Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Károli Gáspár Református Egyetem aktuális témakiírásai
A Károli Gáspár Református Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín
Bagdy EmőkeIdentitásszerveződés a személyiségfejlődés tükrében2016-08-31KRE
Bagdy EmőkeInteraktív tanítási, tanulási módszerek2016-08-31KRE
Bagdy EmőkeKapcsolatvizsgálatok – a családi rendszer, a párkapcsolatok, valamint a baráti kapcsolatok vizsgálata2016-08-31KRE
Bagdy EmőkeTranszperszonális (spirituális) pszichológia2016-08-31KRE
Bagdy EmőkeA pozitív pszichés működés intra- és interpszichés vonatkozásai az élettartamon át2016-08-31KRE
Bagdy EmőkeKultúra, értékek, személyiség és pszichológiai jóllét2016-08-31KRE
Bagdy EmőkePár és családmodellek, kapcsolati kultúra, generációs jellegzetességek napjainkban2016-08-31KRE
Bagdy EmőkePszichoszomatika és pszichoterápia, az elmélet és gyakorlat fejlődése2016-08-31KRE
Bagdy EmőkePárkapcsolatok dinamikája2016-08-31KRE
Bagdy EmőkeA természeti környezet bio-pszicho-szocio-spirituális hatásai2016-08-31KRE
Fabiny TiborEgy angolszász irodalmár-teológus életművének bemutatása és kritikai értékelése2016-08-31KRE
Fabiny TiborAz angol biblafordítás vitairodalma (Morus, Tyndale, Matthews Bible, King James Bible kialakulásának háttere)2016-08-31KRE
Fabiny TiborAz olvasás „teológiája” és a bibliaolvasás középkori és újkori módjai és hagyományai (lectio divina, Lector in fabula, etc.)2016-08-31KRE
Fabiny TiborVallási fordulat a Shakespeare-kutatásban2016-08-31KRE
Fabiny TiborJonathan Edwards életművének kérdései2016-08-31KRE
Fabiny TiborFiguralizmus (tipológiai szimbolizmus) a Bibliában és az irodalomban2016-08-31KRE
Fabiny TiborOlvasó-központú bibliai hermeneutika2016-08-31KRE
Fabiny TiborAnglikán lelkiség és irodalom kérdései a 16-tól a 21. századig (Prof. Dr. habil.2016-08-31KRE
Fabiny TiborA 16. századi angol reformáció egy képviselőjének (pl. Tyndale, Frith, Barnes, Cranmer, Hooker) monografikus feldolgozása2016-08-31KRE
Fabiny TiborMilton és a Biblia kapcsolata2016-08-31KRE
Fabiny TiborA Biblia és az irodalom2016-08-31KRE
Fóris ÁgotaA magyar és idegen nyelvek terminológiai rendszereinek összehasonlító vizsgálata2016-08-31KRE
Fóris ÁgotaLexikográfia a XXI. század változó világában2016-08-31KRE
Fóris ÁgotaA magyar terminológiai rendszer aktuális kérdéseinek vizsgálata2016-08-31KRE
Hansági ÁgnesA regény a 19. század második felében2016-08-31KRE
Hansági ÁgnesKanonizációs folyamatok a 19-20. századi magyar irodalomban2016-08-31KRE
Honti LászlóA magyar nyelvi identitás kialakulása2016-08-31KRE
Kontra MiklósNyelvpedagógiai kérdések2016-08-31KRE
Kontra MiklósNyelvpolitikai vizsgálatok2016-08-31KRE
Kovács EditEtikai narratívák a német nyelvű irodalmakban2016-08-31KRE
Stekauer PavelSociolinguistic research into word-formation2016-08-31KRE
Stekauer PavelDerivational paradigms2016-08-31KRE
Stekauer PavelExocentric compounds2016-08-31KRE
Szabó AndrásProtestáns neolatin irodalom a késő humanizmus korában2016-08-31KRE
Szabó AndrásÖnéletrajz, napló, én-irodalom2016-08-31KRE
Szabó AndrásMagyar diákok németországi peregrinációja a 16–18. században2016-08-31KRE
Szabó AndrásSzenci Molnár Albert munkássága2016-08-31KRE
Vajda ZsuzsannaAz intelligencia fogalma, mérése, az IQ viták2016-08-31KRE
Vajda ZsuzsannaDigitális bennszülöttek ‒ a médiumok hatása a szocializációra2016-08-31KRE
Vajda ZsuzsannaFelnőttkor és öregedés a 21. században2016-08-31KRE
Vassányi MiklósA bibliai szövegértelmezés, a biblikus hermeneutika klasszikusai, különös tekintettel a görög hagyományra (Areopagita Dénes és Hitvalló Maximos)2016-08-31KRE
Birher NándorA szociális biztonságra törekvés a családi viszonyok tükrében2016-12-01KREÁJ
Boóc ÁdámA feltűnő értékaránytalanság mint jogintézmény jövője2016-12-01KREÁJ
Boóc ÁdámKözrend és kereskedelmi választottbíráskodás2016-12-01KREÁJ
Boóc ÁdámA kereskedelmi választottbíráskodás jogi értéktartalma és erkölcsi meghatározottsága2016-12-01KREÁJ
Bruhács JánosA nemzetközi szervezetek nemzetközi felelőssége.2016-12-01KREÁJ
Bruhács JánosA nemzeti felelősség szerepe a nemzetközi jogrendben2016-12-01KREÁJ
Bruhács Jánosa Nemzetközi Büntető Bíróság és gyakorlata2016-12-01KREÁJ
Csáki-Hatalovics GyulaA közigazgatás modernizációja2016-12-01KREÁJ
Cservák CsabaAz alapjogok szabályozása hazánkban és más államokban2016-12-01KREÁJ
Cservák CsabaKormány és parlament - hatalommegosztás vagy hatalomkoncentráció2016-12-01KREÁJ
Cservák CsabaNépek, nemzetiségek, kisebbségek2016-12-01KREÁJ
Cservák CsabaAlkotmánybírósági hatáskörök, különös tekintettel az alkotmányjogi panaszra2016-12-01KREÁJ
Cservák CsabaAlkotmánybíráskodás contra népszuverenitás2016-12-01KREÁJ
Cservák CsabaNépképviselet és nép előtti felelősség2016-12-01KREÁJ
Cservák CsabaA különböző jogági felelősségek alkotmányos alapjai2016-12-01KREÁJ
Cservák CsabaAz alapjogok érvényesítésének átfogó rendszere2016-12-01KREÁJ
Cservák CsabaKormányzati rendszerek és az Alaptörvény modellje2016-12-01KREÁJ
Czine ÁgnesA védő jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése a büntetőeljárásban2016-12-01KREÁJ
Czine ÁgnesA bizonyítékok értékelésének dilemmái2016-12-01KREÁJ
Czine ÁgnesA tisztességes eljárás kérdései és dilemmái a büntetőeljárásban2016-12-01KREÁJ
Czine ÁgnesA relatív eljárási szabálysértések és a tisztességes eljárás összefüggései2016-12-01KREÁJ
Czine ÁgnesA kártalanítás és a visszatérítés lehetőségei a büntetőeljárásban2016-12-01KREÁJ
Czine ÁgnesA büntetőjogi felelősségre vonás során az alapjogok megjelenése és érvényesülése2016-12-01KREÁJ
Deres PetronellaA beszámítási képességet érintő okok rendszere2016-12-01KREÁJ
Deres PetronellaAz erőszakos bűnözés aktuális kérdései, a megelőzés stratégiái2016-12-01KREÁJ
Domokos AndreaAlkotmányos büntetőjog2016-12-01KREÁJ
Domokos AndreaA szankciórendszer változásai a magyar büntetőjogban2016-12-01KREÁJ
Domokos AndreaSzegregáció és bűnözés2016-12-01KREÁJ
Domokos AndreaMorál és büntetőjog2016-12-01KREÁJ
Domokos AndreaBüntetőjogi kodifikációk Magyarországon2016-12-01KREÁJ
Fábián FerencHibás teljesítéssel okozott károkért való kártérítési felelősség2016-12-01KREÁJ
Fábián FerencVállalkozási szerződéshez kapcsolódó szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség2016-12-01KREÁJ
Grad-Gyenge AnikóA szellemi tulajdonjogi jogsértésekért való felelősség az Európai Unióban2016-12-01KREÁJ
Grad-Gyenge AnikóFelelősség a szellemi tulajdonjogi jogsértésekért2016-12-01KREÁJ
Grad-Gyenge AnikóA szerzői és szomszédos jogok uniós és nemzetközi védelme, érvényesítése a digitális világban.2016-12-01KREÁJ
Grad-Gyenge AnikóA szerződéses felelősség egyes kérdései a felhasználási szerződésekkel kapcsolatos szerződésszegések esetén2016-12-01KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérBeveridge terv kialakulása, fejlődése és hatása a modern szociális jogi rendszerekre2016-12-01KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA jóléti állam szociális rendszere2016-12-01KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz orvosi felelősség aspektusainak vizsgálata2016-12-01KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA szociális gondoskodás intézményi hátterének vizsgálata és fejlődésének bemutatása2016-12-01KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz orvos és az egészségügyi ellátórendszer kapcsolata és viszonyuk egymáshoz az orvosi felelőssége szempontjából2016-12-01KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz orvos polgári jogi felelősségének elemző vizsgálata2016-12-01KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA Bismarcki társadalombiztosítási rendszer kialakulása és fejlődése2016-12-01KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz orvos helye az egészségügyi rendszerben2016-12-01KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA szociális gondoskodás kezdeteinek vizsgálata2016-12-01KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz ipari forradalmak hatásának vizsgálata a szociális gondoskodás fejlődése tekintetében2016-12-01KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz orvos munkajogi felelősségének kérdése a betegellátással összefüggésben2016-12-01KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA modern magyar szociális ellátórendszer alakulása az 1990-as évektől napjainkig2016-12-01KREÁJ
Kengyel MiklósEurópai polgári eljárásjog ‒ igazságügyi együttműködés az Európai Unióban2016-12-01KREÁJ
Kengyel MiklósA bírói hatalom és a felek rendelkezési joga a polgári perben2016-12-01KREÁJ
Kun AttilaA munkaviszony megszüntetetésének egyes kérdései2016-12-01KREÁJ
Kun AttilaA munkajog jogforrási rendszere2016-12-01KREÁJ
Kun AttilaTransznacionális munkajogi kérdések2016-12-01KREÁJ
Kun AttilaEgyenlő bánásmód és munkajog2016-12-01KREÁJ
Kun AttilaAtipikus munkaviszonyok2016-12-01KREÁJ
Kun AttilaA munkáltatói utasítás, a munkáltatói szabályzatok és munkáltatói önszabályozás munkajogi szerepe2016-12-01KREÁJ
Kun AttilaAlapjogok a munkajogban2016-12-01KREÁJ
Kun AttilaA munkajogi kártérítési felelősség2016-12-01KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterAz anyavállalat felelőssége a leányvállalat versenyjogba ütköző magatartásáért2016-12-01KREÁJ

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.2244 ( 2016. VII. 21. )