Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Károli Gáspár Református Egyetem aktuális témakiírásai
A Károli Gáspár Református Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín
Antalóczy PéterA modern erkölcsfilozófiák összehasonlító elemzése2014-07-01KRE
Antalóczy PéterA jog és erkölcs viszonya2014-07-01KRE
Balaton PetraSzékelyföld újkori története2014-04-30KRE
Balaton PetraMagyarország gazdaságtörténete a dualizmus korában2014-04-30KRE
Balla TiborAz első világháborús osztrák-2014-04-30KRE
Balla TiborMagyar hadtörténet 1867–19182014-04-30KRE
Bognár ZalánKényszerű migrációk Magyarországon 1944-19562014-04-30KRE
Bognár ZalánA koalíció évei Magyarországon 1944–19482014-04-30KRE
Bognár ZalánA hadifogoly-kérdés Magyarországon 1941–19562014-04-30KRE
Boóc ÁdámKözrend és kereskedelmi választottbíráskodás2014-07-01KRE
Boóc ÁdámA kereskedelmi választottbíráskodás jogi értéktartalma és erkölcsi meghatározottsága2014-07-01KRE
Boóc ÁdámA feltűnő értékaránytalanság mint jogintézmény jövője2014-07-01KRE
Bruhács JánosA Nemzetközi Büntető Bíróság és gyakorlata2014-07-01KRE
Bruhács JánosA nemzetközi szervezetek nemzetközi felelőssége2014-07-01KRE
Bruhács JánosA nemzetközi felelősség szerepe a nemzetközi jogrendben2014-07-01KRE
Cservák CsabaAlkotmánybíráskodás contra népszuverenitás2014-07-01KRE
Cservák CsabaA különböző jogági felelősségek alkotmányos alapjai2014-07-01KRE
Cservák CsabaAz alapjogok érvényesítésének átfogó rendszere2014-07-01KRE
Cservák CsabaNépképviselet és nép előtti felelősség2014-07-01KRE
Cservák CsabaAz alapjogok szabályozása hazánkban és más államokban2014-07-01KRE
Cservák CsabaKormányzati rendszerek és az Alaptörvény modellje2014-07-01KRE
Cservák CsabaKormány és parlament - hatalommegosztás vagy hatalomkoncentráció2014-07-01KRE
Cservák CsabaAlkotmánybírósági hatáskörök, különös tekintettel az alkotmányjogi panaszra2014-07-01KRE
Csikány TamásMagyar katona (huszár, gyalogos) a XIX. század háborúiban2014-04-30KRE
Csikány TamásA magyar hadi-kiegészítés rendszere a XIX. században2014-04-30KRE
Csikány TamásAz 1848/49-es magyar szabadságharc hadművészeti és eseménytörténeti kérdései2014-04-30KRE
Csoma ZsigmondNapóleoni francia csapatmozgások és a dunántúli uradalmak gazdálkodása2014-04-30KRE
Csoma ZsigmondHadsereg, háború, gazdasági konjunktúra, gazdaságtörténet2014-04-30KRE
Csoma ZsigmondAz első világháború, a Tanácsköztársaság és Trianon borviszálya-konfliktusai2014-04-30KRE
Csoma ZsigmondHadsereg hadtáp szervezése (termelés – fuvarozás)2014-04-30KRE
Deres PetronellaAz erőszakos bűnözés aktuális kérdései, a megelőzés stratégiái2014-07-01KRE
Deres PetronellaA beszámítási képességet érintő okok rendszere2014-07-01KRE
Domokos AndreaMorál és büntetőjog2014-07-01KRE
Domokos AndreaSzegregáció és bűnözés2014-07-01KRE
Domokos AndreaA szankciórendszer változásai a magyar büntetőjogban2014-07-01KRE
Domokos AndreaAlkotmányos büntetőjog2014-07-01KRE
Domokos AndreaBüntetőjogi kodifikációk Magyarországon2014-07-01KRE
Fábián FerencHibás teljesítéssel okozott károkért való kártérítési felelősség2014-07-01KRE
Fábián FerencVállalkozási szerződéshez kapcsolódó szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség2014-07-01KRE
Gergely AndrásPolitikai konfliktusok a reformországgyűléseken2014-04-30KRE
Gergely András1848-49 historiográfiai vitái2014-04-30KRE
Gergely AndrásA protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában2014-04-30KRE
Gergely AndrásAz 1848. évi, az 1860. évi és az 1865. évi választási harcok összevetése2014-04-30KRE
Gergely AndrásA magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele2014-04-30KRE
Grad-Gyenge AnikóA szerződéses felelősség egyes kérdései a felhasználási szerződésekkel kapcsolatos szerződésszegések esetén2014-07-01KRE
Grad-Gyenge AnikóFelelősség a szellemi tulajdonjogi jogsértésekért2014-07-01KRE
Grad-Gyenge AnikóA szellemi tulajdonjogi jogsértésekért való felelősség az Európai Unióban2014-07-01KRE
Hermann RóbertMagyarok és társnemzetek, magyar nemzetiségi politika 1825-18672014-04-30KRE
Hermann RóbertA magyar polgárosodás napló/és emlékirat- irodalom, 1825-18672014-04-30KRE
Hermann RóbertA Kossuth - emigráció 1849-18672014-04-30KRE
Hermann RóbertMagyar politikusok a reformkorban és 1848/49-ben2014-04-30KRE
Hermann RóbertMagyar hadtörténet 1825-18682014-04-30KRE
Hermann RóbertA forradalom és szabadságharc katonai és politikai története2014-04-30KRE
Hermann RóbertA pártosodás kezdetei Magyarországon 1844-18612014-04-30KRE
Hermann RóbertA magyar politikai sajtó története, 1832-18672014-04-30KRE
Homicskó Árpád OlivérAz ipari forradalmak hatásának vizsgálata a szociális gondoskodás fejlődése tekintetében2014-07-01KRE
Homicskó Árpád OlivérAz orvos helye az egészségügyi rendszerben2014-07-01KRE
Homicskó Árpád OlivérBeveridge terv kialakulása, fejlődése és hatása a modern szociális jogi rendszerekre2014-07-01KRE
Homicskó Árpád OlivérAz orvos munkajogi felelősségének kérdése a betegellátással összefüggésben2014-07-01KRE
Homicskó Árpád OlivérA szociális gondoskodás intézményi hátterének vizsgálata és fejlődésének bemutatása2014-07-01KRE
Homicskó Árpád OlivérAz orvos polgári jogi felelősségének elemző vizsgálata2014-07-01KRE
Homicskó Árpád OlivérAz orvos és az egészségügyi ellátórendszer kapcsolata és viszonyuk egymáshoz az orvosi felelőssége szempontjából2014-07-01KRE
Homicskó Árpád OlivérA modern magyar szociális ellátórendszer alakulása az 1990-as évektől napjainkig2014-07-01KRE
Homicskó Árpád OlivérA jóléti állam szociális rendszere (skandináv országok elemzése alapján2014-07-01KRE
Homicskó Árpád OlivérA szociális gondoskodás kezdeteinek vizsgálata2014-07-01KRE
Homicskó Árpád OlivérAz orvosi felelősség aspektusainak vizsgálata2014-07-01KRE
Horváth ErzsébetA Magyarországi Református Egyház helyzete a Rákosi-korszakban2014-04-30KRE
Horváth CsabaA délvidéki hadművelet 1941 áprilisában2014-04-30KRE
Horváth ErzsébetA protestáns ifjúsági mozgalmak társadalmi szerepe a két világháború között2014-04-30KRE
Horváth CsabaA magyar királyi honvédség hadműveleti tervei 1940–1943 között2014-04-30KRE
Horváth CsabaA magyar királyi honvédség szervezeti fejlesztése és annak akadályai 1922–1945 között2014-04-30KRE
Jankó AnnamáriaA katonai topográfiai térképek, mint történelmi forrásérték a XVIII. század második felétől a II. világháborúig2014-04-30KRE
Kedves GyulaA fegyverek modernizációja és a hadseregszervezési elvek megváltozásának összefüggései a XVII-XVIII. század során2014-04-30KRE
Kedves GyulaA huszárság kialakulása, mint speciális magyar könnyűlovassági csapatnem regularizációjának problémái2014-04-30KRE
Kedves GyulaA Batthyány kormány hadügyi politikája2014-04-30KRE
Kedves GyulaA tűzfegyverek fejlődése európai elterjedésüktől a XIX. század második feléig2014-04-30KRE
Kedves GyulaA kézi tűzfegyverek működési mechanizmusainak fejlődése, azok társadalmi-gazdasági háttere2014-04-30KRE
Kedves GyulaHadseregszervezés és haderő irányítás az 1848-49-es szabadságharcban2014-04-30KRE
Kedves GyulaA regularitás és önkéntesség viszonya a XIX. század közepén, különös tekintettel a magyar szabadságharc hadseregszervezésére2014-04-30KRE
Kun AttilaAlapjogok a munkajogban2014-07-01KRE
Kun AttilaA munkajogi kártérítési felelősség2014-07-01KRE
Kun MiklósLétezett-e önálló mozgástér Magyarország számára az 1944-45-ös megszállásokat követően?2014-04-30KRE
Kun AttilaA munkajog jogforrási rendszere (pl. a kollektív szerződés)2014-07-01KRE
Kun AttilaA munkaviszony megszüntetetésének egyes kérdései2014-07-01KRE
Kun AttilaEgyenlő bánásmód és munkajog2014-07-01KRE
Kun AttilaTransznacionális munkajogi kérdések (pl. az IFA-jelenség / TCA-k; vállalati önszabályozás; puha jog szerepe stb.)2014-07-01KRE
Kun MiklósA hírszerzés és a politikai rendőrség szerepe Magyarországon és a Varsói Szerződés államaiban2014-04-30KRE
Kun AttilaA munkáltatói utasítás, a munkáltatói szabályzatok és munkáltatói önszabályozás munkajogi szerepe2014-07-01KRE
Kurucz GyörgyII. József török háborúja és következményei2014-04-30KRE
Kurucz GyörgyHadsereg, ellátás, gazdasági lehetőségek és akadályok2014-04-30KRE
Kurucz GyörgyA magyar katonaság a forradalmi és a napóleoni Franciaország ellen vívott háborúkban2014-04-30KRE
Makkai BélaNemzeti/nemzetiségi kapcsolatok és konfliktusok az Osztrák-Magyar Monarchiában2014-04-30KRE
Makkai BélaKivándorlás, és nemzetpolitika a dualizmus korában (román, délszláv relációk)2014-04-30KRE
Makkai BélaA délszláv kérdés és a magyarság a kiegyezéstől napjainkig2014-04-30KRE
Miskolczi Bodnár PéterFelelősség a fedezetelvonásért2014-07-01KRE
Miskolczi Bodnár PéterFelelősség az elismert vállalatcsoporton belül2014-07-01KRE
Miskolczi Bodnár Péter- Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok2014-07-01KRE
Miskolczi Bodnár Péter- Érdekalapú felelősség a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokért2014-07-01KRE
Miskolczi Bodnár Péter- Az anyavállalat felelőssége a leányvállalat versenyjogba ütköző magatartásáért2014-07-01KRE
Miskolczi Bodnár PéterTisztességtelen verseny2014-07-01KRE


2014. IV. 07.
Meghívó az ODHT megalakulásának 20. évfordulójára rendezett ünnepi ülésre2014. I. 02.
Utóbbi öt év publikációi
Az évváltás miatt az utóbbi öt év publikációin a 2009-2013(2014) időszakban megjelent közleményeket értjük.

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.1255 ( 2013. XII. 17. )