Bejelentkezés
 Fórum
 
 
2008/8/II.3. sz. MAB-határozat - akkreditációs tájékoztató

Tájékoztató 180 és alacsonyabb azonosítószámú doktori iskolák akkreditációjához - 2009

 

1. A 2009. március 31-ig pótlólag feltöltendő adatok köre ( az adatbázisban, az űrlapokon félkövér betűtípus jelöli azokat az adatokat, amelyek megadása elengedhetetlen. A normál betűtípussal jelölt adatok megadása nem kötelező. )

Törzstagok:

- az összes tudományos közlemény száma (ehhez szempontokat ld. az Akkreditációs követelményekben)

- az ehhez tartozó publikációs listához internetes hozzáférési link, ha van. Ez lehet saját, tanszéki vagy pl. MTA honlap, illetve bármilyen más adatbázis.

- Ahol nincs impakt faktor, ott a külföldön megjelent vagy hazai kiadásban nemzetközi megjelenésű idegen nyelvű közlemények száma.

- A közlemények adatait az MTA köztestületi publikációs adattár (KPA) ( http://www.mtakoztest.hu/kpa.htm ) feltöltésekor alkalmazott formai előírások szerint kérjük megadni.

- Javasoljuk, hogy a közlemények adatait az MTA KPA-ba töltsék fel. Terveink szerint várhatóan 2009. január 1-jétől lehetővé válik az adatok áttöltése a doktori adatbázisba. A doktori adatbázisból nem tölthetők át a közlemények adatai az MTA KPA-ba.

- a független (nem saját vagy társszerző általi) hivatkozások száma

- A PhD/DLA fokozatot szerzett doktoranduszok teljes névsora (név, fokozatszerzésük éve, közös témahirdetéssel indult, doktori anyakönyvben és disszertációban dokumentált kettős témavezetés).

Doktori iskola:

- Önértékelés (szempontokat ld. az 1. mellékletben), az intézkedési terv helyére feltöltve. Több tudomány/művészeti ágas doktori iskolák a koherenciát külön fejezetben dokumentálják. Az önértékelés a nyilvános felületen nem jelenik meg (2009 január 30-i technikai frissítés)

 

2. A www.doktori.hu   adatbázisból eltávolítandó adat

- intézkedési terv (az Önértékelést ennek a helyére kérjük feltölteni!)

 

3. A 2009. március 31. után, szeptember 1-jéig a rektor által megerősítendő adatok köre

- akkreditált mesterszak, MAB akkreditációs határozat száma

- egyetemi tanári kinevezés

- végzett PhD/DLA hallgató

 

4. Időbeli ütemezés

 

 

Tevékenység ( Felelős )

Határidő

1.  

Az ütemterv, a tájékoztató és az akkreditációs követelmények tervezetének megvitatása ( Plénum )

2008. október 2-3.

2.        

Tájékoztató értekezlet a DI vezetők és adminisztrátorok számára ( MAB és DB elnök, főtitkár )

2008. október 16. 15:00

3.        

Az ütemterv, a tájékoztató és az akkreditációs követelmények véglegesítése ( Plénum )

2008. október 31.

4.        

Az ütemterv, a tájékoztató és az akkreditációs követelmények közzététele ( MAB elnök, főtitkár )

2008. november 10.

5.        

Programozási módosítások az adatbázisban ( programozó, főtitkár)

2008. november 30.

6.        

Adatbázis-módosítások tesztelése ( programozó, főtitkár)

2008. december 31.

7.        

Bírálók kijelölése ( KÁB elnökök, DB elnök )

2009. január - február 27.

8.        

Bírálók felkérése, előzetes egyeztetéssel ( főtitkár )

2009. január - április 6.

9.        

A doktori iskolák adatainak véglegesítése az akkreditációs vizsgálathoz ( doktori iskolák vezetői )

2009. március 31.

10.    

Az adatbázis lezárása az akkreditációhoz, állapotmentés

( ODT elnök, MAB elnök )

2009. március 31. 24:00

11.    

Bírálatok elkészítése ( bírálók )

2009. május 4.

12.    

KÁB véleményezések ( KÁB elnökök )

2009. július 10.

13.    

Doktori bizottsági véleményezés ( DB elnök )

2009. szeptember 30.

14.    

Plénum határozathozatal (Plénum )

2009. október 31.

15.    

Plénum határozathozatal, elmaradt ügyek ( DB, Plénum )

2009. december 5.

 

5. Tájékoztatás értékelési változásokról (ld. az Akkreditációs követelményeket is!)

 

5.1 Törzstagok:

 

- A munkajogi és kor-feltételek változatlanok, az adatbázisban egyértelműbben jelennek meg, és a szakmai értékelésre csak ezek fennállása esetén kerül sor.

- A kort csak az évszámok alapján számoljuk (néhány hónap, nap nem döntő). A nyilvános felületen csak a születési évszám jelenik majd meg.

- Megszűnik a „folyamatos?” és „professzori?” külön szakmai értékelés, helyette

- „törzstagként megfelel” értékelést végzünk, külön szempontrendszer alapján.

- Megmarad a „végzett” (= van fokozatot szerzett doktorandusza) és a

- „releváns” értékelés

5.2 Doktori iskola:

 

- az eddigi értékelési rendszer kiegészül a DI önértékelésének véleményezésével;

- a DI vezetője csak „megfelel” minősítésű egyetemi tanár lehet, akinek (lehetőleg több) fokozatot szerzett doktorandusza van, továbbá aki nemzetközi (el)ismertséggel bír* és 2012. szeptember 1. után más munkahelyen teljes munkaidős állást nem tölt be* (*ezeket a DI önértékelése mutatja be és a bírálat értékeli);

- A doktori iskolának a működés első három évében legyen évente legalább 2 felvett doktorandusz hallgatója. A továbbiakban ezt a MAB nem vizsgálja.

- A doktori iskolának folyamatosan legyen legalább 7 „megfelel” minősítésű törzstagja. Ezen belül, 2009. szeptember 1-ig: egy /művészeti ágas doktori iskolában legalább 4 egyetemi tanár (nem professor emeritus!) törzstag, több tudomány/művészeti ágas doktori iskolában: tudomány/művészeti áganként 3 törzstag, akik közül tudomány/művészeti áganként 2 egyetemi tanár.

 

6. A kiadandó tanúsítvány tartalma

A doktori iskola megnevezése, tudomány/művészeti ága, MAB azonosító száma, MAB határozat száma,

2017. december 31-ig akkreditálta/nem akkreditálta, mert

- van … számú /nincs     megfelel ” minősítésű törzstagja 1 : megfelelt nevek felsorolása

- (Csak a „megfelelt” nevek kerülnek nyilvánosságra. A „nem felelt meg” törzstag minősítése a doktori adatbázis nyilvános felületén nem jelenik meg, csak a törzstag és a doktori iskola vezetője számára elérhető. A MAB kifejezetten ajánlja a „nem felelt meg” minősítésű törzstagot témavezetőként vagy oktatóként szerepeltetni a doktori adatbázisban. Ha ez nem történik meg, a minősítés után 30 nap elteltével a „nem felelt meg” minősítés a nyilvános felületen láthatóvá válik.)

- az egyetemi tanárok minimális létszámának: megfelel / nem felel meg 2,

- honlapja: megfelel / nem felel meg 3 ,

- képzési terve: megfelel / nem felel meg 3 ,

- működési szabályzata: megfelel / nem felel meg 3 ,

- minőségbiztosítási terve: megfelel / nem felel meg 3 ,

- a törzstagok kutatási területe, közleményei, a DI képzési terve és a témakiírások közötti koherenciája: megfelel / nem felel meg 4 ,

- mesterképzésre épülés kritériumának: megfelel / nem felel meg 5 ,

- az önértékelés kritériumának: megfelel / nem felel meg 6

- a fokozatot szerzett hallgatókkal rendelkező törzstag-elvárásoknak: megfelel / nem felel meg 7

- a felvett hallgatókkal kapcsolatos elvárásoknak: megfelel/ nem felel meg 8

Ezen akkreditáció alapján az Egyetem doktori képzési és PhD/DLA fokozatadási joga kiterjed az alábbi tudomány/művészeti ág(ak)ra (a művészeti ág pontos meghatározásával):

a tudomány/művészeti ágak felsorolása

dátum, aláírás

 

Lábjegyzetben olvasható információk:

1. A minimális megfelelt minősítésű törzstagszám: egy vagy két tudomány/művészeti ágas iskolák esetén 7 (ezen belül a két tudományágas doktori iskolákban tudományáganként 3), a több tudomány/művészeti ágas iskolák esetén tudomány/művészeti áganként 3.

2. A megfelelt minősítésű egyetemi tanár törzstagok száma egy tudomány/művészeti ágas doktori iskolában 4, a több tudomány/művészeti ágas iskolák esetén tudomány/művészeti áganként 2. A doktori iskola megfelelt minősítésű egyetemi tanár törzstagjainak száma:

3. indoklás (véleményből)

4. indoklás (véleményből)

5. Minden, a doktori iskola által megadott tudomány/művészeti ághoz kapcsolódó képzési ágban legyen az egyetemnek legalább egy akkreditált mesterszakja.

6. A doktori iskola készítsen önértékelést, ami C-SWOT analízist is tartalmaz.

7. Új doktori iskola esetén legalább 3 olyan törzstag legyen, akik fokozatot szerzett doktorandusz témavezetői voltak.

8. A doktori iskolának a működés első három évében évente legyen legalább 2-2 felvett doktorandusz hallgatója.

 

7. Doktori iskola vezetőváltásának véleményezése

Doktori iskola vezetőváltásáról az intézmény rektora a MAB elnökét értesíti. Az értesítő levél tartalmazza az intézmény elnevezését, a doktori iskola MAB-nyilvántartási számát, tudomány/művészeti ágát, a régi és az új vezető nevét, az új vezető születési évét, a törzstagi megfelelőségi eljárásban nyert minősítését, fokozatot szerzett doktoranduszai nevét (a fokozatszerzés évét) és a vezetőváltás okát.

Az illetékes KÁB-elnök javaslata alapján a Doktori Bizottság megvizsgálja és a Plénum elé terjeszti az ügyet.

 

1. melléklet: Útmutató az önértékelési beadványhoz

Az önértékelés maximális terjedelme 8-10 oldal. Tartalma a következő:

 

1. Leíró, értékelő rész

- A doktori iskola bemutatása: kutatási terület, képzési program (ha vannak: programok). Több tudomány/művészeti ágas doktori iskola esetén: a tudomány/művészeti ágak művelői közötti érdemi együtt­működés (koherencia) dokumentálása.

- Külön elnöki javaslat: A DI-n belül működő doktori program vezetője csak törzstag lehet.

- A DI eredményei az utóbbi 3-5 évben. (Szöveges és adatszerű értékelés.)

- A doktori iskola vezetőjének bemutatása: egyetemi tanár, akinek (lehetőleg több) doktorandusza szerzett már PhD/DLA fokozatot s akinek nemzetközi elismertségét, kutatásszervezői, feltétel- és kapcsolat­teremtő tevékenységét itt három, legjelentősebbnek tartott eredménye dokumentálja. (Szöveges és adatszerű értékelés, külön kitérve az állami ösztöndíjjal felvett, közülük abszolutóriumot, ill. fokozatot szerzett doktoranduszok számára, ezek okának elemzésére.)

- A DI belső szervezete.

- A DI helye az intézmény szervezetében.

- A doktori iskola hazai társadalmi és nemzetközi kapcsolatai.

- Bármi, amit a DI fontosnak tart itt megemlíteni.

 

2. A doktori iskola infrastrukturális feltételei

 

3. C-SWOT analízis

C(onstraints): Külső korlátok, feltételek

S(trengths): Erősségek

W(eaknesses): Gyengeségek, javítandó területek

O(pportunities): Fejlesztési lehetőségek  

T(hreats): Veszélyek2015. VIII. 26.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2015. október 9-én kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
nyomtatás utolsó módosítás: 2008. XI. 14. 12:18:06
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.1959 ( 2015. IX. 29. )