Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Károli Gáspár Református Egyetem aktuális témakiírásai
A Károli Gáspár Református Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín
Antalóczy PéterA jog és erkölcs viszonya2015-10-01KREÁJ
Antalóczy PéterA modern erkölcsfilozófiák összehasonlító elemzése2015-10-01KREÁJ
Birher NándorA szociális biztonságra törekvés a családi viszonyok tükrében2015-10-01KREÁJ
Boóc ÁdámA kereskedelmi választottbíráskodás jogi értéktartalma és erkölcsi meghatározottsága2015-10-01KREÁJ
Boóc ÁdámA feltűnő értékaránytalanság mint jogintézmény jövője2015-10-01KREÁJ
Boóc ÁdámKözrend és kereskedelmi választottbíráskodás2015-10-01KREÁJ
Bruhács Jánosa Nemzetközi Büntető Bíróság és gyakorlata2015-10-01KREÁJ
Bruhács JánosA nemzetközi szervezetek nemzetközi felelőssége.2015-10-01KREÁJ
Bruhács JánosA nemzeti felelősség szerepe a nemzetközi jogrendben2015-10-01KREÁJ
Cservák CsabaAz alapjogok szabályozása hazánkban és más államokban2015-10-01KREÁJ
Cservák CsabaA különböző jogági felelősségek alkotmányos alapjai2015-10-01KREÁJ
Cservák CsabaKormányzati rendszerek és az Alaptörvény modellje2015-10-01KREÁJ
Cservák CsabaAz alapjogok érvényesítésének átfogó rendszere2015-10-01KREÁJ
Cservák CsabaAlkotmánybíráskodás contra népszuverenitás2015-10-01KREÁJ
Cservák CsabaNépek, nemzetiségek, kisebbségek2015-10-01KREÁJ
Cservák CsabaKormány és parlament - hatalommegosztás vagy hatalomkoncentráció2015-10-01KREÁJ
Cservák CsabaNépképviselet és nép előtti felelősség2015-10-01KREÁJ
Cservák CsabaAlkotmánybírósági hatáskörök, különös tekintettel az alkotmányjogi panaszra2015-10-01KREÁJ
Czine ÁgnesA tisztességes eljárás kérdései és dilemmái a büntetőeljárásban2015-10-01KREÁJ
Czine ÁgnesA relatív eljárási szabálysértések és a tisztességes eljárás összefüggései2015-10-01KREÁJ
Czine ÁgnesA kártalanítás és a visszatérítés lehetőségei a büntetőeljárásban2015-10-01KREÁJ
Czine ÁgnesA büntetőjogi felelősségre vonás során az alapjogok megjelenése és érvényesülése2015-10-01KREÁJ
Czine ÁgnesA védő jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése a büntetőeljárásban2015-10-01KREÁJ
Czine ÁgnesA bizonyítékok értékelésének dilemmái2015-10-01KREÁJ
Deres PetronellaAz erőszakos bűnözés aktuális kérdései, a megelőzés stratégiái2015-10-01KREÁJ
Deres PetronellaA beszámítási képességet érintő okok rendszere2015-10-01KREÁJ
Domokos AndreaBüntetőjogi kodifikációk Magyarországon2015-10-01KREÁJ
Domokos AndreaAlkotmányos büntetőjog2015-10-01KREÁJ
Domokos AndreaA szankciórendszer változásai a magyar büntetőjogban2015-10-01KREÁJ
Domokos AndreaSzegregáció és bűnözés2015-10-01KREÁJ
Domokos AndreaMorál és büntetőjog2015-10-01KREÁJ
Fábián FerencHibás teljesítéssel okozott károkért való kártérítési felelősség2015-10-01KREÁJ
Fábián FerencVállalkozási szerződéshez kapcsolódó szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség2015-10-01KREÁJ
Grad-Gyenge AnikóFelelősség a szellemi tulajdonjogi jogsértésekért2015-10-01KREÁJ
Grad-Gyenge AnikóA szerződéses felelősség egyes kérdései a felhasználási szerződésekkel kapcsolatos szerződésszegések esetén2015-10-01KREÁJ
Grad-Gyenge AnikóA szerzői és szomszédos jogok uniós és nemzetközi védelme, érvényesítése a digitális világban.2015-10-01KREÁJ
Grad-Gyenge AnikóA szellemi tulajdonjogi jogsértésekért való felelősség az Európai Unióban2015-10-01KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA modern magyar szociális ellátórendszer alakulása az 1990-as évektől napjainkig2015-10-01KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérBeveridge terv kialakulása, fejlődése és hatása a modern szociális jogi rendszerekre2015-10-01KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz orvos polgári jogi felelősségének elemző vizsgálata2015-10-01KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz ipari forradalmak hatásának vizsgálata a szociális gondoskodás fejlődése tekintetében2015-10-01KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz orvos és az egészségügyi ellátórendszer kapcsolata és viszonyuk egymáshoz az orvosi felelőssége szempontjából2015-10-01KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA szociális gondoskodás kezdeteinek vizsgálata2015-10-01KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA szociális gondoskodás intézményi hátterének vizsgálata és fejlődésének bemutatása2015-10-01KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA Bismarcki társadalombiztosítási rendszer kialakulása és fejlődése2015-10-01KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz orvosi felelősség aspektusainak vizsgálata2015-10-01KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz orvos munkajogi felelősségének kérdése a betegellátással összefüggésben2015-10-01KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz orvos helye az egészségügyi rendszerben2015-10-01KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA jóléti állam szociális rendszere2015-10-01KREÁJ
Kun AttilaA munkajogi kártérítési felelősség2015-10-01KREÁJ
Kun AttilaEgyenlő bánásmód és munkajog2015-10-01KREÁJ
Kun AttilaA munkajog jogforrási rendszere2015-10-01KREÁJ
Kun AttilaTransznacionális munkajogi kérdések2015-10-01KREÁJ
Kun AttilaA munkaviszony megszüntetetésének egyes kérdései2015-10-01KREÁJ
Kun AttilaA munkáltatói utasítás, a munkáltatói szabályzatok és munkáltatói önszabályozás munkajogi szerepe2015-10-01KREÁJ
Kun AttilaAtipikus munkaviszonyok2015-10-01KREÁJ
Kun AttilaAlapjogok a munkajogban2015-10-01KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterÉrdekalapú felelősség a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokért2015-10-01KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterFelelősség az elismert vállalatcsoporton belül2015-10-01KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterAz anyavállalat felelőssége a leányvállalat versenyjogba ütköző magatartásáért2015-10-01KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterFogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok2015-10-01KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterTisztességtelen általános szerződési feltételek és kikötések2015-10-01KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterA versenykorlátozások jogának aktuális kérdései, különös tekintettel az európai és magyar joggyakorlatra2015-10-01KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterFelelősség a fedezetelvonásért2015-10-01KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterTisztességtelen verseny2015-10-01KREÁJ
Móré SándorA nemzetiségi önkormányzati rendszer. A nemzetiségi önkormányzatok kapcsolata a helyi önkormányzatokkal2015-10-01KREÁJ
Móré SándorA szabálysértési felelősség aspektusainak vizsgálata2015-10-01KREÁJ
Móré SándorAz önkormányzati (közösségi) rendészet lehetőségei2015-10-01KREÁJ
Nótári TamásA jogi és a vallási normarendszer elkülönülése és egymásra hatása az ősi római jogban2015-10-01KREÁJ
Nótári TamásA kereszténység erkölcsi rendszerének hatása a római jogalkotásra és jogi gondolkodásra2015-10-01KREÁJ
Nótári TamásA klasszikus római jog felelősségi rendjének egyes kérdései2015-10-01KREÁJ
Nótári TamásA felelősségi rend hatása a római "büntetőjog"-ra2015-10-01KREÁJ
Osztovits AndrásA tagállami bíróságok feladatai az uniós jog hatékony érvényesülésének biztosítása érdekében2015-10-01KREÁJ
Osztovits AndrásA tagállami bíróságok feladatai az uniós jog hatékony érvényesülésének biztosítása érdekében2015-10-01KREÁJ
Osztovits AndrásTársadalmi és jogi elvárások az igazságszolgáltatással szemben2015-10-01KREÁJ
Osztovits AndrásA tagállamok kártérítési felelőssége az uniós jogból eredő kötelezettségeik megsértéséért2015-10-01KREÁJ
Osztovits AndrásA lojalitás elve az Európai Unió jogában2015-10-01KREÁJ
Osztovits AndrásA polgári perrendtartás modelljei2015-10-01KREÁJ
Palásti Gábor PéterAz európai nemzetközi magánjog fejlődési tendenciái2015-10-01KREÁJ
Palásti Gábor PéterA külföldi befektetésekkel kapcsolatos, tulajdon elvonással összefüggő igények nemzetközi vitarendezésének egyes speciális kérdései tendenciái2015-10-01KREÁJ
Palásti Gábor PéterEgyes elvonatkoztató joghatósági okok elmélete és gyakorlata tendenciái2015-10-01KREÁJ
Palásti Gábor PéterNemzetközi kereskedelmi szerződések nemzetközi magánjogi vetületei tendenciái2015-10-01KREÁJ
Palásti Gábor PéterA lex mercatoria alkalmazási köre, joggyakorlata tendenciái2015-10-01KREÁJ
Pulay GyulaÉrtékközpontúak-e az Európai Unió egyes szakpolitikái?2015-10-01KREÁJ
Pulay GyulaA közpénzügyi szabályozással szembeni etikai és közgazdasági követelmények2015-10-01KREÁJ
Rixer ÁdámRendészeti igazgatás2015-10-01KREÁJ
Rixer ÁdámA civil szervezetek kapcsolata az állammal2015-10-01KREÁJ
Rixer ÁdámA jó állam formaváltozásai2015-10-01KREÁJ
Rixer ÁdámRoma érdekek megjelenítése a jogalkotásban2015-10-01KREÁJ
Rixer ÁdámA vallási szervezetek kapcsolata az állammal Magyarországon2015-10-01KREÁJ
Stipta István MihályAz európai közös jog 19. és 20. századi előzményei2015-10-01KREÁJ
Szabó ImreAz alternatív vitarendezés lehetőségei polgári jogvitákban2015-10-01KREÁJ
Szabó ImreAz "ésszerű idő" a polgári perben2015-10-01KREÁJ
Szalma JózsefPolgári és büntetőjogi felelősség egymástól való elválása2015-10-01KREÁJ
Szalma JózsefSzubjektív és objektív felróhatóság a magyar bírói gyakorlatban2015-10-01KREÁJ
Szalma JózsefAz okozatosság mint felelősségi feltétel a deliktuális és a szerződési felelősség területén2015-10-01KREÁJ
Szuchy RóbertEnergiajogi szabályozás és a fenntartható fejlődés2015-10-01KREÁJ
Szuchy RóbertAz állam szabályozó szerepe az energiajogban2015-10-01KREÁJ
Szuchy RóbertEurópai energia jog2015-10-01KREÁJ
Szuchy RóbertA felelős vállalatirányítás elméleti és gyakorlati kérdései2015-10-01KREÁJ


2015. VIII. 26.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2015. október 9-én kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.1889 ( 2015. VIII. 14. )