Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Károli Gáspár Református Egyetem aktuális témakiírásai
A Károli Gáspár Református Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín
Antalóczy PéterA jog és erkölcs viszonya2014-12-31KREÁJ
Antalóczy PéterA modern erkölcsfilozófiák összehasonlító elemzése2014-12-31KREÁJ
Boóc ÁdámKözrend és kereskedelmi választottbíráskodás2014-12-31KREÁJ
Boóc ÁdámA kereskedelmi választottbíráskodás jogi értéktartalma és erkölcsi meghatározottsága2014-12-31KREÁJ
Boóc ÁdámA feltűnő értékaránytalanság mint jogintézmény jövője2014-12-31KREÁJ
Bruhács JánosA nemzetközi szervezetek nemzetközi felelőssége.2014-12-31KREÁJ
Bruhács JánosA nemzeti felelősség szerepe a nemzetközi jogrendben2014-12-31KREÁJ
Bruhács Jánosa Nemzetközi Büntető Bíróság és gyakorlata2014-12-31KREÁJ
Cservák CsabaNépek, nemzetiségek, kisebbségek2014-12-31KREÁJ
Cservák CsabaKormányzati rendszerek és az Alaptörvény modellje2014-12-31KREÁJ
Cservák CsabaAlkotmánybírósági hatáskörök, különös tekintettel az alkotmányjogi panaszra2014-12-31KREÁJ
Cservák CsabaKormány és parlament - hatalommegosztás vagy hatalomkoncentráció2014-12-31KREÁJ
Cservák CsabaAlkotmánybíráskodás contra népszuverenitás2014-12-31KREÁJ
Cservák CsabaAz alapjogok érvényesítésének átfogó rendszere2014-12-31KREÁJ
Cservák CsabaA különböző jogági felelősségek alkotmányos alapjai2014-12-31KREÁJ
Cservák CsabaAz alapjogok szabályozása hazánkban és más államokban2014-12-31KREÁJ
Cservák CsabaNépképviselet és nép előtti felelősség2014-12-31KREÁJ
Deres PetronellaAz erőszakos bűnözés aktuális kérdései, a megelőzés stratégiái2014-12-31KREÁJ
Deres PetronellaA beszámítási képességet érintő okok rendszere2014-12-31KREÁJ
Domokos AndreaAlkotmányos büntetőjog2014-12-31KREÁJ
Domokos AndreaA szankciórendszer változásai a magyar büntetőjogban2014-12-31KREÁJ
Domokos AndreaMorál és büntetőjog2014-12-31KREÁJ
Domokos AndreaSzegregáció és bűnözés2014-12-31KREÁJ
Domokos AndreaBüntetőjogi kodifikációk Magyarországon2014-12-31KREÁJ
Fábián FerencVállalkozási szerződéshez kapcsolódó szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség2014-12-31KREÁJ
Fábián FerencHibás teljesítéssel okozott károkért való kártérítési felelősség2014-12-31KREÁJ
Grad-Gyenge AnikóA szellemi tulajdonjogi jogsértésekért való felelősség az Európai Unióban2014-12-31KREÁJ
Grad-Gyenge AnikóA szerződéses felelősség egyes kérdései a felhasználási szerződésekkel kapcsolatos szerződésszegések esetén2014-12-31KREÁJ
Grad-Gyenge AnikóFelelősség a szellemi tulajdonjogi jogsértésekért2014-12-31KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz orvos és az egészségügyi ellátórendszer kapcsolata és viszonyuk egymáshoz az orvosi felelőssége szempontjából2014-12-31KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA modern magyar szociális ellátórendszer alakulása az 1990-as évektől napjainkig2014-12-31KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA szociális gondoskodás intézményi hátterének vizsgálata és fejlődésének bemutatása2014-12-31KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz orvosi felelősség aspektusainak vizsgálata2014-12-31KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA Bismarcki társadalombiztosítási rendszer kialakulása és fejlődése2014-12-31KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz orvos helye az egészségügyi rendszerben2014-12-31KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA jóléti állam szociális rendszere2014-12-31KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA szociális gondoskodás kezdeteinek vizsgálata2014-12-31KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz orvos munkajogi felelősségének kérdése a betegellátással összefüggésben2014-12-31KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz ipari forradalmak hatásának vizsgálata a szociális gondoskodás fejlődése tekintetében2014-12-31KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz orvos polgári jogi felelősségének elemző vizsgálata2014-12-31KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérBeveridge terv kialakulása, fejlődése és hatása a modern szociális jogi rendszerekre2014-12-31KREÁJ
Kun AttilaA munkajog jogforrási rendszere2014-12-31KREÁJ
Kun AttilaA munkaviszony megszüntetetésének egyes kérdései2014-12-31KREÁJ
Kun AttilaEgyenlő bánásmód és munkajog2014-12-31KREÁJ
Kun AttilaTransznacionális munkajogi kérdések2014-12-31KREÁJ
Kun AttilaA munkáltatói utasítás, a munkáltatói szabályzatok és munkáltatói önszabályozás munkajogi szerepe2014-12-31KREÁJ
Kun AttilaAlapjogok a munkajogban2014-12-31KREÁJ
Kun AttilaA munkajogi kártérítési felelősség2014-12-31KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterFogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok2014-12-31KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterFelelősség a fedezetelvonásért2014-12-31KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterTisztességtelen verseny2014-12-31KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterA versenykorlátozások jogának aktuális kérdései, különös tekintettel az európai és magyar joggyakorlatra2014-12-31KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterFelelősség az elismert vállalatcsoporton belül2014-12-31KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterTisztességtelen általános szerződési feltételek és kikötések2014-12-31KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterÉrdekalapú felelősség a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokért2014-12-31KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterAz anyavállalat felelőssége a leányvállalat versenyjogba ütköző magatartásáért2014-12-31KREÁJ
Nótári TamásA kereszténység erkölcsi rendszerének hatása a római jogalkotásra és jogi gondolkodásra2014-12-31KREÁJ
Nótári TamásA felelősségi rend hatása a római "büntetőjog"-ra2014-12-31KREÁJ
Nótári TamásA klasszikus római jog felelősségi rendjének egyes kérdései2014-12-31KREÁJ
Nótári TamásA jogi és a vallási normarendszer elkülönülése és egymásra hatása az ősi római jogban2014-12-31KREÁJ
Osztovits AndrásA tagállamok kártérítési felelőssége az uniós jogból eredő kötelezettségeik megsértéséért2014-12-31KREÁJ
Osztovits AndrásA lojalitás elve az Európai Unió jogában2014-12-31KREÁJ
Osztovits AndrásTársadalmi és jogi elvárások az igazságszolgáltatással szemben2014-12-31KREÁJ
Osztovits AndrásA tagállami bíróságok feladatai az uniós jog hatékony érvényesülésének biztosítása érdekében2014-12-31KREÁJ
Palásti Gábor PéterEgyes elvonatkoztató joghatósági okok elmélete és gyakorlata tendenciái2014-12-31KREÁJ
Palásti Gábor PéterA külföldi befektetésekkel kapcsolatos, tulajdon elvonással összefüggő igények nemzetközi vitarendezésének egyes speciális kérdései tendenciái2014-12-31KREÁJ
Palásti Gábor PéterA lex mercatoria alkalmazási köre, joggyakorlata tendenciái2014-12-31KREÁJ
Palásti Gábor PéterNemzetközi kereskedelmi szerződések nemzetközi magánjogi vetületei tendenciái2014-12-31KREÁJ
Palásti Gábor PéterAz európai nemzetközi magánjog fejlődési tendenciái2014-12-31KREÁJ
Pulay GyulaÉrtékközpontúak-e az Európai Unió egyes szakpolitikái?2014-12-31KREÁJ
Pulay GyulaA közpénzügyi szabályozással szembeni etikai és közgazdasági követelmények2014-12-31KREÁJ
Rixer ÁdámRoma érdekek megjelenítése a jogalkotásban2014-12-31KREÁJ
Rixer ÁdámA jó állam formaváltozásai2014-12-31KREÁJ
Rixer ÁdámA vallási szervezetek kapcsolata az állammal Magyarországon2014-12-31KREÁJ
Rixer ÁdámA civil szervezetek kapcsolata az állammal2014-12-31KREÁJ
Stipta István MihályAz európai közös jog 19. és 20. századi előzményei2014-12-31KREÁJ
Szabó ImreAz "ésszerű idő" a polgári perben2014-12-31KREÁJ
Szabó ImreAz alternatív vitarendezés lehetőségei polgári jogvitákban2014-12-31KREÁJ
Szalma JózsefPolgári és büntetőjogi felelősség egymástól való elválása2014-12-31KREÁJ
Szalma JózsefSzubjektív és objektív felróhatóság a magyar bírói gyakorlatban2014-12-31KREÁJ
Szalma JózsefAz okozatosság mint felelősségi feltétel a deliktuális és a szerződési felelősség területén2014-12-31KREÁJ
Szuchy RóbertA felelős vállalatirányítás elméleti és gyakorlati kérdései2014-12-31KREÁJ
Szuchy RóbertAz állam szabályozó szerepe az energiajogban2014-12-31KREÁJ
Szuchy RóbertEurópai energia jog2014-12-31KREÁJ
Szuchy RóbertEnergiajogi szabályozás és a fenntartható fejlődés2014-12-31KREÁJ
Tomka JánosA vezető erkölcsi ítéletalkotási gyakorlatának hatása a szervezeti tudásmegosztásra2014-12-31KREÁJ
Tomka JánosA vezetői etika és a vezető figyelem irányítási képességének kölcsönhatása2014-12-31KREÁJ
Törő CsabaAz alapvető emberi jogok nemzetközi védelmének problémái fegyveres konfliktusok során2014-12-31KREÁJ
Törő CsabaA nemzetközi jogi normák kikényszeríthetőségének kérdései egyéni és kollektív ellenintézkedések alkalmazásával: az önsegély és szankciók alkalmazhatóságának kihívásai és2014-12-31KREÁJ
Törő CsabaAz EU politikai és gazdasági külkapcsolatainak uniós és nemzetközi jogi keretei, valamint ágazati és intézményi eszközei2014-12-31KREÁJ
Tóth J. ZoltánA jog és erkölcs kapcsolata2014-12-31KREÁJ
Tóth J. ZoltánAz élethez való jog és az azt korlátozó egyes jogintézmények jogelméleti és alkotmányjogi kérdései2014-12-31KREÁJ
Tóth J. ZoltánModern amerikai jog- és államelméleti irányzatok2014-12-31KREÁJ
Tóth J. ZoltánA jogalkotás, jogalkalmazás és alkotmánybíráskodás kapcsolata2014-12-31KREÁJ
Tóth J. ZoltánEmberi jogok2014-12-31KREÁJ
Tóth J. ZoltánA bírói jogértelmezés és jogalkalmazás kérdései2014-12-31KREÁJ
Balla PéterPál "új megközelítése" a Római levélben és a Galata levélben2015-03-25HTK
Balla PéterAz Újszövetség teológiájának egysége és sokszínűsége2015-03-25HTK
Balla PéterCsaládetikai kérdések az evangéliumi hagyományokban2015-03-25HTK
Balla PéterA jézusi és a páli teológia kapcsolata2015-03-25HTK


2014. VII. 28.
Utóbbi öt év publikációi
Az évváltás miatt az utóbbi öt év publikációin a 2009-2013(2014) időszakban megjelent közleményeket értjük.

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.1502 ( 2014. X. 13. )