Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Károli Gáspár Református Egyetem aktuális témakiírásai
A Károli Gáspár Református Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín
Antalóczy PéterA jog és erkölcs viszonya2015-06-30KREÁJ
Antalóczy PéterA modern erkölcsfilozófiák összehasonlító elemzése2015-06-30KREÁJ
Cservák CsabaAz alapjogok szabályozása hazánkban és más államokban2015-06-30KREÁJ
Cservák CsabaAlkotmánybírósági hatáskörök, különös tekintettel az alkotmányjogi panaszra2015-06-30KREÁJ
Cservák CsabaKormány és parlament - hatalommegosztás vagy hatalomkoncentráció2015-06-30KREÁJ
Cservák CsabaNépek, nemzetiségek, kisebbségek2015-06-30KREÁJ
Cservák CsabaNépképviselet és nép előtti felelősség2015-06-30KREÁJ
Cservák CsabaAlkotmánybíráskodás contra népszuverenitás2015-06-30KREÁJ
Cservák CsabaAz alapjogok érvényesítésének átfogó rendszere2015-06-30KREÁJ
Cservák CsabaA különböző jogági felelősségek alkotmányos alapjai2015-06-30KREÁJ
Cservák CsabaKormányzati rendszerek és az Alaptörvény modellje2015-06-30KREÁJ
Domokos AndreaA szankciórendszer változásai a magyar büntetőjogban2015-06-30KREÁJ
Domokos AndreaSzegregáció és bűnözés2015-06-30KREÁJ
Domokos AndreaMorál és büntetőjog2015-06-30KREÁJ
Domokos AndreaBüntetőjogi kodifikációk Magyarországon2015-06-30KREÁJ
Domokos AndreaAlkotmányos büntetőjog2015-06-30KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz ipari forradalmak hatásának vizsgálata a szociális gondoskodás fejlődése tekintetében2015-06-30KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA Bismarcki társadalombiztosítási rendszer kialakulása és fejlődése2015-06-30KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA szociális gondoskodás kezdeteinek vizsgálata2015-06-30KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA jóléti állam szociális rendszere2015-06-30KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz orvos polgári jogi felelősségének elemző vizsgálata2015-06-30KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz orvos és az egészségügyi ellátórendszer kapcsolata és viszonyuk egymáshoz az orvosi felelőssége szempontjából2015-06-30KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz orvosi felelősség aspektusainak vizsgálata2015-06-30KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérBeveridge terv kialakulása, fejlődése és hatása a modern szociális jogi rendszerekre2015-06-30KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz orvos munkajogi felelősségének kérdése a betegellátással összefüggésben2015-06-30KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA szociális gondoskodás intézményi hátterének vizsgálata és fejlődésének bemutatása2015-06-30KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz orvos helye az egészségügyi rendszerben2015-06-30KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA modern magyar szociális ellátórendszer alakulása az 1990-as évektől napjainkig2015-06-30KREÁJ
Kun AttilaA munkáltatói utasítás, a munkáltatói szabályzatok és munkáltatói önszabályozás munkajogi szerepe2015-06-30KREÁJ
Kun AttilaA munkaviszony megszüntetetésének egyes kérdései2015-06-30KREÁJ
Kun AttilaAlapjogok a munkajogban2015-06-30KREÁJ
Kun AttilaA munkajogi kártérítési felelősség2015-06-30KREÁJ
Kun AttilaTransznacionális munkajogi kérdések2015-06-30KREÁJ
Kun AttilaEgyenlő bánásmód és munkajog2015-06-30KREÁJ
Kun AttilaA munkajog jogforrási rendszere2015-06-30KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterA versenykorlátozások jogának aktuális kérdései, különös tekintettel az európai és magyar joggyakorlatra2015-06-30KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterFelelősség a fedezetelvonásért2015-06-30KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterÉrdekalapú felelősség a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokért2015-06-30KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterTisztességtelen verseny2015-06-30KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterAz anyavállalat felelőssége a leányvállalat versenyjogba ütköző magatartásáért2015-06-30KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterFelelősség az elismert vállalatcsoporton belül2015-06-30KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterFogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok2015-06-30KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterTisztességtelen általános szerződési feltételek és kikötések2015-06-30KREÁJ
Nótári TamásA jogi és a vallási normarendszer elkülönülése és egymásra hatása az ősi római jogban2015-06-30KREÁJ
Nótári TamásA kereszténység erkölcsi rendszerének hatása a római jogalkotásra és jogi gondolkodásra2015-06-30KREÁJ
Nótári TamásA klasszikus római jog felelősségi rendjének egyes kérdései2015-06-30KREÁJ
Nótári TamásA felelősségi rend hatása a római "büntetőjog"-ra2015-06-30KREÁJ
Osztovits AndrásTársadalmi és jogi elvárások az igazságszolgáltatással szemben2015-06-30KREÁJ
Osztovits AndrásA tagállami bíróságok feladatai az uniós jog hatékony érvényesülésének biztosítása érdekében2015-06-30KREÁJ
Osztovits AndrásA tagállamok kártérítési felelőssége az uniós jogból eredő kötelezettségeik megsértéséért2015-06-30KREÁJ
Osztovits AndrásA lojalitás elve az Európai Unió jogában2015-06-30KREÁJ
Rixer ÁdámA civil szervezetek kapcsolata az állammal2015-06-30KREÁJ
Rixer ÁdámA jó állam formaváltozásai2015-06-30KREÁJ
Rixer ÁdámRoma érdekek megjelenítése a jogalkotásban2015-06-30KREÁJ
Rixer ÁdámA vallási szervezetek kapcsolata az állammal Magyarországon2015-06-30KREÁJ
Stipta István MihályAz európai közös jog 19. és 20. századi előzményei2015-06-30KREÁJ
Szabó ImreAz "ésszerű idő" a polgári perben2015-06-30KREÁJ
Szabó ImreAz alternatív vitarendezés lehetőségei polgári jogvitákban2015-06-30KREÁJ
Szalma JózsefSzubjektív és objektív felróhatóság a magyar bírói gyakorlatban2015-06-30KREÁJ
Szalma JózsefAz okozatosság mint felelősségi feltétel a deliktuális és a szerződési felelősség területén2015-06-30KREÁJ
Szalma JózsefPolgári és büntetőjogi felelősség egymástól való elválása2015-06-30KREÁJ
Szuchy RóbertEurópai energia jog2015-06-30KREÁJ
Szuchy RóbertA felelős vállalatirányítás elméleti és gyakorlati kérdései2015-06-30KREÁJ
Szuchy RóbertEnergiajogi szabályozás és a fenntartható fejlődés2015-06-30KREÁJ
Szuchy RóbertAz állam szabályozó szerepe az energiajogban2015-06-30KREÁJ
Törő CsabaAz EU politikai és gazdasági külkapcsolatainak uniós és nemzetközi jogi keretei, valamint ágazati és intézményi eszközei2015-06-30KREÁJ
Törő CsabaAz alapvető emberi jogok nemzetközi védelmének problémái fegyveres konfliktusok során2015-06-30KREÁJ
Törő CsabaA nemzetközi jogi normák kikényszeríthetőségének kérdései egyéni és kollektív ellenintézkedések alkalmazásával: az önsegély és szankciók alkalmazhatóságának kihívásai és2015-06-30KREÁJ
Bagdy EmőkePár és családmodellek, kapcsolati kultúra, generációs jellegzetességek napjainkban2015-04-30KRE
Bagdy EmőkeA pozitív pszichés működés intra- és interpszichés vonatkozásai az élettartamon át2015-04-30KRE
Bagdy EmőkeTranszperszonális (spirituális) pszichológia2015-04-30KRE
Bagdy EmőkeInteraktív tanítási, tanulási módszerek2015-04-30KRE
Bagdy EmőkeA természeti környezet bio-pszicho-szocio-spirituális hatásai2015-04-30KRE
Bagdy EmőkePárkapcsolatok dinamikája2015-04-30KRE
Bagdy EmőkeKultúra, értékek, személyiség és pszichológiai jóllét2015-04-30KRE
Bagdy EmőkePszichoszomatika és pszichoterápia, az elmélet és gyakorlat fejlődése2015-04-30KRE
Bagdy EmőkeIdentitásszerveződés a személyiségfejlődés tükrében2015-04-30KRE
Bagdy EmőkeKapcsolatvizsgálatok – a családi rendszer, a párkapcsolatok, valamint a baráti kapcsolatok vizsgálata2015-04-30KRE
Fabiny TiborMilton és a Biblia kapcsolata2015-04-30KRE
Fabiny TiborA Biblia és az irodalom2015-04-30KRE
Fabiny TiborEgy angolszász irodalmár-teológus életművének bemutatása és kritikai értékelése2015-04-30KRE
Fabiny TiborAz angol biblafordítás vitairodalma (Morus, Tyndale, Matthews Bible, King James Bible kialakulásának háttere)2015-04-30KRE
Fabiny TiborOlvasó-központú bibliai hermeneutika2015-04-30KRE
Fabiny TiborVallási fordulat a Shakespeare-kutatásban2015-04-30KRE
Fabiny TiborA 16. századi angol reformáció egy képviselőjének (pl. Tyndale, Frith, Barnes, Cranmer, Hooker) monografikus feldolgozása2015-04-30KRE
Fabiny TiborJonathan Edwards életművének kérdései2015-04-30KRE
Fabiny TiborFiguralizmus (tipológiai szimbolizmus) a Bibliában és az irodalomban2015-04-30KRE
Fabiny TiborAnglikán lelkiség és irodalom kérdései a 16-tól a 21. századig (Prof. Dr. habil.2015-04-30KRE
Fabiny TiborAz olvasás „teológiája” és a bibliaolvasás középkori és újkori módjai és hagyományai (lectio divina, Lector in fabula, etc.)2015-04-30KRE
Fóris ÁgotaA magyar terminológiai rendszer aktuális kérdéseinek vizsgálata2015-04-30KRE
Fóris ÁgotaA magyar és idegen nyelvek terminológiai rendszereinek összehasonlító vizsgálata2015-04-30KRE
Fóris ÁgotaLexikográfia a XXI. század változó világában2015-04-30KRE
Hansági ÁgnesKanonizációs folyamatok a 19-20. századi magyar irodalomban2015-04-30KRE
Hansági ÁgnesA regény a 19. század második felében2015-04-30KRE
Honti LászlóA magyar nyelvi identitás kialakulása2015-04-30KRE
Stekauer PavelSociolinguistic research into word-formation2015-04-30KRE
Stekauer PavelDerivational paradigms2015-04-30KRE
Stekauer PavelExocentric compounds2015-04-30KRE
Szabó AndrásSzenci Molnár Albert munkássága2015-04-30KRE
Szabó AndrásProtestáns neolatin irodalom a késő humanizmus korában2015-04-30KRE


2015. I. 14.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2015. február 20-án kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.1618 ( 2015. I. 20. )