Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Károli Gáspár Református Egyetem aktuális témakiírásai
A Károli Gáspár Református Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Birher NándorA szociális biztonságra törekvés a családi viszonyok tükrében2017-04-30KREÁJ
Boóc ÁdámA feltűnő értékaránytalanság mint jogintézmény jövője2017-04-30KREÁJ
Boóc ÁdámKözrend és kereskedelmi választottbíráskodás2017-04-30KREÁJ
Boóc ÁdámA kereskedelmi választottbíráskodás jogi értéktartalma és erkölcsi meghatározottsága2017-04-30KREÁJ
Bruhács JánosA nemzetközi szervezetek nemzetközi felelőssége.2017-04-30KREÁJ
Bruhács JánosA nemzeti felelősség szerepe a nemzetközi jogrendben2017-04-30KREÁJ
Bruhács Jánosa Nemzetközi Büntető Bíróság és gyakorlata2017-04-30KREÁJ
Csáki-Hatalovics GyulaA közigazgatás modernizációja2017-04-30KREÁJ
Cservák CsabaAz alapjogok szabályozása hazánkban és más államokban2017-04-30KREÁJ
Cservák CsabaKormány és parlament - hatalommegosztás vagy hatalomkoncentráció2017-04-30KREÁJ
Cservák CsabaNépek, nemzetiségek, kisebbségek2017-04-30KREÁJ
Cservák CsabaAlkotmánybírósági hatáskörök, különös tekintettel az alkotmányjogi panaszra2017-04-30KREÁJ
Cservák CsabaAlkotmánybíráskodás contra népszuverenitás2017-04-30KREÁJ
Cservák CsabaNépképviselet és nép előtti felelősség2017-04-30KREÁJ
Cservák CsabaA különböző jogági felelősségek alkotmányos alapjai2017-04-30KREÁJ
Cservák CsabaAz alapjogok érvényesítésének átfogó rendszere2017-04-30KREÁJ
Cservák CsabaKormányzati rendszerek és az Alaptörvény modellje2017-04-30KREÁJ
Czine ÁgnesA védő jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése a büntetőeljárásban2017-04-30KREÁJ
Czine ÁgnesA bizonyítékok értékelésének dilemmái2017-04-30KREÁJ
Czine ÁgnesA tisztességes eljárás kérdései és dilemmái a büntetőeljárásban2017-04-30KREÁJ
Czine ÁgnesA relatív eljárási szabálysértések és a tisztességes eljárás összefüggései2017-04-30KREÁJ
Czine ÁgnesA kártalanítás és a visszatérítés lehetőségei a büntetőeljárásban2017-04-30KREÁJ
Czine ÁgnesA büntetőjogi felelősségre vonás során az alapjogok megjelenése és érvényesülése2017-04-30KREÁJ
Deres PetronellaA beszámítási képességet érintő okok rendszere2017-04-30KREÁJ
Deres PetronellaAz erőszakos bűnözés aktuális kérdései, a megelőzés stratégiái2017-04-30KREÁJ
Domokos AndreaAlkotmányos büntetőjog2017-04-30KREÁJ
Domokos AndreaA szankciórendszer változásai a magyar büntetőjogban2017-04-30KREÁJ
Domokos AndreaSzegregáció és bűnözés2017-04-30KREÁJ
Domokos AndreaMorál és büntetőjog2017-04-30KREÁJ
Domokos AndreaBüntetőjogi kodifikációk Magyarországon2017-04-30KREÁJ
Fábián FerencHibás teljesítéssel okozott károkért való kártérítési felelősség2017-04-30KREÁJ
Fábián FerencVállalkozási szerződéshez kapcsolódó szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség2017-04-30KREÁJ
Grad-Gyenge AnikóA szellemi tulajdonjogi jogsértésekért való felelősség az Európai Unióban2017-04-30KREÁJ
Grad-Gyenge AnikóFelelősség a szellemi tulajdonjogi jogsértésekért2017-04-30KREÁJ
Grad-Gyenge AnikóA szerzői és szomszédos jogok uniós és nemzetközi védelme, érvényesítése a digitális világban.2017-04-30KREÁJ
Grad-Gyenge AnikóA szerződéses felelősség egyes kérdései a felhasználási szerződésekkel kapcsolatos szerződésszegések esetén2017-04-30KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérBeveridge terv kialakulása, fejlődése és hatása a modern szociális jogi rendszerekre2017-04-30KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA jóléti állam szociális rendszere2017-04-30KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA szociális gondoskodás intézményi hátterének vizsgálata és fejlődésének bemutatása2017-04-30KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz orvosi felelősség aspektusainak vizsgálata2017-04-30KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz orvos és az egészségügyi ellátórendszer kapcsolata és viszonyuk egymáshoz az orvosi felelőssége szempontjából2017-04-30KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz orvos polgári jogi felelősségének elemző vizsgálata2017-04-30KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA Bismarcki társadalombiztosítási rendszer kialakulása és fejlődése2017-04-30KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz orvos helye az egészségügyi rendszerben2017-04-30KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA szociális gondoskodás kezdeteinek vizsgálata2017-04-30KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz ipari forradalmak hatásának vizsgálata a szociális gondoskodás fejlődése tekintetében2017-04-30KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz orvos munkajogi felelősségének kérdése a betegellátással összefüggésben2017-04-30KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA modern magyar szociális ellátórendszer alakulása az 1990-as évektől napjainkig2017-04-30KREÁJ
Kengyel MiklósEurópai polgári eljárásjog ‒ igazságügyi együttműködés az Európai Unióban2017-04-30KREÁJ
Kengyel MiklósA bírói hatalom és a felek rendelkezési joga a polgári perben2017-04-30KREÁJ
Kun AttilaA munkaviszony megszüntetetésének egyes kérdései2017-04-30KREÁJ
Kun AttilaA munkajog jogforrási rendszere2017-04-30KREÁJ
Kun AttilaTransznacionális munkajogi kérdések2017-04-30KREÁJ
Kun AttilaAtipikus munkaviszonyok2017-04-30KREÁJ
Kun AttilaEgyenlő bánásmód és munkajog2017-04-30KREÁJ
Kun AttilaA munkáltatói utasítás, a munkáltatói szabályzatok és munkáltatói önszabályozás munkajogi szerepe2017-04-30KREÁJ
Kun AttilaA munkajogi kártérítési felelősség2017-04-30KREÁJ
Kun AttilaAlapjogok a munkajogban2017-04-30KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterAz anyavállalat felelőssége a leányvállalat versenyjogba ütköző magatartásáért2017-04-30KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterFelelősség az elismert vállalatcsoporton belül2017-04-30KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterFogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok2017-04-30KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterTisztességtelen általános szerződési feltételek és kikötések2017-04-30KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterTisztességtelen verseny2017-04-30KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterA versenykorlátozások jogának aktuális kérdései, különös tekintettel az európai és magyar joggyakorlatra2017-04-30KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterFelelősség a fedezetelvonásért2017-04-30KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterÉrdekalapú felelősség a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokért2017-04-30KREÁJ
Móré SándorAz önkormányzati (közösségi) rendészet lehetőségei2017-04-30KREÁJ
Móré SándorA nemzetiségi önkormányzati rendszer. A nemzetiségi önkormányzatok kapcsolata a helyi önkormányzatokkal2017-04-30KREÁJ
Móré SándorA szabálysértési felelősség aspektusainak vizsgálata2017-04-30KREÁJ
Osztovits AndrásA tagállamok kártérítési felelőssége az uniós jogból eredő kötelezettségeik megsértéséért2017-04-30KREÁJ
Osztovits AndrásA polgári perrendtartás modelljei2017-04-30KREÁJ
Osztovits AndrásA tagállami bíróságok feladatai az uniós jog hatékony érvényesülésének biztosítása érdekében2017-04-30KREÁJ
Osztovits AndrásA lojalitás elve az Európai Unió jogában2017-04-30KREÁJ
Osztovits AndrásA tagállami bíróságok feladatai az uniós jog hatékony érvényesülésének biztosítása érdekében2017-04-30KREÁJ
Osztovits AndrásTársadalmi és jogi elvárások az igazságszolgáltatással szemben2017-04-30KREÁJ
Rixer ÁdámRoma érdekek megjelenítése a jogalkotásban2017-04-30KREÁJ
Rixer ÁdámRendészeti igazgatás2017-04-30KREÁJ
Rixer ÁdámA jó állam formaváltozásai2017-04-30KREÁJ
Rixer ÁdámA vallási szervezetek kapcsolata az állammal Magyarországon2017-04-30KREÁJ
Rixer ÁdámA civil szervezetek kapcsolata az állammal2017-04-30KREÁJ
Stipta István MihályAz európai közös jog 19. és 20. századi előzményei2017-04-30KREÁJ
Szabó ZsoltParlamenti eljárásjog: a parlamenti házszabály jogi természete és szabályozási tárgyai2017-04-30KREÁJ
Szabó ZsoltA parlament funkciók és a kormányforma összefüggései, különös tekintettel a parlamenti ellenőrzésre2017-04-30KREÁJ
Szabó ZsoltA parlament működésének alkotmányossága2017-04-30KREÁJ
Szabó ZsoltA törvényalkotási eljárás folyamata, kritériumai nemzetközi összehasonlításban2017-04-30KREÁJ
Szabó ImreAz "ésszerű idő" a polgári perben2017-04-30KREÁJ
Szabó ZsoltAz Európai Uniós források jogi kérdései2017-04-30KREÁJ
Szabó ImreAz alternatív vitarendezés lehetőségei polgári jogvitákban2017-04-30KREÁJ
Szalma JózsefAz okozatosság mint felelősségi feltétel a deliktuális és a szerződési felelősség területén2017-04-30KREÁJ
Szalma JózsefSzubjektív és objektív felróhatóság a magyar bírói gyakorlatban2017-04-30KREÁJ
Szalma JózsefPolgári és büntetőjogi felelősség egymástól való elválása2017-04-30KREÁJ
Szuchy RóbertAz Energiaunió fejlődésének lehetséges irányai az Európai Unióban2017-04-30KREÁJ
Szuchy RóbertEnergiajogi szabályozás és a fenntartható fejlődés2017-04-30KREÁJ
Szuchy RóbertVillamosenergetikai piacszabályozás az EU-ban és Magyarországon2017-04-30KREÁJ
Szuchy RóbertA felelős vállalatirányítás elméleti és gyakorlati kérdései2017-04-30KREÁJ
Szuchy RóbertEurópai energia jog2017-04-30KREÁJ
Szuchy RóbertAz Energiaunió elsődleges prioritásai és hatása az egyes tagállamokra2017-04-30KREÁJ
Szuchy RóbertAz állam szabályozó szerepe az energiajogban2017-04-30KREÁJ
Tomka JánosA vezetői etika és a vezető figyelem irányítási képességének kölcsönhatása2017-04-30KREÁJ
Tomka JánosA vezető erkölcsi ítéletalkotási gyakorlatának hatása a szervezeti tudásmegosztásra2017-04-30KREÁJ


2017. III. 21.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2017. május 5-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.2343 ( 2017. II. 28. )