Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Nemzetközi bűnügyi együttműködés

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Széchenyi István University, Győr
law
Postgraduate Doctoral School of Law and Political Sciences

Thesis supervisor: Péter Nyitrai
Location of studies (in Hungarian): http://doktiskjog.sze.hu/felveteli-informaciok
Abbreviation of location of studies: SZE


Description of the research topic:

A nemzetközi büntetőjog, s így a nemzetközi bűnügyi együttműködés integráns részét képező jogterületek (így a büntetőjog, nemzetközi jog, alkotmányjog, közigazgatási jog) alanyi és tárgyi köre, metodológiája, értékrendszere és rendeltetése között nehezen teremthető összhang. A doktrinális kapcsolódás és a módszertani koherencia hiánya ellenére a nemzetközi bűnügyi együttműködés szabályozási területét mégis önállósult, sajátos elvekkel és szabályokkal felvértezett tudás-és normaanyag jellemzi, amelyet a releváns jogterületek közös cél, a nemzetközi kriminalitás elleni, jogállami alapokon nyugvó küzdelem érdekében történő „összeműködése” jellemez. Elsőrendű feladat ezen funkcionális összhang további erősítésére, modernizálására irányuló törekvés.
A téma feldolgozásának alapvető vizsgálati szempontjai: a büntetőpolitika, a kooperáció szervezeti kerete, és a hatáskörrel rendelkező hatóságok közötti együttműködés különböző dimenziói. Minderre figyelemmel foglalkozni kell a büntető joghatóság megalapozása és gyakorlása problematikájával, a bilaterális és multilaterális kapcsolatokon nyugvó együttműködési mechanizmusokkal, valamint az egyes regionalizációs törekvések, így különösen az európai igazságügyi térség specifikumaival, amelyek közvetlen alapjaivá is válnak a globális szemlélet egységesítésére irányuló törekvéseknek (így az Európa Tanács eredményeit sok esetben modell-egyezményként fogadták el az ENSZ keretei között). Figyelmet igényelnek a nemzetközi bűnözés különböző típusai elleni küzdelem érdekében kidolgozott, kidolgozandó válaszok sajátosságai is, különösen a szervezett bűnözés és a terrorizmus implikációi.
Az igazságügyi hatóságok (ügyészségek és bíróságok) közötti, ún. jogsegély-típusú kooperáció kapcsán hangsúlyt érdemel a kiadatás és az eljárási jogsegély, de ez ezekből önállósult egyéb jogsegély-formák is, mint a büntetés-végrehajtás átadása/átvétele, a büntetőeljárás átadása/átvétele, a feljelentés külföldi államnál, a vagyonelkobzás, elkobzás és az ezekkel azonos hatású más büntetés, intézkedés végrehajtásának átadása/átvétele. Elkerülhetetlen mindezzel összefüggésben az Európai Unió kölcsönös elismerés elvén alapuló újabb együttműködési formáinak áttekintése is, úgy mint az európai elfogatóparancson alapuló átadás, a bizonyítási jogsegély, a pénzbüntetések kölcsönös végrehajthatósága, s az európai végrehajtási okirat intézménye. A nemzetközi bűnügyi jogsegély újabb fejlődési tendenciái pedig indokolják azt is, hogy a nemzetközi bűnügyi együttműködésre ne csak csupán mint bűncselekmények tárgyában folytatott kooperációra tekintsünk, hanem a (kriminális) szabálysértések vonatkozásában is alkalmazható intézményösszességet jelentsen.
Az ún. nem jogsegély-típusú együttműködés tekintetében a nyomozó hatóságok közötti kooperáció, valamint a közigazgatási szervek közötti, büntetőeljárásokban felhasználható eredménnyel járó együttműködés igényel feldolgozást. Végül, de nem utolsósorban az államok közötti együttműködés dimenziójának vizsgálata a ki kell egészüljön a bűnügyi kooperáció nemzetek felettiségének nézőpontjával is, amennyiben a nemzetközi büntetőbíróságok és a nemzeti államok között folytatott együttműködés sajátszerűségei ezt indokolják.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2017-08-01


2017. III. 21.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2017. május 5-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.2343 ( 2017. II. 28. )