlemények, konferencia előadások, poszterek készítése,

o         az értekezés megírásának, az alkotás létrehozásának segítése, majd

o         ajánlása a benyújtáskor, egyúttal a témavezető nevének feltüntetése (és szokástól függően aláírása) az értekezésben.

Ø        A MAB utólagos dokumentálást nem tart elfogadhatónak, antedatálást a téma­vezetés­sel kapcsolatban sem ismer el. Ilyen eset a témavezető kizárását eredményezi az akkreditációs eljárásból.

Ø        A kettős témavezetés valós lehetőség és gyakorlat, ha azt a téma szakmai szempontjai (interdiszciplináris jellege, a kutatás módszerei) indokolják . A témavezetők mindketten érdemben kell segítsék a doktorandusz munkáját. Ilyen felfogásban a MAB támogatja és elismeri a kettős témavezetést, de nem kívánja elismerni azt a változatot, amelyik csak a témavezetői statisztika javítását szolgálja.

Ø        A témavezetők egyikét - a számonkérhetőség érdekében - felelős témavezetőként kell megbízni.

Ø        Kettőnél több témavezetőt egy doktorandusz mellett a MAB nem kíván elismerni, mert a „sokadik” téma­vezetők már messze kisebb súllyal járulnak hozzá a doktoranduszok munkájához. Egy-egy értekezésben a szerző rendszerint sokaknak köszöni meg a tőlük kapott érdemi segít­sé­get, de indokolatlan lenne közülük sokakat témavezetővé előléptetni. Eddig sem volt ilyen gyakorlat, elterjedése nem a minőséget javítaná, hanem csak a jelentős teljesítmény nélküli egyéni statisztikákat. A konzulensi tevékenységet a MAB nem tekinti témavezetésnek.

Ø        Az EU(A) programokban is szorgalmazott „ joint degree ” rendszerint kettős témavezetést igényel.

6.4.1.2. A doktorandusz és a doktori fokozat kettős témavezetés esetén

Ø        A doktorandusz, miként általában a hallgató, egy intézménybe iratkozik be, annak az egy (anyaintézménynek) a hallgatója, ott kap leckekönyvet és/vagy kerül be az elektronikus tanulmányi rendszerbe, az országos statisztikákba. Az Ftv. 40. §-a szerint a hallgató másik intézményben vendéghallgatói jogviszonyban lehet - akár több féléven át (ez a közös képzés általános gyakorlata). Ez a vendéghallgatói jogviszony a doktori képzésben is megfelelő lehetőség, ha erről az érintett intézmények a kettős témavezetés érdekében írásban megálla­podnak. Erre akkor kerülhet sor, ha a két témavezető (és a kutatási feltételek) két különböző intézményben van. Az állami támogatást az anyaintézmény kapja, de megosztásáról, ill. felhasználási módjáról ugyancsak megállapod(hat)nak. A doktori fokozatot az anyaintézmény adja ki.

Ø        Ezt az elvet követve a doktoranduszt egy doktori iskolába kell felvenni, végig ott van nyilvántartva, s ebben az iskolában van nyilvántartva a felelős témavezetője (akkor is, ha más intézményben van munkaviszonya).

Ø        Ha két akkreditált doktori iskola intézménye (a rektorok vagy az EDT elnökök) a doktorandusz személyére szóló megállapodást [29] kötnek közös doktori képzésről és fokozatszerzésről ( joint degree ), és annak keretében kettős téma­vezetés mellett készül fel a(z egy anyaintézménybe felvett és beiratkozott) doktoran­dusz és szerzi meg a közösen szervezett, de egy eljárásban fokozatát, akkor a két intézmény által kiadott (aláírt) egy PhD doktori oklevelet kap. Hazai viszonylatban a MAB csak egy ilyen közös oklevél kiadását látja indokoltnak, míg hazai-külföldi kapcsolatban a közös vagy két (azonos tartalmú) diploma kiadása is járható út.

6.4.1.3. A kettős témavezetők jogállásához

Ø        A kettős témavezetést már a téma kiírásakor (így a www.doktori.hu honlapon is) egyértelművé kell tenni: a téma mindkét témavezető neve mellett megjelenik, utalással a másik témavezetőre. Közölni kell a meghirdetésben, hogy a doktorandusz a felelős témavezetőhöz, és főleg (ha két külön DI-ben vannak) melyik DI-hez nyújtsa be jelentkezési lapát. Ezt előzetesen a DI vagy az érintett DI-k döntsék el.

Ø        A két témavezető lehet ugyanabban a doktori iskolában, vagy egyazon intézmény két doktori iskolájában vagy két intézmény két doktori iskolájában, utóbbiba beleértve nem csak magyar felsőoktatási intézményt.

Ø        A doktorandusz felvételekor, ill. a beiratkozáskor a DI (vagy a DT) dönti el véglege­sen, ki lesz a felelős témavezető.   A másik témavezető lehet másik doktori iskolában vagy más intézményben működő, de ugyanúgy a www.doktori.hu adatbázisban aktuális adatokat közlő oktató vagy kutató.

Ø        A doktorandusz munkája rendszeres elismerésének rendjéről, pl. a leckekönyvben, a FOI elektronikus adatbázisában stb. a bejegyzési, aláírási, osztályozási stb. jogról az intézményi szabályzat rendelkezzen.

6.4.1.4. További kédések

Ø        Témavezető váltás (vagy megszűnés) különböző objektív (eltávozás, elhalálozás stb.) és szubjektív (az érdeklődés módosulása, a viszony megromlása stb.) okok miatt előfordul. Ezek mind a témavezető, mind a doktorandusz oldalán bekövetkezhetnek. A sokféle okot előre látni nem lehet. A problémák kezelése a DI joga és felelőssége.

Ø        A nem végig vitt témavezetői tevékenység elismeréséhez néhány alapelv:

o         Az eredményes, tehát számszerűen is elismerhető témavezetés együttes feltétele a témavezető oldaláról legalább egy teljes éves , az intézményben előzetesen és folyamatosan dokumentált (lásd előbb) témavezetői tevékenység, a doktorandusz részéről a témavezető(k) közreműködésével létrejött értékelhető teljesítmény (dolgozat, közlemény, előadás, poszter stb.). (A DI keretében folytatott általános oktatási tevékenység nem része a témavezetésnek, ez oktatói, s nem témavezetői feladat.)

o         Egy megszerzett fokozathoz ilyen „szekvenciális” (tehát nem csak párhuza­mos) történések alapján maximum három témavezető tevékenysége ismerhető el. Mindhárom elismerésének feltétele a folyamatos intézményi dokumentáció mellett, hogy nevük a jelölt értekezésében (címlapján) témavezetőként szerepeljen. Ez igazolja, hogy a jelölt is elismeri a feltüntetett témavezetők érdemi szerepét.

o         Ugyanez az elismerési lehetőség érvényes, ha a doktorandusz másik, pl. külföldi egyetemen szerzi meg fokozatát egy hazai témavezető korábbi érdemi, dokumentált (lásd előbb) közreműködése alapján. (A DI mindig tudja, mikor volt, és mikor nem volt érdemi a témavezető közreműködése.)

o         A hazai gyakorlatban meglehetősen sokféle levelező, egyéni felkészülő stb. változat esetén általános alapelv, hogy annak akkreditációs beszámítása akkor lehetséges, ha a témavezető önmaga legalább egyéves, érdemi, már a tevékenység kezdetén rögzített és végig dokumentált tevékenységet tud felmutatni. (Kettős témavezetés esetén témavezetőnként ez értelemszerűen minimum két év.)

 

6.5. Doktori tanács (intézményi): a doktori képzés szervezésére és a doktori fokozat oda­ítélésére a felsőoktatási intézmény szenátusa által létrehozott testület, amely doktori ügyekben döntéshozatali jogosultsággal rendelkezik, különösen a képzés programjának jóváhagyása, felvétel a képzésre, valamint a fokozat odaítélése tekintetében. A doktori tanács tudományos kérdésekben független testület, doktori ügyekben döntései ellen csak a doktori szabályzat megsértése, eljárási hiba esetén lehet fellebbezni. A fel­lebbezési ügyekben a rektor dönt.

  A szenátus - az intézmény szabályzatban meghatározott jogokkal és feladatokkal - tudományterületenként, -áganként, művészeti áganként is létrehozhat doktori tanácsot.

Az intézményi doktori tanács a képzés szervezésével a doktori fokozat odaítélésével kapcsolatos eljárásokról intézményi doktori szabályzatot alkot, amelyet - a MAB elő­zetes szakértői véleménye alapján - a szenátus fogad el.

 

6.6. A doktori iskola tanácsa a doktori iskola vezetőjének munkáját segítő, rendszeresen ülésező testület. Tagjait az intézményi doktori szabályzat szerint választják és mentik fel.

 

6.7. A doktori iskola - a doktori tanács állásfoglalása alapján - alakítja ki belső működési rendjét úgy, hogy az hatékonyan szolgálja a képzés és a fokozatszerzés magas szín­vonalát, és biztosítsa az iskola minden doktorandusz hallgatójának az értelemszerű hozzáférést az iskolában koncentrált teljes szellemi potenciálhoz és minden tárgyi fel­tételéhez. A MAB a hallgatók számára biztosított feltételeket nyomatékosan figye­lemmel kíséri.

 

6.8. Az Országos Doktori Tanács a felsőoktatási intézmények doktori tanácsai elnökeiből álló testület. [Ftv 114.§ (5)]

 

6.9. A tudományterületek - a Ftv. 147. § 44. pontja szerint - „a bölcsészettudományok, a hittudomány, az agrártudományok, a műszaki tudományok, az orvostudományok, a társadalomtudományok, a természettudományok és a művészetek, amelyek tudományágakra tagozódnak .”

 

6.10. A tudományágakat a felsőoktatás gyakorlatában - a képzési ágakkal összevetve - a jelen dokumentum 5. sz. melléklete tartalmazza. [ Az egyes tudományterületekhez tartozó tudományágak , valamint a művészeti ágak felsorolásáról szóló 169/2000. (IX. 29.) Korm. rendeletet a 33/2007. (III. 7.) kormányrendelet hatályon kívül helyezte. ]

 

6.11. A kutatási terület a tudományágon belüli, illetve a több tudományágat érintő, a doktori iskola működési kereteit tükröző, a program gerincét alkotó fő tevékenységi terület azonosítására szolgál. [ Kormányrendelet 2. § (3) bekezdés.]

 

6.12. A doktori iskolán belül témacsoportokat, témákat, doktori programokat vagy egyéb szervezeti és működési formákat az intézmény saját autonómiájának keretein belül jogosult meghatározni.

7. melléklet

Tudományágak vs. mesterképzési szakok rendszere

doktori iskolák létesítéséhez [30]

 

Képzési területek

289/2005 .

Képzési ágak -
csak alap- és művészeti képzésekben

289/2005. (XII.22.) Korm. rend.

Tudomány-
területek

Ftv.

  Tudomány- ill. művészeti ágak

a doktori képzésben

MAB

Mesterképzési

  szakok

OKM - MAB

trmészet-tudomány

élő természettudomány

természet-tudományok

biológiai

tudományok

biofizikus

biológus

biomérnöki

hidrobiológus

info-bionika

mezőgazdasági biotechnológus

molekuláris biológia

orvosi biotechnológia

ökotoxikológus

immunológia

humánbiológia-antropológia

biotechnológia

élettelen természettudomány

fizikai

tudományok

anyagtudomány

biofizikus

csillagász

fizikus

geofizikus

meteorológus

kémiai

tudományok

anyagtudomány

gyógyszerész

orvosi biotechnológia

vegyész

vegyészmérnök

föld- és földrajztudományok

földtudományok

földtudomány

földtudományi mérnöki

geofizikus

geográfus

geológus

hidrogeológus mérnöki

meteorológus

térképész

környezettudomány, természetismeret

környezet-tudományok

hidrobiológus

környezetmérnöki

környezettudomány

matematika tudomány

matematika- és számítás-tudományok

alkalmazott matematikus

biztosítási és pénzügyi matematika

gazdaság-matematikai elemző

matematikus

 

 

 

 

 

 

műszaki tudományok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

műszaki tudományok

agrárműszaki

tudományok

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

tájépítész mérnöki

informa-tika

informatikai

informatikai tudományok

digitális bölcsészet

gazdaságinformatikus

info-bionika

mérnök informatikus

orvosi biotechnológia

programtervező informatikus

műszaki

anyag-, fa-és könnyűipari mérnök

anyagtudományok és technológiák

anyagmérnöki

anyagtudomány

faipari mérnöki

kohómérnöki

könnyűipari mérnöki

bio-, környezet- és

  vegyészmérnöki

bio-, környezet- és vegyészmérnöki tudományok

biomérnöki

gyógyszervegyész-mérnöki

környezetmérnöki

műanyag- és száltechnológiai mérnöki

ökotoxikológus

vegyészmérnöki

építőmérnöki és műszaki földtudományi

építőmérnöki tudományok

bánya és geotechnika mérnöki

előkészítés-technikai mérnöki

földmérő- és térinformatikai mérnöki

földtudományi mérnöki

hidrogeológus mérnöki

infrastruktúra-építőmérnöki

létesítménymérnöki

olaj- és gázmérnöki

szerkezet-építőmérnöki

településmérnöki

építészmérnök

építészmérnöki tudományok

építész (osztatlan)

ingatlanfejlesztő építészmérnöki

tervező építészmérnöki

szerkezettervező építészmérnöki

urbanista építészmérnöki

gépész-, közlekedés-, mechatronikai mérnöki

ipari termék- és

formatervező mérnöki

gépészeti

tudományok

fa- és bútoripari terméktervező mérnöki

forma- és vizuális környezet-tervező mérnöki

gépészeti modellezés

gépészmérnöki

ipari terméktervező mérnöki

létesítménymérnöki

mechatronikai mérnöki

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

műszaki menedzser

épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök

 

közlekedés-tudományok

járműmérnöki

közlekedésmérnöki

logisztikai mérnöki

villamos- és energetikai mérnöki

villamosmérnöki tudományok

energetikai mérnöki

info-bionika

villamosmérnöki

egészségügyi mérnöki

nemzet-védelmi és katonai

védelmi; katonai

had- és biztonság-technikai mérnöki

katonai műszaki tudományok

biztonságtechnikai mérnöki

katasztrófavédelmi mérnöki

katonai logisztikai

védelmi vezetéstechnikai rendszertervező

orvos- és egészség-tudomány

egészségtudományi, testkultúra

orvostudományok

egészség-tudományok

egészségpolitika, tervezés és

  finanszírozás

egészségpszichológia

egészségügyi mérnöki

egészségügyi szociális munka

humánkineziológia

népegészségügyi

orvosi biotechnológia

radiográfia

rekreáció

ápolás

komplex rehabilitáció

klinikai laboratóriumi kutató

általános orvos

fogorvos

gyógyszerész

táplálkozástudományi

egészségügyi menedzser

orvos; fogorvos

elméleti orvos-tudományok

általános orvos

fogorvos

klinikai orvos-tudományok

általános orvos

fogorvos

info-bionika

orvosi biotechnológia

gyógyszerész

gyógyszer észeti   tudományok

gyógyszerész

orvosi biotechnológia

sport-tudomány             

sport; testkultúra

sporttudományok

humánkineziológia

rekreáció

sportmenedzser

szakedző

agrár

agrárműszaki

agrártudományok

agrárműszaki

tudományok

birtokrendező mérnöki

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

tájépítész mérnöki

erdőmérnöki

erdészeti és

vadgazdálkodási tudományok

környezetgazdálkodási agrár-mérnöki

természetvédelmi mérnöki

vadgazda mérnöki

erdőmérnöki

környezetgazdálkodási és természetvédelmi mérnöki

élelmiszer- és kertészmérnöki

élelmiszer-tudományok

élelmiszerbiztonsági és

  -minőségi mérnöki

élelmiszermérnöki

táplálkozástudományi

 

mezőgazdasági

növénytermesztési és kertészeti

tudományok

agrármérnöki

díszkertészeti mérnöki

kertészmérnöki

mezőgazdasági biotechnológus

növényorvosi

növénytermesztő mérnöki

ökotoxikológus

állattenyésztési

tudományok

agrármérnöki

állattenyésztő mérnöki

mezőgazdasági biotechnológus

ökotoxikológus

takarmányozási és takarmány-biztonsági mérnöki

Állatorvos

állatorvosi

tudományok

állatorvosi

gazdasági, vidék-fejlesztési és informatikus agrármérnöki

regionális

tudományok

vidékfejlesztési agrármérnöki

regionális és környezeti

gazdaságtan

társadalom-tudomány

 

társadalom-tudományok

regionális

  tudományok

geográfus

regionális és környezeti

gazdaságtan

politikatudomány

politikatudományok

kisebbségpolitika

nemzetközi tanulmányok

összehasonlító helyi fejlesztési    tanulmányok

politikatudomány

szociális képzések;

társadalomismeret

szociológiai

  tudományok

informatikus könyvtáros

kulturális antropológia

survey statisztika

szociális munka

szociálpolitika

szociológia

társadalmi nemek tanulmánya

jogi-és igazgatási

igazgatási;

jogász

állam- és jog-tudományok

jogász

európai és nemzetközi igazgatási

közigazgatási

rendészeti vezető

munkaügyi és társadalom-biztosítási igazgatási

gazdaság-tudományok

közgazdasági

közgazdaság-tudományok

egészségpolitika, tervezés és

  finanszírozás

gazdaság-matematikai elemző

közgazdálkodás és közpolitika

közgazdasági elemző

 

üzleti (gazdálkodási), menedzser szakok

 

gazdálkodás- és szervezés-tudományok

biztosítási és pénzügyi matematika

logisztikai menedzsment

marketing

master of business administration (MBA)

műszaki menedzser

nemzetközi gazdaság és

gazdálkodás

pénzügy

regionális és környezeti gazdaságtan

sportmenedzser

számvitel

turizmus menedzsment

vállalkozásfejlesztés

vezetés és szervezés

egészségügyi menedzser

design- és művészetmenedzsment

nemzet-védelmi és katonai

védelmi; katonai

had- és biztonság-technikai mérnöki

hadtudományok

biztonság- és védelempolitikai

büntetés-végrehajtási vezető

határrendészeti és -védelmi vezetői

katonai vezetői

nemzetbiztonsági

védelmi igazgatási

 

 

média- és kommunikációs tudományok

kommunikáció- és média-tudomány

bölcsészet-tudomány

magyar; modern; ókori és keleti filológia;

drámakultúra

bölcsészet-tudományok

irodalom- és kultúra tudományok

amerikanisztika

anglisztika

arabisztika

bolgár nyelv és irodalom

cseh nyelv és irodalom

finnugrisztika

francia nyelv, irodalom és kultúra

horvát nyelv és irodalom

irodalom- és kultúratudomány

japanológia

klasszika-filológia

lengyel nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom

néderlandisztika

német nyelv, irodalom és kultúra

német nemzetiségi nyelv és irodalom

olasz nyelv, irodalom és kultúra   

orosz nyelv és irodalom

portugál nyelv, irodalom és kultúra

román nyelv, irodalom és kultúra

sinológia

skandinavisztika

spanyol nyelv, irodalom és kultúra

szerb nyelv és irodalom

színháztudomány

szlavisztika

szlovák nyelv és irodalom  

szlovén nyelv és irodalom

hungarológia

romológia

reneszánsz tanulmányok

ruszisztikai

összehasonlító irodalom- és

művelődéstudomány

ukrán nyelv és irodalom

 

magyar; modern; ókori és keleti filológia

 

nyelvtudományok

alkalmazott nyelvészet

altajisztika

amerikanisztika

anglisztika

arabisztika

asszíriológia

bolgár nyelv és irodalom

cseh nyelv és irodalom

digitális bölcsészet

egyiptológia

elméleti nyelvészet

finnugrisztika

fordító és tolmács

francia nyelv, irodalom és kultúra

hebraisztika

horvát nyelv és irodalom

indológia

iranisztika

iszlám tanulmányok

japanológia

klasszika-filológia

lengyel nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom

mongolisztika

néderlandisztika

német nyelv, irodalom és kultúra

német nemzetiségi nyelv és

  irodalom

olasz nyelv, irodalom és kultúra   

orosz nyelv és irodalom

portugál nyelv, irodalom és kultúra

román nyelv, irodalom és kultúra

romológia

sinológia

skandinavisztika

spanyol nyelv, irodalom és kultúra

szerb nyelv és irodalom

szlavisztika

szlovák nyelv és irodalom  

szlovén nyelv és irodalom

tibetológia

turkológia

hungarológia

terminológia

nyelvtudomány

szemiotika

ukrán nyelv és irodalom

pszichológia

pszichológiai

tudományok

egészségpszichológia

emberi erőforrás tanácsadó

interkulturális pszichológia és

  pedagógia

kognitív tanulmányok

pszichológia

kulturális mediáció

pedagógia

neveléstudományok

emberi erőforrás tanácsadó

gyógypedagógia

interkulturális pszichológia és

pedagógia tanár

andragógia

neveléstudományi

szabad bölcsészet

filozófiai

tudományok

esztétika

etika

filozófia

kognitív tanulmányok

logika és tudományelmélet

a természettudomány története és filozófiája

kulturális örökség tanulmányok

   vizuális kultúratudományok

művészet- és

művelődéstörténeti tudományok

filmtudomány

irodalom- és kultúratudomány

művészettörténet

színháztudomány

történeti muzeológia

muzikológus

történelem

vallástörténet

vallástudományok

Vallástudomány

buddhizmus

néprajz

filozófia

hebraisztika

iszlám tanulmányok

 

történelem

 

történelem-tudományok

altajisztika

arabisztika

asszíriológia

egyiptológia

hebraisztika

indológia

iranisztika

iszlám tanulmányok

japanológia

klasszika-filológia

levéltár

medievisztika

mongolisztika

művészettörténet

régészet

sinológia

a természettudomány története és filozófiája

tibetológia

történelem

turkológia

vallástörténet

buddhizmus

hungarológia

reneszánsz tanulmányok

romológia

ruszisztikai

kulturális örökség tanulmányok

történeti muzeológia

Latin-Amerika tanulmányok

néprajz- és kulturális antropológia

kulturális antropológia

néprajz

művészet

építőművészet, építészet

művészetek

művészetek:

  építő-, ipar-,

képző-, színház-,
  film- és video-, zene-,   tánc- és mozdulat művészet, multimédia (DLA)

 

művészet-

tudomány (PhD)

építész

építőművész

építőművészet

iparművészet

látványtervező művész

kerámia tervezés

fotográfia

tervezőgrafika

divat- és textiltervezés

design- és művészetelmélet

design- és művészetmenedzsment

formatervező művész

fémművesség

képzőművészet

festőművész

intermédia-művész

grafikusművész

restaurátorművész

szobrászművész

színházművészet

színházi dramaturg

színházrendező

színháztudomány

színművész

film-és videoművészet

filmdramaturg

filmtudomány

film- és televízió producer

televíziós műsorkészítő művész

animáció

zeneművészet

egyházzene-művész

karmester

klasszikus énekművész

klasszikus hangszerművész

kóruskarnagy

Kodály-zenepedagógia

muzikológus

régi-zene hangszerművész

zeneszerző

zeneteoretikus

táncművészet

klasszikus balettművész

koreográfus

kortárstánc művész

néptáncművész

multimédia

média design

 

hitéleti képzések

hittudomány

hittudományok

buddhista tanító

buddhizmus

katolikus kánonjogász

katolikus teológus

pasztorális tanácsadás és

szervezetfejlesztés

rabbi

teológia

zsidó kultúratörténet

(keresztény) egyház- és

művelődéstörténet

pedagógus -képzés

 

 

 

tanár

művészet-közvetítés

 

 

 

 

 

 


[1] Az a törzstag, akinek adatai szerepelnek a www.doktori.hu adatbázisban, rendszeresen (évente legalább egyszer) frissíti adatait e dokumentum és a Tájékoztató szerint.

[2] A 2009-es vizsgálathoz a MAB elfogadja fokozatot szerzett hallgató 2009. szeptember 1-jéig történő bejelentését.

[3] A MAB 2009. május 29-i ülésén elfogadott részletező állásfoglalás.

[4] A 2009-es vizsgálathoz a MAB elfogadja a 2009. szeptember 1-jéig kinevezett egyetemi tanárokat.

[5] Ftv. 31. § (2) A felsőoktatási intézmény megállapodhat különösen

a) a Magyar Tudományos Akadémiával, annak intézményeivel és más kutatóintézetekkel közös kutatási, képzési feladatok ellátására, …

[6] A kormányrendeletben szereplő kutatóintézet kategória értelmezése: ha az intézet (honlapján is olvasható) alapító okiratában a tudományos kutatás alapfeladatként szerepel. Nem szükségszerű, hogy a neve „kutatóintézet” legyen. MTA Atommagkutató Intézet, Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet vs. MTA Jogtudományi Intézet, MTA Nyelvtudományi Intézet, Országos Meteorológiai Szolgálat.   (Az utolsó példa 2009. július 13-i frissítés)   E formai elem (és a doktori képzésre vonatkozó megállapodás) mellett döntő elsősorban a doktori iskolában közreműködésre kért kutató(k) tudományos teljesítménye, amit a többi törzstaggal azonos mérce alapján ítélünk meg. (A „tudományos tanácsadó” és a „kutatóprofesszor” besorolást az adott intézet nomenklatúrája, ill. követelményrendszere alapján alkalmazzuk.) (a lábjegyzet 2009. január 30-i technikai frissítés)

[7] A MAB ebbe a körbe sorolja a következő állami fenntartású országos múzeumokat is: Hadtörténeti Múzeum, Iparművészeti Múzeum, Közlekedési Múzeum, Magyar Nemzeti Galéria, Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Természettudományi Múzeum, Mezőgazdasági Múzeum, Néprajzi Múzeum , Országos Műszaki Múzeum, Petőfi Irodalmi Múzeum, Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szépművészeti Múzeum (forrás: 1997. évi CXL. törvény 2.sz. melléklete)

[8] Az a doktori iskola, amelynek adatai szerepelnek a www.doktori.hu adatbázisban, frissíti ott az adatait e dokumentum és a Tájékoztató szerint.

[9] 2009. október 1-jén elfogadott MAB-eljárás.

[10] A C-SWOT analízis az adott doktori iskola működésének külső korlátait ( Constraints ), erősségeit ( Strengths ), gyenge, fejlesztendő pontjait ( Weaknesses ), fejlesztési lehetőségeit ( Opportunities ), és a működését veszélyeztető elemeket ( Threats ) tartalmazza.

[11] A 2009-es vizsgálathoz a MAB elfogadja a 2009 szeptember 1-jéig akkreditált mesterképzési szakokat.

[12] 2010. január 22-én elfogadott MAB-állásfoglalás.

[13] Van tudományterület, amelyen belül több tudományág van, de van, amelyikben nincs ilyen tagolás.

[14] A MAB 2009/9/IV/2. sz. határozata.

[15] Pl.: matematikus végzettséggel filozófia, kémikus végzettséggel agrártudományi doktori iskolába stb.

[16] Az előbbi példáknál maradva: matematikus mesterszak nem jogalap filozófia, kémikus mesterszak nem jogalap agrártudományi doktori iskola létesítésére.

[17] 2010. január 22-én elfogadott MAB-állásfoglalás.

* 2010/4/IV.sz. MAB határozat (2010. március 26.) szerinti új szöveg.

[18] Hivatkozott (cited): más szerző publikációja hivatkozik az adott műre. A hivatkozó és a hivatkozott publikáció társszerzői között sem lehet közös, különben önhivatkozásról van szó, melyet nem tekintünk figyelembe vehető hivatkozásnak.

[19] Folyóirat : rendszeresen, évente tipikusan legalább négyszer (de mindenképpen legalább kétszer), a szóban forgó periodika számára írt cikkekkel megjelenő, kötetszámmal jelölt kiadvány.

[20] Lektorált (peer reviewed, refereed) publikáció: a művet megjelenés előtt független lektor(ok) véleményezte(ék). A kivonat alapján történt konferencia-előadás elfogadása és konferencia-kiadványban megjelentetése NEM jelent lektorálást.

[21] Referált (referenced) publikáció: a jelölt műve (tehát a könyvfejezetek kivételével minden más mű) a jelölt neve szerint megjelenik egy kereshető adatbázisban (pl., Web of Science/Science Citation Index, Scopus, Engineering Index stb.), vagy egy referáló folyóiratban.

[22]   Hazai kiadású, nemzetközi megjelenésű publikáció : olyan publikáció, amely hivatalos rendszeres (előfizetéses), nagyobb példányszámú, nemzetközi terjesztésű kiadványban jelent meg.

[23] Lásd a [18] lábjegyzetet

[24] A feltételek folyamatos biztosítása esetén PhD-t és DLA-t is kiadhat

[25] Ld. 2.8.1.2.

[26] A MAB a művészetek tudományágon belül a képzési ágak hoz értelemszerűen rendeli a művészeti ágakat.

[27] A törzstagi megfelelőség kritériuma a kormányrendelet szerint a DI tudományágában meglévő tudományos vagy művészeti fokozat . Ennek meglétét a program rögzíti, de relevanciáját az új tudományágak esetén értelemszerűen tartalmilag, elsősorban a TT-jelölt tudományos eredményei alapján értékeljük. (Pl. a mai TT-jelöltek korosztálya anyagtudományból nem szerezhetett fokozatot, ezért elfogadjuk a fizika, kémia, mérnöki stb. fokozatokat, ha a tudományos munkásság ezt alátámasztja.)

 

[28] Elfogadta a MAB plénuma 2009. április 24-én.

[29] Egyes doktoranduszok közös képzéséről szóló megállapodást a MAB a doktori iskolával bíró intézmények hatáskörébe tartozónak tartja.

[30] A MAB 2010/6/III. sz. határozata (2010. június 4.)


 
nyomtatás utolsó módosítás: 2011. IX. 19. 19:32:18
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.1959 ( 2015. IX. 29. )