Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Szegedi Tudományegyetem, Földtudományok Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín
Bajmócy PéterMagyarország népességföldrajza2016-10-04SZTE
Bajmócy PéterA Kárpát-medence etnikai- és vallásföldrajza2016-10-04SZTE
Bajmócy PéterKvantitatív, kvalitatív és behaviourista módszerek a társadalomföldrajzban2016-10-04SZTE
Bajmócy PéterA Kárpát-medence etnikai- és vallásföldrajza2016-10-04SZTE
Barta KárolyAntropogén tevékenységek hidrológiai és talajtani hatásai2016-10-04SZTE
Barta KárolyTalajerózió2016-10-04SZTE
Boros LajosA társadalmi konfliktusok térbeli jellegzetességei2016-10-04SZTE
Boros Lajos
Timár Judit
Everyday practices of adaption and resistance to peripheralisation at household scale2016-10-04SZTE
Boros Lajos
Győri Ferenc
A tehetségföldrajz aktuális kérdései2016-10-04SZTE
Boros LajosA városok átalakulásának térbeli kérdései2016-10-04SZTE
Boros LajosA városok átalakulásának térbeli kérdései2016-10-04SZTE
Boros Lajos
Timár Judit
Everyday practices of adaption and resistance to peripheralisation at household scale2016-10-04SZTE
Csatári BálintA város - vidék kapcsolatok jellege, minősége, változásai és szerepük a vidéki térségek felzárkóztatásában2016-10-04SZTE
Csatári BálintAz elmaradottság geográfiája külöböző vidéki terekben és a felzárkózási esélyek2016-10-04SZTE
Csatári BálintAz alföldi mezővárosok és tanyáik megújulása, átalakuló szerepe a XX. század elején2016-10-04SZTE
Csatári BálintA vidéki (rurális) tér geográfiai jellemzői és annak változásai2016-10-04SZTE
Dávid LórántAntropogén geomorfológia2016-10-04SZTE
Demény AttilaStabilizotóp-geokémia2016-10-04SZTE
Farsang AndreaTalajaink környezeti érzékenysége2016-10-04SZTE
Farsang AndreaTalaj tápanyag tartalmának térbeli változása2016-10-04SZTE
Farsang AndreaTalaj tápanyag tartalmának térbeli változása2016-10-04SZTE
Gál Tamás Mátyás
Zöld András
Aktív és passzív szoláris energiahasznosítás kapcsolata a városi (mikro)klimatikus körülményekkel2016-10-04SZTE
Gál Tamás MátyásVárosklíma modellezés2016-10-04SZTE
Geiger JánosAlkalmazott geomatematikai modellalkotás2016-10-04SZTE
Geiger JánosSztochasztikus szimulációk a geológiában2016-10-04SZTE
Geiger JánosA geológiai léptékprobléma2016-10-04SZTE
Gulyás SándorKörnyezettörténeti vizsgálatok népvándorláskori csontmintákon2016-10-04SZTE
Gulyás ÁgnesHumán bioklimatológia2016-10-04SZTE
Gulyás SándorGeometriai morfometria, alakelemzés és kvantitatív módszerek alkalmazása a paleoökológiában, környezettörténetben és az üldéktanban2016-10-04SZTE
Gulyás SándorGeometriai morfometria, alakelemzés és kvantitatív módszerek alkalmazása a paleoökológiában, környezettörténetben és az üldéktanban2016-10-04SZTE
Győri FerencA tudásföldrajz útjain: tehetségföldrajz, oktatásföldrajz2016-10-04SZTE
Hegedűs GáborTransznacionális migrációs folyamatok a Kárpát-medencében2016-10-04SZTE
Hegedűs GáborA lakóparkok társadalomföldrajzi vizsgálata Magyarországon2016-10-04SZTE
Horváth JaninaMélyvízi üledékes rendszerek genetikai alapú vizsgálata alsó-pannon üledékekben2016-10-04SZTE
Kántor NoémiVárosi mikrokörnyezetek termikus viszonyai2016-10-04SZTE
Karancsi ZoltánGeoturizmus (ökoturizmus)2016-10-04SZTE
Karancsi ZoltánKörnyezetesztétikai vizsgálatok egy hazai mintaterületen2016-10-04SZTE
Karancsi ZoltánAntropogén eredetű környezetváltozás vizsgálata egy hazai mintaterületen2016-10-04SZTE
Kevei FerencnéKarsztmorfológia és karsztökológia2016-10-04SZTE
Kevei FerencnéTájökológiai elemzések2016-10-04SZTE
Kiss TímeaValamely alföldi táj késő pleisztocén-holocén felszínfejlődése2016-10-04SZTE
Kiss TímeaMeder és ártér kapcsolatának vizsgálata2016-10-04SZTE
Kiss TímeaKéső-pleisztocén és holocén homokmozgások vizsgálata2016-10-04SZTE
Kiss TímeaAntropogén hatásra módosuló fluviális folyamatok vizsgálata kisvízgyűjtőn2016-10-04SZTE
Kovács Zoltán
Nagy Erika
Production of core-periphery relations through the social nexuses of economic agents settled in backward regions2016-10-04SZTE
Kovács ZoltánA társadalmi differenciálódás területi folyamatai2016-10-04SZTE
Kovács ZoltánA poszt-szocialista átalakulás politikai földrajza2016-10-04SZTE
Kovács FerencTérinformatika a katasztrófamenedzsmentben2016-10-04SZTE
Kovács ZoltánAz urbanizáció földrajzi jelenségei2016-10-04SZTE
Kovács FerencTájváltozás értékelése térinformatikai módszerekkel2016-10-04SZTE
M. Tóth TivadarA Tiszai egység aljzata2016-10-04SZTE
M. Tóth TivadarRepedezett fluidum rezervoárok modellezése2016-10-04SZTE
Makra László
Magyar Donát
Parlagfű pollen felismerő rendszer fejlesztése2016-10-04SZTE
Mezősi GáborA természeti környezet veszélyeinek és kockázatainak elemzése2016-10-04SZTE
Mezősi GáborTájmetria2016-10-04SZTE
Mezősi GáborA szél és talajerózió modellezése2016-10-04SZTE
Michalkó GáborA turizmus térspecifikus vonatkozásai2016-10-04SZTE
Mucsi LászlóTávérzékelt adatok feldolgozása geoinformatikai módszerekkel2016-10-04SZTE
Náfrádi KatalinNegyedidőszaki vegetáció fejlődés, környezettörténeti, régészeti geológiai növényzet- és klíma rekonstrukció2016-10-04SZTE
Nagy GáborAz információs társadalom földrajza2016-10-04SZTE
Nagy GáborAz információs társadalom földrajza2016-10-04SZTE
Nagy ErikaA szolgáltató ágazatok változó térstruktúráinak vizsgálata relációs megközelítésben2016-10-04SZTE
Nagy ErikaA fogyasztás térbeli-társadalmi egyenlőtlenségeket alakító szerepe2016-10-04SZTE
Nagy GáborA gazdasági rendszerváltás földrajzi jellemzői Kelet-Európában2016-10-04SZTE
Nagy ErikaA szolgáltató szektor terei2016-10-04SZTE
Nemes-Nagy JózsefTerületi egyenlőtlenségek2016-10-04SZTE
Pál ViktorA földrajzi tér és a műalkotások kapcsolatának elemzése2016-10-04SZTE
Pál ViktorA magyarországi egészségturizmus területi folyamatai2016-10-04SZTE
Pál ViktorAz egészségföldrajz általános kérdései, nemzetközi és hazai egészségföldrajzi folyamatok2016-10-04SZTE
Pál ViktorDigitális multimédiás tananyagok a társadalomföldrajzban2016-10-04SZTE
Pál Molnár ElemérAlkáli magmás kőzettani folyamatok2016-10-04SZTE
Pál Molnár ElemérSekély mélységű geofizikai kutatások2016-10-04SZTE
Pál Molnár ElemérA Tiszai egység granitoid kőzetei2016-10-04SZTE
Pál Molnár ElemérKörnyezetgeokémia2016-10-04SZTE
Pusztai BertalanA kultúra szerepének kritikai elemzése lokalitások turisztikai fejlesztésében2016-10-04SZTE
Rácz LajosKörnyezeti problémák az újkori Magyarországon2016-10-04SZTE
Rakonczai JánosA hidrogeográfia aktuális problémái hazánkban2016-10-04SZTE
Rakonczai JánosA globális környezeti változások hazai következményei2016-10-04SZTE
Raucsik BélaRétegszilikátok szedimentgeológiai alkalmazása2016-10-04SZTE
Raucsik BélaHazai mezozoikumi rétegsorok komplex ásványtani és geokémiai vizsgálata2016-10-04SZTE
Raucsikné Varga AndreaA Tiszai-egység paleozoos képződményei2016-10-04SZTE
Raucsikné Varga AndreaDiagenezis-történet2016-10-04SZTE
Schubert FélixCementációtörténet2016-10-04SZTE
Sipos GyörgyMederdinamika2016-10-04SZTE
Sipos GyörgyArcheometria, geoarcheológia2016-10-04SZTE
Sipos GyörgyHordalékkúpok fejlődésének vizsgálata2016-10-04SZTE
Sümegi PálA negyedidőszak földtana és őskörnyezete2016-10-04SZTE
Sümegi PálGeoarcheológia és környezettörténet2016-10-04SZTE
Sümegi PálNegyedidőszaki környezetrekonstrukció magyarországi löszös szelvények vizsgálatai alapján2016-10-04SZTE
Sümegi PálKörnyezetföldtani kutatások2016-10-04SZTE
Szanyi JánosGeotermikus energia kinyerés hőtranszport szimulációja2016-10-04SZTE
Szanyi JánosGeofizikai módszerek a geotermikus energia kutatásban2016-10-04SZTE
Szatmári JózsefA Digitális Domborzatmodellezés földtudományi alkalmazásai2016-10-04SZTE
Szatmári JózsefKörnyezeti veszélyek modellezése geoinformatikai módszerekkel2016-10-04SZTE
Szilassi PéterTájmintázat és a tájökológiai paraméterek kapcsolatának vizsgálata2016-10-04SZTE
Szilassi PéterA kulturális ökoszisztéma szolgáltatások földrajzi vizsgálata2016-10-04SZTE
Szilassi PéterInvazív fajok terjedését befolyásoló földrajzi tényezők vizsgálata2016-10-04SZTE
Tanács EszterAz erdőszerkezet objektum-alapú térképezése távérzékelt adatok alapján2016-10-04SZTE
Tanács EszterErdőszerkezeti mintázatok, kialakulásuk okai, tér- és időbeli változásai2016-10-04SZTE
Tanács EszterErdők ökoszisztéma szolgáltatásai, ezek térképezése, szén-megkötés2016-10-04SZTE


2016. IX. 07.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2016. október 14-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.2277 ( 2016. IX. 08. )