Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Károli Gáspár Református Egyetem aktuális témakiírásai
A Károli Gáspár Református Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín
Birher NándorA szociális biztonságra törekvés a családi viszonyok tükrében2016-12-01KREÁJ
Boóc ÁdámA feltűnő értékaránytalanság mint jogintézmény jövője2016-12-01KREÁJ
Boóc ÁdámKözrend és kereskedelmi választottbíráskodás2016-12-01KREÁJ
Boóc ÁdámA kereskedelmi választottbíráskodás jogi értéktartalma és erkölcsi meghatározottsága2016-12-01KREÁJ
Bruhács JánosA nemzetközi szervezetek nemzetközi felelőssége.2016-12-01KREÁJ
Bruhács JánosA nemzeti felelősség szerepe a nemzetközi jogrendben2016-12-01KREÁJ
Bruhács Jánosa Nemzetközi Büntető Bíróság és gyakorlata2016-12-01KREÁJ
Csáki-Hatalovics GyulaA közigazgatás modernizációja2016-12-01KREÁJ
Cservák CsabaAz alapjogok szabályozása hazánkban és más államokban2016-12-01KREÁJ
Cservák CsabaKormány és parlament - hatalommegosztás vagy hatalomkoncentráció2016-12-01KREÁJ
Cservák CsabaNépek, nemzetiségek, kisebbségek2016-12-01KREÁJ
Cservák CsabaAlkotmánybírósági hatáskörök, különös tekintettel az alkotmányjogi panaszra2016-12-01KREÁJ
Cservák CsabaAlkotmánybíráskodás contra népszuverenitás2016-12-01KREÁJ
Cservák CsabaNépképviselet és nép előtti felelősség2016-12-01KREÁJ
Cservák CsabaA különböző jogági felelősségek alkotmányos alapjai2016-12-01KREÁJ
Cservák CsabaAz alapjogok érvényesítésének átfogó rendszere2016-12-01KREÁJ
Cservák CsabaKormányzati rendszerek és az Alaptörvény modellje2016-12-01KREÁJ
Czine ÁgnesA védő jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése a büntetőeljárásban2016-12-01KREÁJ
Czine ÁgnesA bizonyítékok értékelésének dilemmái2016-12-01KREÁJ
Czine ÁgnesA tisztességes eljárás kérdései és dilemmái a büntetőeljárásban2016-12-01KREÁJ
Czine ÁgnesA relatív eljárási szabálysértések és a tisztességes eljárás összefüggései2016-12-01KREÁJ
Czine ÁgnesA kártalanítás és a visszatérítés lehetőségei a büntetőeljárásban2016-12-01KREÁJ
Czine ÁgnesA büntetőjogi felelősségre vonás során az alapjogok megjelenése és érvényesülése2016-12-01KREÁJ
Deres PetronellaA beszámítási képességet érintő okok rendszere2016-12-01KREÁJ
Deres PetronellaAz erőszakos bűnözés aktuális kérdései, a megelőzés stratégiái2016-12-01KREÁJ
Domokos AndreaAlkotmányos büntetőjog2016-12-01KREÁJ
Domokos AndreaA szankciórendszer változásai a magyar büntetőjogban2016-12-01KREÁJ
Domokos AndreaSzegregáció és bűnözés2016-12-01KREÁJ
Domokos AndreaMorál és büntetőjog2016-12-01KREÁJ
Domokos AndreaBüntetőjogi kodifikációk Magyarországon2016-12-01KREÁJ
Fábián FerencHibás teljesítéssel okozott károkért való kártérítési felelősség2016-12-01KREÁJ
Fábián FerencVállalkozási szerződéshez kapcsolódó szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség2016-12-01KREÁJ
Grad-Gyenge AnikóA szellemi tulajdonjogi jogsértésekért való felelősség az Európai Unióban2016-12-01KREÁJ
Grad-Gyenge AnikóFelelősség a szellemi tulajdonjogi jogsértésekért2016-12-01KREÁJ
Grad-Gyenge AnikóA szerzői és szomszédos jogok uniós és nemzetközi védelme, érvényesítése a digitális világban.2016-12-01KREÁJ
Grad-Gyenge AnikóA szerződéses felelősség egyes kérdései a felhasználási szerződésekkel kapcsolatos szerződésszegések esetén2016-12-01KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérBeveridge terv kialakulása, fejlődése és hatása a modern szociális jogi rendszerekre2016-12-01KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA jóléti állam szociális rendszere2016-12-01KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz orvosi felelősség aspektusainak vizsgálata2016-12-01KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA szociális gondoskodás intézményi hátterének vizsgálata és fejlődésének bemutatása2016-12-01KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz orvos és az egészségügyi ellátórendszer kapcsolata és viszonyuk egymáshoz az orvosi felelőssége szempontjából2016-12-01KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz orvos polgári jogi felelősségének elemző vizsgálata2016-12-01KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA Bismarcki társadalombiztosítási rendszer kialakulása és fejlődése2016-12-01KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz orvos helye az egészségügyi rendszerben2016-12-01KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA szociális gondoskodás kezdeteinek vizsgálata2016-12-01KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz ipari forradalmak hatásának vizsgálata a szociális gondoskodás fejlődése tekintetében2016-12-01KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz orvos munkajogi felelősségének kérdése a betegellátással összefüggésben2016-12-01KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA modern magyar szociális ellátórendszer alakulása az 1990-as évektől napjainkig2016-12-01KREÁJ
Kengyel MiklósEurópai polgári eljárásjog ‒ igazságügyi együttműködés az Európai Unióban2016-12-01KREÁJ
Kengyel MiklósA bírói hatalom és a felek rendelkezési joga a polgári perben2016-12-01KREÁJ
Kun AttilaA munkaviszony megszüntetetésének egyes kérdései2016-12-01KREÁJ
Kun AttilaA munkajog jogforrási rendszere2016-12-01KREÁJ
Kun AttilaTransznacionális munkajogi kérdések2016-12-01KREÁJ
Kun AttilaEgyenlő bánásmód és munkajog2016-12-01KREÁJ
Kun AttilaAtipikus munkaviszonyok2016-12-01KREÁJ
Kun AttilaA munkáltatói utasítás, a munkáltatói szabályzatok és munkáltatói önszabályozás munkajogi szerepe2016-12-01KREÁJ
Kun AttilaAlapjogok a munkajogban2016-12-01KREÁJ
Kun AttilaA munkajogi kártérítési felelősség2016-12-01KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterAz anyavállalat felelőssége a leányvállalat versenyjogba ütköző magatartásáért2016-12-01KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterFelelősség az elismert vállalatcsoporton belül2016-12-01KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterFogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok2016-12-01KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterTisztességtelen általános szerződési feltételek és kikötések2016-12-01KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterTisztességtelen verseny2016-12-01KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterA versenykorlátozások jogának aktuális kérdései, különös tekintettel az európai és magyar joggyakorlatra2016-12-01KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterFelelősség a fedezetelvonásért2016-12-01KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterÉrdekalapú felelősség a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokért2016-12-01KREÁJ
Móré SándorAz önkormányzati (közösségi) rendészet lehetőségei2016-12-01KREÁJ
Móré SándorA nemzetiségi önkormányzati rendszer. A nemzetiségi önkormányzatok kapcsolata a helyi önkormányzatokkal2016-12-01KREÁJ
Móré SándorA szabálysértési felelősség aspektusainak vizsgálata2016-12-01KREÁJ
Osztovits AndrásA tagállamok kártérítési felelőssége az uniós jogból eredő kötelezettségeik megsértéséért2016-12-01KREÁJ
Osztovits AndrásA polgári perrendtartás modelljei2016-12-01KREÁJ
Osztovits AndrásA tagállami bíróságok feladatai az uniós jog hatékony érvényesülésének biztosítása érdekében2016-12-01KREÁJ
Osztovits AndrásA lojalitás elve az Európai Unió jogában2016-12-01KREÁJ
Osztovits AndrásA tagállami bíróságok feladatai az uniós jog hatékony érvényesülésének biztosítása érdekében2016-12-01KREÁJ
Osztovits AndrásTársadalmi és jogi elvárások az igazságszolgáltatással szemben2016-12-01KREÁJ
Rixer ÁdámRoma érdekek megjelenítése a jogalkotásban2016-12-01KREÁJ
Rixer ÁdámRendészeti igazgatás2016-12-01KREÁJ
Rixer ÁdámA jó állam formaváltozásai2016-12-01KREÁJ
Rixer ÁdámA vallási szervezetek kapcsolata az állammal Magyarországon2016-12-01KREÁJ
Rixer ÁdámA civil szervezetek kapcsolata az állammal2016-12-01KREÁJ
Stipta István MihályAz európai közös jog 19. és 20. századi előzményei2016-12-01KREÁJ
Szabó ZsoltParlamenti eljárásjog: a parlamenti házszabály jogi természete és szabályozási tárgyai2016-12-01KREÁJ
Szabó ZsoltA parlament funkciók és a kormányforma összefüggései, különös tekintettel a parlamenti ellenőrzésre2016-12-01KREÁJ
Szabó ZsoltA parlament működésének alkotmányossága2016-12-01KREÁJ
Szabó ZsoltA törvényalkotási eljárás folyamata, kritériumai nemzetközi összehasonlításban2016-12-01KREÁJ
Szabó ImreAz "ésszerű idő" a polgári perben2016-12-01KREÁJ
Szabó ZsoltAz Európai Uniós források jogi kérdései2016-12-01KREÁJ
Szabó ImreAz alternatív vitarendezés lehetőségei polgári jogvitákban2016-12-01KREÁJ
Szalma JózsefAz okozatosság mint felelősségi feltétel a deliktuális és a szerződési felelősség területén2016-12-01KREÁJ
Szalma JózsefSzubjektív és objektív felróhatóság a magyar bírói gyakorlatban2016-12-01KREÁJ
Szalma JózsefPolgári és büntetőjogi felelősség egymástól való elválása2016-12-01KREÁJ
Szuchy RóbertAz Energiaunió fejlődésének lehetséges irányai az Európai Unióban2016-12-01KREÁJ
Szuchy RóbertEnergiajogi szabályozás és a fenntartható fejlődés2016-12-01KREÁJ
Szuchy RóbertVillamosenergetikai piacszabályozás az EU-ban és Magyarországon2016-12-01KREÁJ
Szuchy RóbertA felelős vállalatirányítás elméleti és gyakorlati kérdései2016-12-01KREÁJ
Szuchy RóbertEurópai energia jog2016-12-01KREÁJ
Szuchy RóbertAz Energiaunió elsődleges prioritásai és hatása az egyes tagállamokra2016-12-01KREÁJ
Szuchy RóbertAz állam szabályozó szerepe az energiajogban2016-12-01KREÁJ
Tomka JánosA vezetői etika és a vezető figyelem irányítási képességének kölcsönhatása2016-12-01KREÁJ
Tomka JánosA vezető erkölcsi ítéletalkotási gyakorlatának hatása a szervezeti tudásmegosztásra2016-12-01KREÁJ

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.2290 ( 2016. X. 03. )