Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Károli Gáspár Református Egyetem aktuális témakiírásai
A Károli Gáspár Református Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín
Antalóczy PéterA modern erkölcsfilozófiák összehasonlító elemzése2015-06-30KREÁJ
Antalóczy PéterA jog és erkölcs viszonya2015-06-30KREÁJ
Birher NándorA szociális biztonságra törekvés a családi viszonyok tükrében2015-06-30KREÁJ
Bruhács JánosA nemzeti felelősség szerepe a nemzetközi jogrendben2015-06-30KREÁJ
Bruhács JánosA nemzetközi szervezetek nemzetközi felelőssége.2015-06-30KREÁJ
Bruhács Jánosa Nemzetközi Büntető Bíróság és gyakorlata2015-06-30KREÁJ
Cservák CsabaA különböző jogági felelősségek alkotmányos alapjai2015-06-30KREÁJ
Cservák CsabaNépek, nemzetiségek, kisebbségek2015-06-30KREÁJ
Cservák CsabaKormányzati rendszerek és az Alaptörvény modellje2015-06-30KREÁJ
Cservák CsabaAlkotmánybírósági hatáskörök, különös tekintettel az alkotmányjogi panaszra2015-06-30KREÁJ
Cservák CsabaAz alapjogok szabályozása hazánkban és más államokban2015-06-30KREÁJ
Cservák CsabaKormány és parlament - hatalommegosztás vagy hatalomkoncentráció2015-06-30KREÁJ
Cservák CsabaAz alapjogok érvényesítésének átfogó rendszere2015-06-30KREÁJ
Cservák CsabaAlkotmánybíráskodás contra népszuverenitás2015-06-30KREÁJ
Cservák CsabaNépképviselet és nép előtti felelősség2015-06-30KREÁJ
Deres PetronellaAz erőszakos bűnözés aktuális kérdései, a megelőzés stratégiái2015-06-30KREÁJ
Deres PetronellaA beszámítási képességet érintő okok rendszere2015-06-30KREÁJ
Domokos AndreaMorál és büntetőjog2015-06-30KREÁJ
Domokos AndreaBüntetőjogi kodifikációk Magyarországon2015-06-30KREÁJ
Domokos AndreaAlkotmányos büntetőjog2015-06-30KREÁJ
Domokos AndreaA szankciórendszer változásai a magyar büntetőjogban2015-06-30KREÁJ
Domokos AndreaSzegregáció és bűnözés2015-06-30KREÁJ
Grad-Gyenge AnikóA szellemi tulajdonjogi jogsértésekért való felelősség az Európai Unióban2015-06-30KREÁJ
Grad-Gyenge AnikóFelelősség a szellemi tulajdonjogi jogsértésekért2015-06-30KREÁJ
Grad-Gyenge AnikóA szerződéses felelősség egyes kérdései a felhasználási szerződésekkel kapcsolatos szerződésszegések esetén2015-06-30KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz ipari forradalmak hatásának vizsgálata a szociális gondoskodás fejlődése tekintetében2015-06-30KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz orvos és az egészségügyi ellátórendszer kapcsolata és viszonyuk egymáshoz az orvosi felelőssége szempontjából2015-06-30KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz orvosi felelősség aspektusainak vizsgálata2015-06-30KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA Bismarcki társadalombiztosítási rendszer kialakulása és fejlődése2015-06-30KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz orvos helye az egészségügyi rendszerben2015-06-30KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA jóléti állam szociális rendszere2015-06-30KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz orvos munkajogi felelősségének kérdése a betegellátással összefüggésben2015-06-30KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA modern magyar szociális ellátórendszer alakulása az 1990-as évektől napjainkig2015-06-30KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérBeveridge terv kialakulása, fejlődése és hatása a modern szociális jogi rendszerekre2015-06-30KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz orvos polgári jogi felelősségének elemző vizsgálata2015-06-30KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA szociális gondoskodás kezdeteinek vizsgálata2015-06-30KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA szociális gondoskodás intézményi hátterének vizsgálata és fejlődésének bemutatása2015-06-30KREÁJ
Kun AttilaA munkáltatói utasítás, a munkáltatói szabályzatok és munkáltatói önszabályozás munkajogi szerepe2015-06-30KREÁJ
Kun AttilaA munkaviszony megszüntetetésének egyes kérdései2015-06-30KREÁJ
Kun AttilaAlapjogok a munkajogban2015-06-30KREÁJ
Kun AttilaA munkajogi kártérítési felelősség2015-06-30KREÁJ
Kun AttilaEgyenlő bánásmód és munkajog2015-06-30KREÁJ
Kun AttilaA munkajog jogforrási rendszere2015-06-30KREÁJ
Kun AttilaTransznacionális munkajogi kérdések2015-06-30KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterTisztességtelen általános szerződési feltételek és kikötések2015-06-30KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterA versenykorlátozások jogának aktuális kérdései, különös tekintettel az európai és magyar joggyakorlatra2015-06-30KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterFelelősség a fedezetelvonásért2015-06-30KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterTisztességtelen verseny2015-06-30KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterÉrdekalapú felelősség a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokért2015-06-30KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterFelelősség az elismert vállalatcsoporton belül2015-06-30KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterAz anyavállalat felelőssége a leányvállalat versenyjogba ütköző magatartásáért2015-06-30KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterFogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok2015-06-30KREÁJ
Nótári TamásA klasszikus római jog felelősségi rendjének egyes kérdései2015-06-30KREÁJ
Nótári TamásA felelősségi rend hatása a római "büntetőjog"-ra2015-06-30KREÁJ
Nótári TamásA jogi és a vallási normarendszer elkülönülése és egymásra hatása az ősi római jogban2015-06-30KREÁJ
Nótári TamásA kereszténység erkölcsi rendszerének hatása a római jogalkotásra és jogi gondolkodásra2015-06-30KREÁJ
Osztovits AndrásA tagállamok kártérítési felelőssége az uniós jogból eredő kötelezettségeik megsértéséért2015-06-30KREÁJ
Osztovits AndrásA lojalitás elve az Európai Unió jogában2015-06-30KREÁJ
Osztovits AndrásA polgári perrendtartás modelljei2015-06-30KREÁJ
Osztovits AndrásA tagállami bíróságok feladatai az uniós jog hatékony érvényesülésének biztosítása érdekében2015-06-30KREÁJ
Osztovits AndrásA tagállami bíróságok feladatai az uniós jog hatékony érvényesülésének biztosítása érdekében2015-06-30KREÁJ
Palásti Gábor PéterA lex mercatoria alkalmazási köre, joggyakorlata tendenciái2015-06-30KREÁJ
Palásti Gábor PéterNemzetközi kereskedelmi szerződések nemzetközi magánjogi vetületei tendenciái2015-06-30KREÁJ
Palásti Gábor PéterAz európai nemzetközi magánjog fejlődési tendenciái2015-06-30KREÁJ
Palásti Gábor PéterA külföldi befektetésekkel kapcsolatos, tulajdon elvonással összefüggő igények nemzetközi vitarendezésének egyes speciális kérdései tendenciái2015-06-30KREÁJ
Palásti Gábor PéterEgyes elvonatkoztató joghatósági okok elmélete és gyakorlata tendenciái2015-06-30KREÁJ
Pulay GyulaA közpénzügyi szabályozással szembeni etikai és közgazdasági követelmények2015-06-30KREÁJ
Pulay GyulaÉrtékközpontúak-e az Európai Unió egyes szakpolitikái?2015-06-30KREÁJ
Rixer ÁdámRoma érdekek megjelenítése a jogalkotásban2015-06-30KREÁJ
Rixer ÁdámA vallási szervezetek kapcsolata az állammal Magyarországon2015-06-30KREÁJ
Rixer ÁdámRendészeti igazgatás2015-06-30KREÁJ
Rixer ÁdámA civil szervezetek kapcsolata az állammal2015-06-30KREÁJ
Rixer ÁdámA jó állam formaváltozásai2015-06-30KREÁJ
Stipta István MihályAz európai közös jog 19. és 20. századi előzményei2015-06-30KREÁJ
Szabó ImreAz alternatív vitarendezés lehetőségei polgári jogvitákban2015-06-30KREÁJ
Szabó ImreAz "ésszerű idő" a polgári perben2015-06-30KREÁJ
Szalma JózsefAz okozatosság mint felelősségi feltétel a deliktuális és a szerződési felelősség területén2015-06-30KREÁJ
Szalma JózsefPolgári és büntetőjogi felelősség egymástól való elválása2015-06-30KREÁJ
Szalma JózsefSzubjektív és objektív felróhatóság a magyar bírói gyakorlatban2015-06-30KREÁJ
Szuchy RóbertEurópai energia jog2015-06-30KREÁJ
Szuchy RóbertAz állam szabályozó szerepe az energiajogban2015-06-30KREÁJ
Szuchy RóbertA felelős vállalatirányítás elméleti és gyakorlati kérdései2015-06-30KREÁJ
Szuchy RóbertEnergiajogi szabályozás és a fenntartható fejlődés2015-06-30KREÁJ
Tomka JánosA vezető erkölcsi ítéletalkotási gyakorlatának hatása a szervezeti tudásmegosztásra2015-06-30KREÁJ
Tomka JánosA vezetői etika és a vezető figyelem irányítási képességének kölcsönhatása2015-06-30KREÁJ
Törő CsabaAz alapvető emberi jogok nemzetközi védelmének problémái fegyveres konfliktusok során2015-06-30KREÁJ
Törő CsabaAz EU politikai és gazdasági külkapcsolatainak uniós és nemzetközi jogi keretei, valamint ágazati és intézményi eszközei2015-06-30KREÁJ
Törő CsabaA nemzetközi jogi normák kikényszeríthetőségének kérdései egyéni és kollektív ellenintézkedések alkalmazásával: az önsegély és szankciók alkalmazhatóságának kihívásai és2015-06-30KREÁJ
Tóth AndrásVersenyszabályozás2015-06-30KREÁJ
Tóth AndrásElektronikus hírközlésjog2015-06-30KREÁJ
Tóth J. ZoltánEmberi jogok2015-06-30KREÁJ
Tóth J. ZoltánModern amerikai jog- és államelméleti irányzatok2015-06-30KREÁJ
Tóth J. ZoltánA jog és erkölcs kapcsolata2015-06-30KREÁJ
Tóth J. ZoltánA bírói jogértelmezés és jogalkalmazás kérdései2015-06-30KREÁJ
Tóth J. ZoltánAz élethez való jog és az azt korlátozó egyes jogintézmények jogelméleti és alkotmányjogi kérdései2015-06-30KREÁJ
Tóth J. ZoltánA jogalkotás, jogalkalmazás és alkotmánybíráskodás kapcsolata2015-06-30KREÁJ

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.1763 ( 2015. IV. 30. )